Tidningsartiklar från 1922.

Syd-Österbotten 4.1.1922:

Folkmängdsförändringar år 1921 i Lappfjärd. Födda 89 mk 79 kk = 168, varav oäkta 5 mk 5kk = 10. Döda 62 mk 57 kk = 119, varav i Amerika 8 mk. Inflyttade 28 mk 36 kk = 64. Utflyttade 42 mk 60 kk – 102. Ingångna äktenskap 41, upplösta 36, varav genom mannens död 22 och genom hustruns 14. Av de avlidna var 11 över 80 år, nämligen 9 kv och 2 män. Äldsta mannen var 82 år och äldsta kvinnan 89 år. Männens antal har ökats med 13 och kvinnornas minskats med 2, hela folkmängden är 7,444 personer, 3,805 män och 3,639 kvinnor. I Sideby bodde det 3 566 och i Närpes 9215 personer.

Syd-Österbotten 28.1.1922:

Ett större lönnbränneri, som var i full gång, förstördes av Dagsmarks skyddskår natten mot den 26 dennes i Lappfjärdsbors skog ovanom Dagsmark by i närheten av prostboställets skog. Kockarna avlägsnade sig skyndsamt, då skyddskåristerna närmade sig, och lyckades undkomma i mörkret. De torde ha varit finnar. Omkring 300 liter färdig deg jämte andra bränneritillbehör förstördes. Av allt att döma hade bränneriet samma dag förts till stället med häst. Varan, som brännarna antagligen haft för avsikt att avyttra vid kommande marknad i Kristinestad, blev dock denna gång förbrukad på detta sätt. Ett vackert föredöme av Dagsmark skyddskår, som borde efterföljas av andra.

Syd-Österbotten 4.2.1922:

Märkliga fornfynd. En boplats från stenåldern funnen?

Under nyodlingsarbeten på den s.k. Långängsbacken i Korsbäck by i Dagsmark har man under senaste år upphittat några mycket märkliga stenredskap, vilka nyligen avsänts till nationalmuseet i Helsingfors. Bland fynden må nämnas: några slipstenar, på vilka stenredskap blivit slipade. Den största av dem har kvadratisk form med 50 cm sida och två slipytor, av vilka den ena visar kretsformig nötning, beroende därpå, att det stenredskap, som slipats förts med handen i en krets mot slipstenen. Den andra slipytan är trågformigt urgröpt genom att stenredskapet förts av och an. De övriga avsända föremålen voro 8 stycken antagligen naturstenar, en rätt vacker pilspets av kvarts, 2 stenmejslar och 2 brynen. Då alla dessa föremål blivit hittade nära varandra, torde de härstamma från en boplats under stenåldern, kanske ett fiskläge, ty enligt vad markens beskaffenhet utvisar har en vik av havet gått upp till närheten av fyndplatsen. På motsatta sidan om nämnda plats, omkring en och en halv km över den forna havsviken finns forngravar med ungefär 2 m genomskärning, vilket allt bestyrker antagandet att man här funnit en boplats från äldsta tider. Det vore önskvärt, att platsen ifråga blev föremål för arkeologisk undersökning. Kanske den i någon mån skall bringa ljus över stenålderns folk i vårt land.

Syd-Österbotten 22.2.1922:

I början på 1922 gavs det ett förslag till riksdagen att religionsundervisningen i skolorna skulle avskaffas och i stället det bli någon typ av moralundervisning. I så gott som samtliga byar ordnades det protestmötet mot detta förslag.

 Vid ett talrikt besökt möte i Dagsmark den 19 februari beslöts att inlämna till herrar riksdagsmän en sålydande protest: Vi måste på det bestämdaste motsätta oss den påtänkta obligatoriska moralundervisningen vilken icke har sin grund i Guds ord. Vi anse att en sådan undervisning kommer att medföra oberäkneliga följder för vårt folk. Den högsta och renaste moralen står att finnas i Guds ords källa. Och anser vi att endast denna sedelära vid sidan av de övriga kristendoms sanningarna fortsättningsvis bibehålles och undervisas i våra skolor.

