Tidningsartiklar från år 1937.

Enligt Syd-Österbotten den 5.1.1937 hade befolkningen minskat i alla kommuner i Sydösterbotten det senaste året.

I Kristinestad föddes 29 barn medan 43 personer hade avlidit. Den äldsta var en kvinna på 96 år. 12 par gifte sig medan 17 äktenskap upplöstes på grund av ena partens död. 71 personer hade flyttat till Kristinestad medan 112 hade flyttat bort. Folkmängden hade minskat med 55 personer till 3 146 personer.

I Tjöck föddes det 14 barn, medan 22 personer hade dött. Den äldsta som dog var en 88-årig kvinna. 8 par gifte sig i Tjöck och 8 äktenskap upplöstes, varav två genom skilsmässa. Vid årsskiftet fanns det 1 580 personer i församlingen.

I Lappfjärd föddes det 89 barn, varav 9 utom äktenskapet. 102 personer hade avlidit och den äldsta var en man som var 93 år. 35 par gifte sig och aningen fler äktenskap upplöstes genom dödsfall. 3 äktenskap upplöstes genom skilsmässa. 97 personer flyttade in till församlingen och 104 flyttade bort. Folkmängden minskade med 19 personer till 6 365 personer, av dessa var 3 225 män och 3 140 kvinnor,

I Sideby föddes det hela 56 barn under det gångna året. 41 personer hade avlidit, de äldsta var 90 år gamla. 14 par gifte sig, 31 personer flyttade till Sideby och 80 personer flyttade därifrån. Folkmängden minskade med 33 personer till 3 637 personer.

I Närpes, Korsnäs och Övermark minskade befolkningen, det var endast Pörtom som hade en liten ökning. Vasa växte med 424 personer till 30 488.

Difteriepidemi i Lappfjärd.

I december 1936 utbröt en difteriepidemi i Lappfjärd. Lyckligtvis var den av den lindrigare arten men ändock tvingades kommunen att tillfälligt stänga skolorna. I varje tidning inrapporterades nya fall och i Lappfjärd inrättades ett tillfälligt epidemisjukhus i Marthagården. I början på 1937 fortsatte epidemin och den spred sig också till grannkommunerna.

Den 14.1.1937 skrev Syd-Österbotten att den långvariga difteriepidemin i Lappfjärds kyrkoby nu spridit sig åt olika håll. Den största utbredningen har sjukdomen erhållit i Skaftung, där ett 10-tal fall konstaterats i två familjer. I Storå har fyra fall inträffat och ett av dem med dödlig utgång. I Pärus inträffade i går två fall bland eleverna i därvarande småbarnskola. Också i Härkmeri, Bötom och Pjelax har sjukdomsfall inträffat.

Allmänna folksamlingar är förbjudna i hela Sydösterbotten på grund av epidemin och därför blev Kristinestads idrottsförening tvungen att inhibera en karneval. Det kommande elektorsvalet skulle dock inte påverkas. Den 26 januari skrev Syd-Österbotten att dansen vid kyndelsmässmarknaden skulle inhiberas.

Syd-Österbotten 9.2.1937:

Svensk jord i finska händer i Dagsmark.

För omkring en vecka sedan sålde bonden Erik Johan Lång sitt ärvda hemman åt bonden Armas Varsaviita från Vanhakylä. Köpesumman torde ha utgjort 169 000 mark. Byborna äro mycket upprörda över försäljningen, synnerligast som det även fanns svenska spekulanter, vilka voro villiga att betala samma pris. (Lasses kommentar: Erik Johan Lång (1873-1962), som kallades ”Kårk Erk Jåhan” hade redan på 1920-talet sålt halva hemmanet i den östra ändan åt Anselm Peltomaa från Storå. År 1937 sålde han alltså resten åt Varsaviita där själva gården stod. Efter kriget övertogs denna hemmansdel av karelaren Jantunen och i början på 1960-talet av familjen Norrvik. Efter försäljningen flyttade Erik Johan Lång med sin hustru Mathilda, som kallades Mokkela-Tilda, till Norrbacks affärshus, nära nuvarande sportplan.)

