Offervillighet i Lappfjärd.

Artikel i tidningen Samarbetet 1.7.1915, skriven av signaturen ”Lappfjärding”:

Få är de handelslag, som startat mera olyckligt än Lappfjärd Andelshandel. Den första handelsföreståndaren var en odåga med storhetsvansinne, om man dömer honom efter resultatet av vad han hann åstadkomma, innan han lämnade affären. Och dock fanns det förutsättningar för att en andelshandel skulle löna sig. Orten är tätt befolkad och årsomsättningen steg redan till 80,000: — mk. Men hela skötseln var från början alldeles på tok. Föreståndaren köpte varor ideligen utan beräkning på att kunna omsätta dem åter i penningar. Värdet av de varor, som vid en inventering fanns på lager, steg till mer än Fmk. 60,000: —.

Dessutom fanns såsom tillgångar åtskilliga tusen mark i utestående fordringar. Den naturligaste följden av allt blev en tillbakagång. Centrallagets instruktörer rådde till större försiktighet vid inköpen, minskning av det onaturligt stora varulagret och upphörande med all kredithandel. Styrelsen försökte sitt bästa men var vid inventeringarna alltför försiktig i hopp om bättre tider. Man gjorde ej tillräckliga avskrivningar av fruktan för att ett mycket dåligt resultat helt och hållet skulle avskräcka medlemmar och kunder från affären. Därför har 5 á 6 år som tillgångar upptagits stora belopp, som hade bort helt och hållet avskrivas.

Vid senaste årsskifte synes dock andelshandeln ha kommit till en vändpunkt. Alla tidigare fonder ha emellertid redan använts till täckande av förlusterna och dessutom återstår en obetäckt förlust uppgående till Fmk. 622: —. På vårstämman upptogs till diskusson frågan om andelslagets vara eller icke vara. Och man tycktes ha gott hopp. Så länge hopp finns lever den sjuke, lyder ju ordstävet. Styrelsemedlemmarna yrkade nu liksom mången gång tidigare på ett fortsättande av affärsrörelsen. De förband sig dessutom jämte några andra medlemmar att åt handelslaget ge ett 5,000: — mk stort lån utan ränta mot inteckning i andelshandelns skog. Detta lånebelopp erlades redan i maj. Lönerna har ävenledes minskats med 20: — mk per månad. Sålunda erhåller andelslaget en besparing på mer än 500: — mk årligen. Envar förstår att åtgärder som dessa har stor betydelse. Att hoppas är också att medlemmarna ihågkomma att om i en framtid andelslaget blir starkare dessa gärningar icke bli obelönade. Vid senaste halvårsskifte företogs inventering och resultatet visade redan nu, oaktat normala avskrivningar gjorts, en vinst uppgående till cirka 500: — mk. Värdet av varulagret börjar närma sig det normala och utgör för närvarande 15,000: — således blott en fjärdedel av vad det var för några år tillbaka. Utestående fordringar uppgår nu till något över 1,000: — mk, ty kredithandeln är i det närmaste avskaffad. Handelslaget är nu liksom pånyttfött och kan med större förhoppningar arbeta i en framtid. Det gäller numera att åter »komma i ropet», vinna en större medlems- och kundkrets och sålunda småningom komma till en större omsättning, ty även denna har nedgått med cirka 30,000: — och utgjorde för år 1914 endast 49,000: —.

Lappfjärding.