Protesten mot tidningarna.

Nykterhetsföreningen Framtid i Dagsmark hade på ett möte den 26 mars 1920 bestämt att protestera mot tidningen Syd-Österbottens och andra tidningars arroganta sätt att skriva om dryckenskap och om den nyligen införda förbudslagen. Genom en insändare i tidningen den 7 april 1920 protesterade föreningen mot detta och de skrev så här:

Protest.

Talrikt församlade vid ett möte i Dagsmark den 26 mars 1920 inlägga härmed deltagarna en skarp protest mot alla de svenska tidningar, vilka föra förbudsfientlig politik, ävensom mot alla de myndigheter, som genom slapphet eller genom aktivt arbete i laglöshetens tecken befordrat uppkomsten av den nu rådande lönnbränningen och smyghandeln och sålunda bidragit till det rusdryckselände och därmed åtföljande laglöshet, som för närvarande behärska vårt folk.

Mötet fordrar därför att landets tidningspress ofördröjligen ändrar politik och börjar bekämpa den olagliga rusdryckstrafiken. Tidningarnas uppgift är ju enligt hävdvunnen uppfattning att bekämpa laglöshet. I motsatt fall ser den nykterhetsälskande allmänheten sig nödsakad att börja motarbeta dylika tidningars spridning.

Mötesdeltagarna fordra dessutom att kommunens styresmän skyndsammast vidtaga nödiga åtgärder för att stävja lönnbränningen och det självsvåld, som därmed är förenat. Ytterligare fordrar mötet, att polismyndigheterna med största stränghet gripa in mot lagöverträdare och utan förbarmande befordra dem till laga näpst, samt att domstolarna sedan med lagens skärpa döma sådana personer, som förbrutit sig mot förbudslagen och sålunda trotsa lag och ordning, till de högsta straff som lagen medgiver.

På mötets vägnar:

Viktor Nylund, Selim Klockars, J. V. Båsk.

Så här såg protesten ut som föreningen publicerade i tidningen Syd-Österbotten den 7 april 1920.
Så här såg protesten ut som föreningen publicerade i tidningen Syd-Österbotten den 7 april 1920.