Syd-Österbotten 11.2.1937:

Dagsmark ungdomsförening höll sitt årsmöte den 7 februari i föreningshuset. Närvarande var 34 medlemmar och mötet började med unisont avsjungande av sången ”Jag älskar min hembygd”. Till ordförande för årsmötet valdes enhälligt Frans Storkull och sekreterare blev Gunnar Gröndahl. Årsberättelsen för verksamheten under det gångna året upplästes och godkändes.

Det framgick att år 1936 betecknar ett rätt livligt avsnitt i D.U.F:s historia. Efter det revisionsberättelsen upplästs, beviljades den avgående styrelsen tacksam ansvarsfrihet.

Därpå skred man till val av ordförande för det kommande året. Föreningens gamla ordförande Elna Storkull blev härvid enhälligt återvald. I styrelsen invaldes läraren Einar Lind, Rurik Nylund, Gunnar Gröndahl, Inga Englund, Adele Långfors, Frans Storkull, Eskil Backlund, Signe Rosengård, Gunborg Fagerström och Eskil Norrgård. Suppleanter blev Ines Nordberg och Bertel Krook. De tidigare revisorerna Otto Björklund och lärare Artur Rosengren återvaldes, likaså suppleanten Viktor Björklund.

Redaktörer för den handskrivna tidningen ”Försöka duger” blev de tidigare Rurik Nylund och Gunborg Fagerström.

Medlemsavgiften bestämdes till 3 mark liksom under föregående år, detta dock under förutsättning att den betalas före den 1 juli. Efter nämnda datum är den 4 mark och efter 1 november 5 mark.

Ett byggnadsutskott bestående av Frans Storkull, Rurik Nylund, Erland Krook och Emil Klåvus tillsattes och gavs i uppdrag att framkomma med förslag till förbättringar och eventuellt förstoringar av lokaliteterna.

Syd-Österbotten 6.3.1937:

75-årig kvinna påkörd av bil och svårt skadad.

Ett i dunkel höljt olycksfall på Härkmerivägen.

I onsdags vid middagstiden då chauffören Eskil Backlund från Dagsmark med ett stocklass på sin med släpvagn försedda lastbil befann sig mellan Träskvik och Härkmeri på väg till Boberget, passerade bilen i den s.k. Sindersjöbacken 75 åriga kvinnan Maja Kajsa Bergvik från Härkmeri.

Något senare påträffades hon medvetslös invid vägen av en annan bilförare. Hon vaknade dock snart åter till medvetande, varpå hon fördes till sjukhuset i Kristinestad, där man konstaterade att hon ådragit sig ett elakartat brott på vänstra underbenet, samt stukat sin högra hand. Skadorna är i och för sig inte särskilt farliga men med hänsyn till patientens ålder betecknas hennes tillstånd dock såsom tämligen allvarligt.

Hur olyckan har gått till är höljt i dunkel, synnerligast som den skadade kvinnan inte själv har någon uppfattning om händelsen. Backlund hade nog observerat henne vid vägkanten, men säger sig inte ha lagt märke till att hon hamnat under bilen. Troligen hade hon halkat i samma ögonblick som bilen passerade och därvid stött mot släpvagnen.

Syd-Österbotten 13.3.1937:

Stadsstyrelsen i Kristinestad har föreslagit att en ny landsväg mellan staden och Härkmeri skulle byggas såsom reservarbete för arbetslösa. Avståndet mellan orterna som nu är 25 km skulle efter att den vägen är byggd bli endast 10 km, då den drogs genom Granö. Fjärdsgrund och Solax. Också flera andra vägar förslogs som reservarbete.

