Johan Johansson Långs kontrakt.

Torpare-Contragt

Härmedelst upplåter och afstår jag Johan Johansson Lång med min hustrus ja och samtycke en torplägenhet undan mit ägande Långs skattehemman N:o 4 5/48 dels mantal belägit i Dagsmark by och Lappfierd socken till min yngsta dotter Cajsa Johansdotter och hennes Blefvande man såsom Lösen ur fasteheten med följande hvilkor och förmåner:

  1. till Tomt Rum får Torparen på västra sidan om gården så mycket som för nödiga hur erfordras.
  2. till åcker norra ändan af den såkallade Lerbacken ett tunnlandt färdi brukad åcker samt all den odlingsmark som fins emellan Klemets och finne Råan samt ett tunnland åckermark i skitviken hvaraf hälften är ådlad och andra hälften oådlad ifrån Klemets rå längs med allmänna Landdsvägen samt Storåkers tägen eller Brogärden som jag genom ägobyte tillhandlat mig af Johan Henriksson Lillkull för bemälte Storåkers täg samt ditt åckerstycket som är beläget Längs vid Johan fröbergs åkergerda.
  3. till äng får Torparen på östra ändan af den såkallade holmsmyran all den mark som är belägen emellan Lillkull samt Carl Långs Råar 16 famnar som börjande tagande ifrån Klemets Rå samt min andel av den såkallade Lillåen äng som Torparen Göran Lång i Lefstiden innehaft äfven för Torparen på samma ställe ett Laduland eller vid Kläppanäng, samt tvenne Laduland i skittviken som är belägen i millan Carl Långs och Torparen Anders Lång och Klemets Råar-
  4. får Torparen hugga en famn bland ved å hemmanets skog årligen-
  5. skall Torparen underhåll hälften af allmänna Landsvägen som hör under hemmanet-
  6. Denna Torplägenhet varar i verdeliga tider barn efter barn-
  7. skull någon efter femtio års förlopp velja tillägna sig sagda torp Lägenhet så skall den betala till Torparen 300 Rubel selfver det Contragt är i tillkallade vittnens närvaro och med våra namn och underskrefter Bestyrkt.
  8. åfvan tilläggs att Torparen får ett halft tunnland öppen åcker i holmsmyran Längs vid Klemets rå, ett halft tunnland oådlad mark Längs med Carl Långs rå i hålmsmyrhagen.

 

Dagsmark den 6 november 1854.

 

Johan Johansson Lång      maria andersdåtter hustru

 

Cajsa Johansdotter