Måg-Jossas gård och släkt.

Uppgjort av Inga-Lill Sandström år 2016.

Johan Fredrik Mickelsson Häggblom eller Färm var född i Korsnäs år 1818 och han flyttade till Sebbasbackan  i Dagsmark, då han gifte sig med Anna Kajsa Johansdotter Finne (f.1816). Han blev måg på Anna Kajsas hemman och fick därför smeknamnet ”Måg-Joss”.

Selma Huhtala sade vid sin vandring genom byn vid storskiftestiden omkring år 1900 att Måg-Jossas gården stod på det ställe där Mildrid och Christer Klåvus bor idag, alltså tidigare Emil Klåvus och Henrik Agnäs gård. Och på en handritad karta uppgjord av Emil Storkull var namnet Viktor Häggblom skrivet på denna plats. Viktor Häggblom var född 1860 och son till Måg-Joss, Johan Fredrik Mickelsson Häggblom eller Färm f. 1818 och Anna Kajsa Johansdotter Finne f. 1816. Viktor Häggbloms hustru Vilhelmina Karlsdotter var från Lillkårk på Lång hemman och var syster till ”Lillkårk Josip”, alltså Josef Lång och Viktor Långkvist.  Måg-Joss var alltså måg åt Johan Eriksson Finne f.15.4 1784.

Anna Kajsas far Johan Eriksson Rosenback var bonde på 5/48 dels mantal Finne men enligt överlåtelsehandlingarna av den 26 november 1844 erhöll dottern Anna Kajsa, som var gift med Måg-Joss, en torplägenhet för sin andel ur fastigheten. Det var sonen Johan Henrik Johansson Rosenback f. 1820 (far åt Åsinas Hindrik) och hans hustru Anna Greta f. Äbb som övertog hemmanet om 5/48 delar Finne.

Henrik Karlsson Agnäs och hans hustru Vilhelmina köpte 10 oktober 1906  1/48 dels mantal av Rosenback nr 3 av ”Eljasas-Viktor”, alltså Viktor Eliasson Rosenback och dennes hustru Edla Maria Reinholdsdotter för 3500 mark, plus att de skulle ge sytning till sytningsänkan Sebbins änka Matilda Rosenback  enligt kontrakt av den 13 april 1885, till så stor andel som från denna hemmansdel bör utgå.

I köpet ingick till hemmansdelen tillhörande jord, skog, hängnader och ängslador samt boningsbyggnad, fähus och stallbyggnader, en spannmålsboda ävensom en äldre riebyggnad, den sistnämnda i utbyte mot den som tidigare tillhört gården.

Viktor Eliasson Rosenback, alltså Eljasas Viktor hade i ägo bekommit denna hemmansdel genom köpeavhandling av den 7 oktober 1903. År 1903 18.11 § 7 erhöll  Viktor Eliasson och hustru Edla Maria Reinholdsdotter första uppbudet på 1/48 mantal av Rosenback.

De hade den 7.10 1903 köpt denna hemmansdel av ”Måg-Jossas Viktor” alltså Viktor Johansson Rosenback ( f.1860)  samt av honom som förmyndare för sina 8 omyndiga barn för 3400 mark, plus de sytnings-förmåner från denna hemmans-del till sytningsänkan Matilda Rosenback. Viktor Johansson Rosenback sålde alltså 1/48 för sina barn i moderarv bekommit för 2000 mark samt barnens andel i åbyggnader för 700 mark samt sin egen del i åbyggnader för 700 mark, tillsammans 3 400 mark. I köpet ingår jord, skog, hägnader och ängslador och åbyggnader. Säljaren förbehåller sig rätt att bebo gården hyresfritt till 1 maj 1904. Eljasas Viktor och Måg-Jossas Viktor var kusiner, för deras fäder Elias och Johan Fredrik Mickelssöner Häggblom eller Färm var bröder inflyttade från Korsnäs.

Redan den 3 augusti samma år, alltså 1903 sålde samma Måg-Jossas Viktor andra delen av hemmanet också 1/48 del av Rosenback gemensamt till köparna Johan Erland Reinholdsson Lindqvist  och dennes hustru Maria Amanda Henriksdotter  och  till Josef Henrik Gustafsson Häggblom och dennes hustru Karolina Gustafssdotter,  hälften till vardera hjonelaget för 2000 mark ,plus 1/4 sytning vardera till Sebbins änka Matilda Abrahamsdotter enligt kontrakt av 13/4 1885. 1 uppbudet för dem 21/11 1903. De får tillträda hemmanet 1 maj 1904. I köpet ingår hälften av på hemmanet befintliga ängslador men icke tomtåbyggnaderna vilka säljaren förbehåller sig enskilt.

Vid 1890 års lagtima vinterting § 9 inhämtas att bonden Viktor Johansson Häggblom-Rosenback och hustrun  Vilhelmina Karlsdotter den 8 mars erhållit 1 uppbudet på 1/24 dels mantal av Rosenback.  Denna hemmansdel hade de tillhandlat sig 11.11 1889 av bonden Viktor Valentin Johansson Rosenback t. Förnäs och dennes hustru Maria Adelina Karlsdotter för 2825 mark och 1/2 sytning åt Matilda Abrahamsdotter. I köpebrevet framkommer att Viktor Valentin Förnäs- Rosenback sålde 1/24 del av sitt ägande 1/12 dels mantal av Rosenback åt torparen Viktor Johansson Rosenback-Häggblom. Viktor Valentin avhänder sig berörda hemmansdel utan vidare hus än den rie byggnad som å Storsveden befinnes och hälften av ängsladorna. Köparen får ingen del i åbyggnaden eller tomten där hemmanets åbyggnad nu är uppförd. Denna hemmansdel är ju från det hemman 1/8 del av Finne som Johan ”Sebbin” Johansson Rosenback f. 1817 ägde.

Eftersom Måg-Jossas Viktor köpte hemmansdelen 1/24 mantal 1889 utan hus och säljer hälften av den 1/48 mantal 1903 åt Eljasas Viktor så frågar man sig varifrån han bekommit sig huset? Det är ju den gård som Henrik Agnäs senare köper och enligt foton av gården på 1920-30 talet så ser den ju nog äldre ut än att Viktor Häggblom skulle ha byggt den efter 1890. Och om det skulle ha varit det torp där Måg-Joss och Anna Kajsa bodde så måste det ju vara tillbyggt senare. Möjligvis är det Anna Kajsas far Johan Eriksson Finne som bott i gården men då är ju frågan i vilket skede, sonen Johan Henrik som ju övertog hemmanet 1844 eller hans son Åsinas Hindrik som tillsammans med sin bror  i sin tur övertog  hemmanet 1880, flyttat till den plats som Huhtala Selma talar om som Åsinas?