Tidningsartiklar från år 1904.

Syd-Österbotten 2.1.1904:

Tillbyggnader vid Dagsmarks folkskola.

Överstyrelsen för skolväsendet har hos guvernören anhållit, att enär beviljandet av understöd ur statsmedel för avlönande av lärarinna vid Dagsmark folkskola i Lappfjärdskommun fastställts såsom villkor att för lärarinnan skilt klassrum och visthus skulle till hösten 1902 uppföras, men ingenting blivit i saken gjort, så skulle  kommunen bli ålagd att inom viss tid vidta åtgärder för uppförande av de föreskrivna byggnaderna.

Guvernören har numera avgjort ärendet och ålagt Lappfjärds kommun att vid densamma nu förelagda vitet av tvåhundra mark, innan den 1 september nästkommande år vid skolan i Dagsmark uppföra ovan nämnda byggnader.

Syd-Österbotten 2.1.1904:

Folkmängderna i Sydösterbotten.

I Lappfjärd föddes under år 1903 totalt 157 barn och 105 personer hade avlidit. 19 par hade gift sig och den totala folkmängden uppgick vid årets slut till 6 580 personer.

I Kristinestad föddes 66 barn och 49 personer hade avlidit och i staden bor nu 3 043 personer. I landsförsamlingen, alltså Tjöck hade det fötts 32 barn, av dessa 3 oäkta. Folkmängden utgjorde 1 463 personer och här noteras att den äldsta avlidna var en kvinna på 89 år. I Närpes hade det fötts hela 214 barn.

Syd-Österbotten 21.5.1904:

En gemensam majfest firades med eleverna vid Dagsmark och Lappfjärd bys norra folkskolor och småbarnsskolor senaste tisdag å Storfors. Oaktat större delen av den till omkring 170 uppgående barnskaran haft att gå en halv mils väg och därutöver visades ingen trötthet. Tiden förflöt hastigt med omväxlande lekar och sång och barnen undfägnades med smörgåsar och kaffe. Herr Backman, som upplåtit en lämplig plats för festen, hade välvilligt dagen förut iordningställt densamma, för vilket skolornas lärarepersonal uttrycka sin varma tacksägelse. Efter en mycket angenäm samvaro åtskildes de skilda skolornas elever kl. 5 e.m,, och torde majfesten hos envar lämnat ett ljust minne.

Syd-Österbotten 8.10.1904:

Dryckenskapslasten. På flera orter synes nykterhet och bildning spridas alltmer men så är tyvärr inte fallet i Dagsmark. Detta fick man åter bevittna senaste Mikaelitid. Då var det ej nog med att flickor och pojkar i två dagar gick och drev på landsvägen, som brukligt varit, utan saken togs grundligare denna gång. Sålunda kunde man i fyra, fem dagars tid se unga män gå sysslolösa omkring i byn till åtlöje för andra. Månne inte dessa ungdomars föräldrar småningom lär sig att inse att det är deras plikt och skyldighet att med hur stränga medel som helst hindra sina barn, särskilt flickorna, från att på detta sätt hemfalla åt dryckenskap och förkastliga oseder.

Syd-Österbotten i oktober/november 1904.

Den ryska kejsaren Nikolai hade utlyst en lantdag i Finland, motsvarande vår nuvarande riksdag. Den här lantdagen sammankom sporadiskt med flera års mellanrum. Varje stad fick utse en representant och varje domsaga en. Närpes domsaga, dit Lappfjärd hörde kunde således välja en och detta val skedde på tingsgården i Närpes. Varje kommun hade rätt att utse elektorer enligt folkmängd och Lappfjärd som fick utse tre valde sågägaren John Eriksson från Härkmeri, sågägaren Viktor Nylund från Dagsmark och nämndemannen Viktor Ingves från Lappfjärd.

Till Närpes domsaga hörde kommunerna Sideby, Lappfjärd, Bötom, Storå, Kristinestads landsförsamling i Tjöck, Närpes, Övermark, Teuva, Pörtom, Malax, Solf, Korsnäs, Petalax och Bergö. Den 31 oktober samlades elektorerna till val på småskolan i Finby och kyrkovärden Oskar Nix valdes med stor majoritet.