Eskils beskrivning av Backlunds hemman år 1935.

1.    Backlund lägenhet av Lång skattehemman Nr:4 ligger i Dagsmark by. Gården ligger 400 m österom allmänna landsvägen Kristinestad-Tammerfors. Gårdens åkrar är spridda i alla väderstreck. Backlunds lägenhet inköptes av Josef Backlund år 1903 av en finsk ägare. Vid storskiftningen 1905 slogs alla spridda skiften samman till ett hemman. När Josefs son Emil gifte sig 1916 delades hemmanet av dem sinsemellan i två lika stora delar. Hemmanet i sin helhet omfattade då 12 hektar åker samt 26 hektar skogsmark. Vid sitt gifte med Ida Agnäs erhöll Emil 6 hektar odlad jord av Rosenbacks skattehemman samt 7 hektar av Dragås skiftet. Hemmanet hade då 12 hektar odlad jord och 20 hektar skogsmark. År 1928 inköptes 5 hektar jord och 5 hektar skogsmark samt 2 hektar naturlig ängsmark av läraren Johannes Sjöblad för ett pris om 21 500 mark. De 2 hektar naturlig mark som då erhölls nyodlades 1930. På en exekutiv auktion 1932 inropades 4 hektar odlad mark för ett pris av 16 000 mark. Genom sjöfällning av Storträsket erhöll gården 2 hektar som senaste sommar uppodlades till åker. Så gårdens areal utgör nu 25 hektar odlad jord och 25 hektar första klass skogsmark.

2.    Åkrarna är alla tegdikade och belägna på 9 olika ställen. Spannmål odlas mest på hemmanet, 3,5 hålls i träda och bearbetas under sommaren och insås med råg på hösten. Korn har såtts på 2,5 hektar, samt 1 hektar havre. Korn- och havreåkrarna insås på våren med gräsfrö som bärgas till hös i 4-6 år, varefter de plöjs upp på nytt. Skogsmarken är delad i 3 skiften och består enbart av första klass mark. En sandtäkt för sandning av gårdens ägovägar finns.

3.    Bostadsbyggnaden blev uppförd år 1905 i vinkelform. Den innehåller 6 rum med eldstäder i alla rum. Byggnaden är brädfodrad, röd målad med vita knutar under pärttak och brandförsäkrad för 30 000 mark i Finlands Allmänna Brandstodsbolag samt 20 000 mark i kommunens eget bolag. Ladugården och häststallet är uppfört 1926. Ladugården är av cementtegel med häststallet är av stock. Ladugården är den andra i ordningen som uppförts av cement i byn. Emedan gården då den uppfördes endast hade 10 hektar åker är den byggd för endast 6 kor. Där finns 2 kättar för kalvar samt en svinkätte. Häststallet har rum för 2 hästar. Ladugården och häststallet är brandförsäkrat för 25 000 mark i kommunens bolag. Rian är uppförd av stock år 1906, de innehåller 2 rior med loge i mitten och med agnhus under logen. Halmladorna är byggda bredvid och i ändan av rian. Rian är under pärttak och försäkrad för 10 000 mark. Byk- och badstugan uppfördes 1928 av den gamla ladugården, bykstugan används även som slöjdstuga och är försäkrad för 4 000 mark. Spannmålsboden är uppförd 1904 av stock och är efter gårdens nuvarande storlek alldeles för liten. Spannmålsboden är brädfodrad under pärttak och försäkrad för 5 000 mark. Ved- och redskapslidret är av bräder, rött målat, under pärttak och försäkrad för 5 000 mark. Källaren är uppförd 1930 och fyller alla de fordringar som ställs på en sådan. Den är byggd i åbranten med cement och sten mellantak. Vattentaket är av pärtor och väggarna rödmålade, brandförsäkrad för 1 000 mark. På lägenheten finns 8 stora hölador i skick, samt 5 mindre. Gärdesgårdarna är ca 3 km långa av uteslutande taggtråd. 2 brunnar finns, en för ladugården och en för bostadshuset. Vattnet fås i med pumpar.

4.    Gårdens djur består av ett 7-årigt sto samt en 8-årig valack, 5 kor av blandras, 3 kalvar och ett svin.

5.    Till följd av de senaste årens jordköp måste legd arbetskraft vara anställd. En årlig tjänarinna är anställd. Senast år legdes 1 500 meter dikning samt att gräfta 0,75 hektar.

6.    De produkter som gården säljer är främst spannmål som säljes åt Kristinestads barnhem och fattiggård. Det som överblir dessa kontrakt säljes åt Sydösterbottens Handelslag eller någon privat uppköpare. Enär gården har så litet husdjur säljes även ca 10 000 kilo hö. Av det balas 6 000 kg, medan resten utvägs åt hököpande finnar. Gårdens mjölk säljs till Dagsmark Andelsmejeri dit avståndet är 1 km. Potatisförsäljningen ingår också i spannmålskontrakten och utgör 3 – 3500 kg årligen. Gården har 5 andelar i Dagsmark Andelsmejeri, 4 andelar i Dagsmark elektricitets andelslag och 1 andel i tjurföreningen.