Kommunalfullmäktige i Lappfjärd beslöt att för en summa om 11 900 mark göra reparationer på skolan i Perus. De beslöt också att bygga ett nytt obduktionshus i närheten av Åsändans begravningsplats.

30.3.1937 skrev Syd-Österbotten att den tidigare folkskolläraren i Dagsmark, senare bankdirektören i Lappfjärd Johan Jakob Wadström har förlänats ekonomidirektörs titel.

Den 20.4.1937 skrev Syd-Österbotten att en cykelstöld hade inträffat i Dagsmark hos Emil Eklund. Polisen har redan anhållit en person som misstänkt.

I samma tidning fanns också en notis att handlande O. W. Norrback hade öppnat en mjölkbutik i konsul Frans Henriksons gård vid Salutorget. ”Butiken är tidsenligt inredd och gör ett mycket tilltalande intryck.”

Syd-Österbotten 27.5.1937.

Kommunalfullmäktige har utnämnt nämndemannakandidater för en kommande 3-årsperiod och från Dagsmark valdes häradsdomaren Viktor Eklund, bonden Frans Agnäs och bonden Valdemar Rosengren.

Fullmäktige beslöt att en ny finsk folkskola i Lappfjärds skall byggas på entreprenad av bonden Viktor Luoma för 250 000 mark. Ett nytt obduktionshus skall byggas nära Åsändans begravningsplats och fullmäktige godkände Erland Kuusimäkis anbud på 26 750 mark. 

Kommunalfullmäktige beslöt att förlänga kommunalläkare G. Bergroths tjänstledighet och till hans vikare utsågs med.lic, Thorolf Dreijer.

Enligt en lag från 1934 kunde kommunens fullmäktige bestämma öppethållningstiderna för butikerna. Sålunda beslöts att butikerna kan vara öppna mellan kl.7 till kl. 19 under tiden 1 juni till 1 september med undantag för lördagar, då affärerna bör stänga en timme tidigare.

Syd-Österbotten 5.6.1937.

Dagsmark ungdomsförening uppför teaterstycket Hemkomsten i 4 akter av Uller i morgon kl. 20. Pjäsen har inövats under skådespelaren Josef Herlers skickliga ledning. Den är också innehållsrik och har många roliga poänger, varför den är värd att ses av gammal och ung. Efter teaterföreställningen dans till musik av Schlager.

Syd-Österbotten 26.6.1937.

Kommunalfullmäktige beslöt på sitt senaste möte att inte delta i Svenska Österbottens tuberkulossjukhus i Vasa. Fullmäktige avslog en ansökan om bidrag 5 000 mark för iståndsättande av Åbackvägen i Dagsmark. Fullmäktige noterade att skolstyrelsen gett kommunen uppskov med byggande av en finsk folkskola i Dagsmark.

I Syd-Österbotten 17.7.1937 fanns en längre artikel om en bussolycka i Hyvinge där tre personer dog genast, bland annat Fanny Lillträsk från Lappfjärd. Autobussen från Vasa genom Kristinestad till Helsingfors, som förutom passagerare också transporterade fisk och kräftor, körde utan känd anledning rätt genom broräcket på en järnvägsbro. Fallet var hela 9 meter och bussen som tillhörde Närpes Fisk Ab demolerades helt.

Fanny (1882-1937) var dotter till färgare Porander och år 1903 gifte hon sig med affärsmannen Axel Lillträsk, som år 1932 mördades under mystiska omständigheter.

Syd-Österbotten 26.8.1937:

Idrott i Dagsmark. Söndagen den 22 dennes anordnade Dagsmark ungdomsförenings idrottsklubb idrottstävlingar i 6 kamp om den av guldsmed E. Hellman skänkta pokalen.

Pokalen vanns för ett år framåt av Urho Myllyniemi med den sammanlagda poängsumman 2 197 poäng. Andra man blev Alfons Lillsjö med 1 850 poäng. I de individuella tävlingarna blev resultaten i de skilda grenarna:

100 m: 1) Urho Myllyniemi, tid 12,9 s, 2) Gunnar Granlund, samma tid.

