Arrendekontrakt.

Erik Eriksson Långs arrendekontrakt med torpare Korsbäck, uppgjort år 1855. Läskunnigheten den här tiden var så gott som obefintlig och samtliga parter tecknade sina bomärken på kontraktet, också de som bevittnade det. Parterna måste alltså lita blint på den som skrev och läste upp det.

Härmed upplåter Och arrenderar jag Eric Ericsson Lång, ett Tunnland odladt mark vid Lillsjö ängen, som tager sin början sex alnars brädd ifrån anders Henric Korsbäcks åckergärda, Längs med Korsbäck kärr vägen, och intill Johan Långs rå, till Torparen Eric Henric Henricsson Korsbäck på femtio 50 års tid räcknad ifrån nedanstående dag, emot ett oss emellan öfrenskommit arrende åtta 8 Rubel silfver, som redan är till fullo betalt, men efter ofvan uttsatta tid faller dett hemmans innehafvaren till, i dett stånd dett då befinnes, med häggnad omkring, uttan någon ringaste odlings kostnad; detta Kontrackt är i nedanstående vittnes närvaro bestyrckt af Dagsmark by den 30 Junij 1855.

Eric Ericsson Lång

Med före gående finder jag mig till alla delar nöjd tid och ort som ofvan.

Eric Henric Henricsson Korsbäck

Bevittnar:

Johan Båsk        Eric Henric Båsk

d.ä.                      Torp.

Torparkontraktet