Tidningsartiklar från 1950-talet.

Syd-Österbotten 5.1.1950:

Skattebetalarna i Lappfjärd.

Den 28 dec. höll skifteslaget i Dagsmark stämma varvid bl.a. beslöts inköpa en grustäkt för skifteslagets räkning.

Vidare befullmäktigades styrelsen att med Korsbäck ungdomsförening överenskomma om utarrendering av tomtområde till nämnda förening.

Sedan förhandlingarna avslutades följde en livlig diskussion varvid kommunala spörsmål och särskilt beskattningen ventilerades. Bl.a. påpekades att skattöresvalören år efter år visat en stigande tendens. Flera av de senaste fullmäktigebesluten nagelfors och det framhölls att det planerade centralskolbygget blir för dyrt.

Flera förslag gjordes som avsåg att nedbringa de kommunala utgifterna men till någon godtagbar lösning av frågan kom man dock ej.

Slutligen enades man om att i en snar framtid sammankalla ett möte i kyrkbyn vid vilket skattebetalarna i kommunen får tillfälle att dryfta hithörande frågor.

I Syd-Österbotten 7.6.1956…

…meddelar Karl Kronman att en väg skall byggas på talko på Bötombergen till den nya skidstugan och alla lastbilsägare i Lappfjärd kommer att vara med och köra grus till den. Cementgjuteriet i Dagsmark skall också vara med, då de lånar ut en grävmaskin. Talkofolket skall ta spaden med och samlas på söndag morgon klockan nio vid ”Paradisvägen”.

I tidningens följande nummer den 9.6. dementerar Länken de tidigare uppgifter och skriver att det är Sydösterbottens cementgjuteri i Lappfjärd som äger grävmaskinen. Tidningens redaktion hoppas att dagsmarkföretaget kan vara med och hjälpa till med en ”mekanisk hjälpreda”.