Höjdhopp: 1) Bertel Krook 152 cm, 2) Eskil Backlund 150 cm.

Kula: 1) Bertel Krook 9,82 cm, 2) Eskil Storkull 8,38 cm.

Längdhopp; 1) Bertel Krook 551 cm, 2) Gunnar Gröndahl 534 cm.

Diskus: 1) Bertel Krook 26,92 m, 2) Urho Myllyniemi 26,42 m.

1500 m: 1) Gunnar Granlund 4,53, 2) Alfons Lillsjö 4,54.

Syd-Österbotten 14.9.1937:

50 år fyller i morgon bonden Josef Viktor Björklund i Dagsmark.

Det är en i sin hemtrakt aktad, idog och strävsam bonde, som i morgon ingår i sitt sjätte decennium. Hans hemman är ett synligt vittnesbörd över vad flit och ihärdigt arbete kan åstadkomma. Men det är ingalunda endast som bonde som Björklund vunnit ett aktat namn.

Han har haft tid över att verka i en hel del sammanslutningar i hembygden, i synnerhet de kooperativa företagen har i honom haft en varm vän och kraftigt stöd. Han var en av initiativtagarna till Dagsmark andelskassa, vars bokförare han har varit ända från början. Likaså var han med om startandet av Dagsmark Andelsmejeri och har fungerat som dess disponent ända till för ett år sedan. I snart två decennier har han verkat som kassör för kolonisationskassan i Lappfjärd, och i Lappfjärd och Tjöck kommuners brandstodförening har han likaså varit kassör i många år.

Dessutom har han varit medlem i ett flertal andra sammanslutningar och innehaft flera förtroendeuppdrag. Hembyn och hemkommunen har hela tiden legat honom varmt om hjärtat, och det är att hoppas att han ännu länge skall få verka för hembygdens förkovran.

Syd-Österbotten 14.9.1937:  Medicinalstyrelsen har utnämnt med.lic. Torolf Dreijer till skol- och kommunalläkare i Lappfjärd.

Syd-Österbotten 18.9.1937:

Hyllad 50-åring.

Översköterskan vid Svenska Österbottens distriktsinnessjukhus i Vasa, fröken Aina Wadström blev på sin födelsedag i onsdags föremål för talrika hyllningar. Redan kl. 12 på natten uppvaktade en av personalen sammansatt kör med sång, och överräckte till jubilaren ett guldarmbandsur och ett fång nejlikor. På dagen hade fröken Wadström mottagning i sjukhusets festsal, som var vackert smyckad med blommor och levande ljus. Sjukhusstyrelsen uppvaktade och överlämnade en silvergräddsnäcka och sockerskål.

Sjuksköterskeföreningens lokalavdelning i Vasa samt föreningen Röda stugan i Vasa uppvaktade med en 4-mannadeputation, varvid sjuksköterskan, frk Julia Bäckman talade till jubilaren och överlämnade en minnesgåva samt ett fång rosor.

Under dagens lopp uppvaktade dessutom ett stort antal privatpersoner och jubilaren fick motta en mängd gåvor, blommor och telegram. Även sjukhusets patienter kom ihåg sin översköterska med lyckönskningar och gåvor, som delvis förfärdigats av dem själva.

(Aina Wadström (1887-1963) var född i Dagsmark och hon var dotter till folkskolläraren J. J. Wadström)

Syd-Österbotten 21.9.1937:

En bilkollision inträffade på fredagen på landsvägen mellan Lappfjärd och Ömossa i närheten av Back by. Då befann sig Sydösterbottens handelslags lastbil, som tillfälligtvis fördes av Arvid Björklund från Dagsmark, med last av varor på väg till Sideby. I en brant backe, som hindrade sikten, mötte han en lastbil som tillhörde Porin Oluttehdas, som hade öllast på väg till Kristinestad.

