Pelas-Viktors kontrakt.

Torpare Kontrakt

Härmed upplåter jag undertecknad af mitt egande 5/48 dels mantal af Lillkulls skattehemman N:o 5 i Dagsmark by, åt torparedottern Anna Kajsa Eriksdotter Lillkull, Cirka ett tunnland i det s.k. Sandviksänget till torpjord emot fyra dagsverk årligen med gårdens kost, hälften vinter och helften sommartid. Kontraktet gäller i 50 års tid.

Dagsmark den 17 Maj 1896.

J. V. Lillkull bonde

Med ofvanstående kontrakt är jag nöjd dag som ofvan.

Anna Kajsa Eriksdotter Lillkull

Om någon af en eller annan händelse skulle komma i besittning af ofvannämnda torp jord skall den eller de utgifva 15 mark i odlingskostnad för kapplandet åt nuvarande egaren. Anna Kajsa Lillkull, dag som ofvan.

J. V. Lillkull

Bevittna Karl Josefsson Korsbäck, bonde och Josef Häggblom, torpare.

Pelas-Viktor 1

Härmed beviljas Torparedottern Annakaisi Eriksdotter Lillkull att utan vårt vidare hörande söka och vinna inteckning i vårt egande (5/48) mantals Lillkull skattehemman N:o 5 i Dagsmark by till säkerhet för henne tillkommande nyttjorett till jord.

Dagsmark den 22 mars 1907.

Viktor Lillkull   Katarina Lillkull

Pelas-Viktor 2

Ödmjukast anhålla att inteckning måtte beviljas uti Bonden Viktor Reinholdsson Lillkull och hans hustru Katarina Johansdotters egande 5/48 dels mlt Lillkull skatte hemman N:o 5 i Dagsmark by af Lappfjärds socken till säkerhet för nytjorätt af jord enligt bylagda Kontrakt af den 17 maj 1896.

Dagsmark den 25 April 1907.

Anna Kaisa Eriksdotter Lillkull

Pelas-Viktor 3