Avväpningen av de ryska gendarmerna i staden.

Syd-Österbotten 13.2.1906 redogjorde i en längre artikel om hur det gick till när de ryska gendarmerna avväpnades i Kristinestad:

Rådman Hasselström angiven för deltagande i gendarmernas avväpnande under storstrejken.

Till tjänstförrättande Guvernören i Wasa län.

Uti en till mig ställd skrivelse har Generalguvernören över landet meddelat att jämlikt till honom av chefen för numera upplösta gendarmkåren i Finland tillkommen rapport under den allmänna strejken i landet vid sagda kår anställda personer blivit utsatta för övervåld och tvungna att avlämna sina vapen samt överge sina stationsorter. Husundersökningar har verkställts uti gendarmstyrelser och gendarmernas bostäder samt egendom, såväl privat som kronans, blivit skövlad.

Särskilt har Generalguvernören fäst sin uppmärksamhet vid att i rapporten anges det även tjänstemän deltagit i sagda övervåld. Sålunda hade enligt nämnda rapport bland andra Stadsfiskalen i Jakobstad Gustaf Alexander Aminoff den sistlidne november verkställt husundersökning hos Gendarmöverstelöjtnanten Seidlitz som under tio dagars tid, från den 30 oktober till den 9 påföljande november, hållits fången i sin bostad, och hade vid nämnda husrannsakan i beslagtagits och bortförts Seidlitz hemliga brevväxling. Likaså skulle länsmannen Alexander Hasselström burit våld på gendarmunderofficerarna i Kristinestad, i det han såsom anförare för en folkhop avväpnat desamma.

Guvernören i Wasa skickade en skrivelse till magistraten i Kristinestad att där skulle göras en utredning om saken och så här fortsatte artikeln i Syd-Österbotten:

Sedan skrivelsen för rådman Alexander Hasselström upplästs anförde han att han den 31 oktober 1905 på eftermiddagen hörde, att gendarmerna kommer att avväpnas av folket varför han för att förekomma oordningar tillsammans med vicekonsuln Bruno Wendelin och sjökaptenen Sewerin Kepplerus begav sig till gendarmunderofficeren Sinitzins kvarter för att avväpna honom och de andra. Denne var ej då hemma, men då de var på väg bort, underrättade någon Hasselström om att Sinitzin dåmera jämte de andra gendarmerna var hos Sinitzin och återvände rådman Hasselström och andra två till Sinitzin.

Sedan dörren för honom på anmodan öppnats förklarade Hasselström ställningen för gendarmerna och uppmanade dem att lämna sina vapen ifrån sig för att undvika svårare komplikationer. Inseende detta ville Sinitzin även genast till Hasselström överlämna sin sabel och revolver, medan de andra tvenne gendarmerna uppgav att de redan hade avväpnats. Ännu då Hasselström förklarade att han inte kommer att bära vapnen hem medföljde Sinitzin själv samt bar vapnen till Hasselströms hem. Senare har vapnen överlämnats till magistraten.

Några andra personer än konsul Wendelin och kapten Kepplerus var inte med från början men hade väl senare också andra personer tillkommit. Att han skulle ha använt våld eller förstört någon slags egendom bestred Hasselström på det bestämdaste, såsom ock angivelsen för övrigt. Samtliga av magistraten hörda vittnen besannade i allo rådman Hasselströms berättelse.