 Dagsmark den 20 febr, 1922. Av mötet befullmäktigade: Erland Båsk, bonde; J. H. Storkull, handlande; Viktor Nyroos, bonde; Henrik Klemets, bonde; Erik Rosenback, handlande; Erik Rosengren, medlem av kommunalfullmäktige; Josef Backlund, medlem av kommunalfullmäktige; Viktor Eklund, nämndeman; Viktor Söderkvist, skräddare.

 Syd-Österbotten 1.4.1922:

Stadsfullmäktige i Kristinestad planerar att bygga en ny samskola av sten och har frågat av de svenska grannkommunerna om de är villiga att tillsammans satsa en tredjedel av kostnaderna. Staden har beslutat att själva satsa två tredjedelar.

Samtliga kommuners fullmäktige har beslutat att gå med, alltså Närpes, Övermark, Tjöck, Lappfjärd och Sideby. En kommitté har valts för att föra ärendet vidare, från Närpes Aug. Tåg, från Tjöck Michael Mangs, från Övermark Johan Franzén, från Sideby Hemming Hanses och från Lappfjärd Johan Starcke med handlanden Henrik Ingves som suppleant.

Syd-Österbotten 5.7.1922.

Korsnäs.

”En obarmhärtig länsman” kallar en meddelare länsmannen i Korsnäs med anledning av att han, jämte sina poliser, strax före midsommar förstörde 4 lönnbrännerier och på samma gång midsommarglädjen för en hel hop människor.

(den här omtalade länsmannen var Torsten Wadström (1893-1925) från Dagsmark. Han var son till folkskolläraren J. J. Wadström, före flytten till Korsnäs var han skyddskårschef i Dagsmark)

Syd-Österbotten 22.7.1922:

Skyddskårens tävlingar.

Skyddskåren i Kristinestad hade ordnat en 2-dagars tävling i skytte och idrott ute på Kumlet. Noteras kan att Valdemar Rosengren från Dagsmark vann både pistolskyttet och 3-kampen.

Syd-Österbottens referat från kommunalfullmäktiges möte, 29.7.1922.

Föredrogs likaledes en skrivelse från Dagsmark byamän, varuti de anhöll om att fullmäktige ville vidta åtgärder för att kringvandrande vägdrivare icke allt för lätt få fotfäste inom kommunen. Efter förd diskussion beslöts, att tillsälta en kommitté, som i första hand skulle uppgöra en förteckning över alla personer, som ej höra till kommunen Förteckningen inlämnas till fullmäktige, granskning i detta syfte att få mantalslängderna klara ävensom att få personer, vilka i längre tid vistats utom kommunen att uttaga sina flyttningsbevis i laga ordning.

I kommittén invaldes läraren A. E. Appel, kommunaln. ordf. Viktor Rosenstedt, bönderna Erland Båsk, K. H. Isuls, H. A. Ojala, Johannes Berg och poliskonstapel K. J. Nyqvist.

Kommunalläkaren hade anhållit om att läkarbostaden skulle flyttas till Gerhaddas gård men ett enhälligt fullmäktige ansåg att läkarbostaden bör finnas där den nu är, bredvid apoteket.

Syd-Österbotten 19.8.1922, klippt ur Vasabladet.

Bötom nykterhetsnämnd förstör lönnbränneri.

 Fyra poliskonstaplar, representerande Bötom nykterhetsnämnd har förstört ett lönnbränneri i Dagsmark, som fanns invid Juho Lähdesmäkis fähus. Omkring 50 – 60 liter drank och 2 liter färdig vara överkoms. Bränneriets har varit i gång en längre tid.

Senare samma natt fann konstaplarna i en viss Uusitalos bostad några delar av en bränningsapparat.