Lappfjärds andelshandels stämma 1935.

Syd-Österbotten 30.10.1935:

Lappfjärds andelshandel höll ordinarie höststämma i Lappfjärds ungdomsföreningslokal den 23 oktober.

Föreståndare Hugo Granö gav en redogörelse över handelslagets verksamhet under årets tio första månader. Lappfjärds andelshandel hade under den tiden redogörelsen omfattar sålt varor för 1,189,659 mark. Jämfört med föregående år hade affären en rätt betydande ökning i varuomsättningen att anteckna, icke mindre än 88,379 mk. I kassarabatter hade influtit 17,756 mk och i årsrabatter 15,798 mk. Av berättelsen framgick, att lappfjärdsborna allt allmännare börjat ansluta sig till ortens handelslag. Medlemsantalet hade ökats med 50 nya medlemmar under innevarande år.

Ersättningen åt styrelsemedlemmar fastställdes till 15 mk per protokollfört sammanträde. Styrelseordföranden Viktor Rosenstedts årslön bestämdes till 500 mk. De i tur avgående styrelsemedlemmarna Emil Ekman, Emil Bergmark och Selim Porander återvaldes. Likaledes återvaldes suppleanterna K. H. Ådjers, Karl Nordman och Otto Ingvesback. Stämman bestämde att revisorernas arvode utgår enligt räkning. Till revisorer för år 1936 valdes Emil Granskog och Centrallaget. Till handelslagets representant vid centralorganisationens möten och stämmor under år 1936 valdes Hugo Granö med Viktor Rosenstedt som dennes ersättare.

Stämman fattade beslut om att Lappfjärds andelshandel skall ansluta sig till Finlands svenska andelsförbund.

Konsulent O. E. Lång inledde frågan om medlemsvärvning och propagandaarbetet inom handelslagen. Resultatet av diskussionen blev att stämman tillsatte en 10-manna kommitté för värvning av nya medlemmar i andelshandeln och fattade beslut om att ge ut en broschyr innevarande höst. För detta ändamål tillsattes en redaktionskommitté. Kommitténs ordförande blev dr G. Bergroth.

Efter stämmans slut följde ett talrikt besökt samkväm, som bjöd på föredrag av rektor J. Nyquist, solosång av dr Bergroth, samt filmförevisning.