Björklund observerade den mötande bilen på endast 40 meters avstånd och styrde hastigt sin vagn mot den högra vägkanten. Denna sluttar på detta ställe rätt avsevärt, varför Björklund tvingades att åter styra upp på vägen. Härvid brast vänstra framresåren och Björklund förlorade herraväldet över bilen, som törnade mot sidan av Porin Oluttehdas ölbil. Denna fick sidan uppriven och kastades även några meter åt sidan, men den stjälpte inte, eftersom diket här är mycket grunt.

På båda bilarna kröktes framaxlarna och på handelslagets bil söndrades skyddarna och lyktorna. Ingendera bilens last tog någon skada. Vid polisundersökningen har det framgått, att båda bilarna hållit måttlig fart och att det inträffade kan karakteriseras som en ren olyckshändelse.

(Arvid Björklund (1916-1940) var Viktor Björklunds äldsta son och han stupade i vinterkriget 1940)

Syd-Österbotten 9.11.1937:

En tråkig olyckshändelse inträffade i går på dagen i Dagsmark. Tjänarinnan Märta Söderholm färdades på cykel med ett litet barn framme på pakethållaren. På något sätt råkade barnets ena fot mellan ekrarna i framhjulet, varvid cykeln stjälpte. Härvid bröt Märta Söderholm sitt ena nyckelben. Hon fördes till sjukhuset i Kristinestad för att vårdas och hon blir tvungen att stanna där ännu några dagar. Barnet, som vållade olyckan, slapp undan utan nämnvärda skador.

(Märta Söderholm (f. Skogman i Lappfjärd)  gifte sig i november 1932 med Runar Söderholm från Kionas på Bergåsen. Runar dog redan sommaren 1933 och Märta gifte sedan om sig i december 1937 med änklingen Valdemar Rosengren (f. 1903 på Åbackan). Hon gifte alltså om sig en månad efter olyckan.)

 Syd-Österbotten 13.11.1937:

Ny byväg. Landshövdingen har förordnat att den väg, som börjar vid ”Kårk” Viktor Eklunds hemman i Dagsmark och leder upp till bonden Henrik Rönnblads gård i Korsbäck, alltså den så kallade Korsbäckvägen, i framtiden skall byggas och underhållas som byväg. Vägenhetslängd för vägens underhåll har gjorts.

Syd-Österbotten 25.11.1937:

Lennart Hohenthal fyller 60 år.

Lennart var född 1877 på prästgården i Kuortane och han var son till prosten Klas Emil Hohenthal, som verkade som präst i Sideby under åren 1885-1898. Han var farbror till läkaren Torvald H. i Kristinestad.

Lennart blev student 1899 och han började sedan läsa medicin men blev samtidigt motståndsman mot förryskningen som pågått en tid i Finland. Tillsammans med Eugen Schauman planerade de att mörda generalguvernören Bobrikov men Schauman beslöt att utföra dådet på egen hand i juni 1904.

Lennart beslöt då att han på egen hand skulle mörda prokuratorn Eliel Johnson eller Soisalon-Soininen, som han hade bytt namn till. Den 6 februari 1905 utförde han sitt dåd och han blev själv sårad i benet och kunde därför gripas direkt efter mordet.  Han dömdes till livstids fängelse men han lyckades fly ur fängelset och kunde ta sig till England där han sedan stannade. Efter att Finland blivit självständigt blev han benådad av högsta domstolen men han stannade i England tills han dog år 1951.

Lennart Hohenthal och Eugen Schauman räknas som de främsta motståndarna till förryskningen och det var till stor del deras förtjänst att den upphörde.

Syd-Österbotten 30.11.1937:

Konkursansökan inlämnades i går av handlanden O. W. Norrback i Kristinestad. Han har under en kort tid innehaft en mjölkaffär i Henriksons gård vid Salutorget och före det hade han en affär på Korsbäckvägen i Dagsmark.