Vattenverkssyn vid Klemets Kvarn i september år 1897.

Sedan 1600-talet har det funnits någon typ av kvarn i Klemets forsen men det var först år 1897 som guvernören i Vasa förordade att det skulle hållas en syn på området. Dåvarande mjölnaren Anders Johan Eriksson Klemets hade anhållit om tillstånd för sin kvarn och i en resolution av den 20 april 1897 bestämdes att distriktsingeniören F.M. v. Willebrand skulle verkställa en författningsenlig syn. Willebrand utsåg Rudolf Calamnius att utföra synen och den 18 september hölls en förrättning på stället och ett protokoll uppgjordes:

 

”Till förrättningsstället hade förutom undertecknad och som godemän tillkallade bönderna Johan Viktor Lillkull och Viktor Josefsson Klemets infunnit sig endast sökanden.

Tillfrågade erkände de närvarande att förrättningen var i laga ordning kungjord samt att godemännen voro ojäfvige.

Uti vattendraget, som upprinner inom Storå socken och utfaller ungefär 10 km söderom Kristinestad i saltsjön, idkas flottning af skogsalster men ingen båtfart och fiske aldeles obetydligt.

Närmast ofvanom anläggningsstället som befinner sig par km nedanom Lappfjärds ås föreningsställe med Kärjenkoski å befintliga vattenvärk är en kvarn i Riabäcks fors (alltså i Gamla forsen eller som vi säger Nylundas forsen) på ett afstånd af c. 1 km och närmast nedanom befintliga en sågkvarn i Storfors på ett afstånd af c. 1,5 km från anläggningsstället.

Sedan detta antecknats och intet i sak anfördes begynte syneförrättningen å anläggningsstället, hvarvid en fixpunkt å kartan märkt FP. – inhöggs i en stor sten i ån ofvanom dammen. Uti forsen befann sig en redan i fullständigt skick varande kvarn med 2 par stenar för mäld och 1 grynvärk.

En damm af s.k. ripvärk var anlagd öfver hela ån. Motsatta stranden äges af flera bönder från samma Klemets nummer.

Tilloppsrännans bredd var 2 m och dess bottenhöjd 1,12 m under f.p.; afloppsrännan var 2,4 m bred och dess bottenhöjd 2,2 m under f.p.

Vid tillfället gick i forsen 1,73 m3 vatten per sekund och sades att vattenståndet nu var det lägsta, som under året förekommer.

Den under flodtid genom forsen rinnande vatten öfver dammen 38,1 m3 och genom kvarnen 2,12 m3. Således är hela vattenmassan 40,22 m3 per sekund.

Utlåtande:

Under förutsättning att sökanden äger full äganderätt till anläggningsstället och vattenkraften, hvilket ej heller af någon bestrides och som ingen emotsatt sig värkets anläggning, får jag föreslå, då därigenom ingen skada torde kunna förorsakas hvarken öfver- eller under-byggare, att sökanden får bibehålla sin kvarn i det skick och å den plats där den nu befinner sig, men bör i dammen, som får äga en höjd af endast 0,3 m under F.P., mellan punkterna a och b inrätta en 12 m bred öppning, uti hvilken luckor med tröskelhöjd 1,32 m under F.P. få anbringas. Dessa luckor böra öppenhållas vårtid vid fiskens uppstigande, vid inträffande flottning af skogsalster samt alltid så snart vattnet når en höjd öfver 0,3 m under F.P. Sålunda aflupit och för de närvarande upplästs. Ort och tid som ofvan. Bifogas karta öfver anläggningsstället i 2 exx. jämte profiler.

Rudolf Calamnius.

Granskat F.M. v. Willebrand.”

På denna karta från år 1897 ser vi kvarnens placering på norra sidan av Lappfjärds å.
På denna karta från år 1897 ser vi kvarnens placering på norra sidan av Lappfjärds å. I högra kanten så syns den sten i ån där fixpunkten (F.P.) är inhackad. Utgående från denna fixpunkt bestämdes höjden på dammen.