Artikel i Syd-Österbotten 15.10.1930.

Korsbäck folkskola invigdes senaste söndag den 12 oktober 1930 med en anslående högtidlighet. Sedan psalmen ”Sanningens Ande” sjungits förrättades invigningen av prosten Rancken, som talade om undervisningens nödvändighet för det uppväxande släktet och betingelserna för välsignelse i skolarbetet. Byggnadskommitténs ordförande Viktor Nylund, som lämnade diverse uppgifter om det nu slutförda skolbyggnadsarbetet, som utförts för en entreprenadsumma av 274,900 mk, överlämnade de nya skolbyggnaderna till kommunen för dess vidare vård.

Kommunalfullmäktiges ordförande J. J. Wadström, som på kommunens vägnar mottog de nu uppförda skolbyggnaderna, för att kommunen som dess egendom vidare vårdas och underhållas för det syfte de blivit uppförda, uttalade kommunens erkänsla och tack till byggnadskommittén för väl utfört uppdrag vid övervakandet av skolbyggnadsarbetet samt lämnade en relation om skolfrågans utveckling i Korsbäck.

Under 45 år, räknat från 1878 då Dagsmark folkskola öppnades, har allmänheten i Korsbäck för sina barns undervisning begagnat sig av Dagsmark folkskola. Genom påbjuden läroplikt sammanfördes Lillsjö och Korsbäck byasamhällen till ett särskilt skoldistrikt och öppnades skolan i Korsbäck från hösten 1923 i provisorisk lokal. Skolan, som till en början var en skola med förkortad lärokurs, omlades 1929 till fullständig folkskola, som genom den nya skolbyggnaden fått ett eget trevligt hem, varigenom Korsbäck skoldistrikt nu kommit till sin fulla naturliga rätt.

Wadströms tal till det uppväxande släktet.

J.J. Wadström som under åren 1882 – 1919 hade varit folkskollärare i Dagsmark, höll ett tal under invigningen, där han bland annat yttrade följande:

”Då vi i dag haft nöjet samlas till denna skolas invigning, är det helt visst med känsla av glädje och tillfredsställelse. Ett önskningsmål. som länge hägrat, har nu nått sin fullbordan. Korsbäck folkskola sluter sig nu som en länk till kommunens skolväsende och därmed har Korsbäck skoldistrikt kommit till sin fulla naturliga rätt.

Må Gud hålla sin skyddande hand över denna skola och giva riklig välsignelse åt det arbete, som under dagar som stunda här kommer att utföras för det uppväxande släktet, som bär framtiden i sitt sköte. Vihoppas att de elever som komma att besöka denna skola, här samlar kunskaper för det materiella livet, att de bliva dygdiga och ärbara, som älska sin hembygd och de här jämväl upptaga frön, som medför välsignelse för en evighetsvärld.”