Tidningsartiklar från 1940-talet.

Syd-Österbotten 17.1.1942:

Vörå har i långa tider kallats för ”Rågens rike” men enligt uträkningar 1941, så har Lappfjärd procentuellt en betydligt större areal med odlad råg. Det här beror främst på att det i Dagsmark skett en så stor ökning, som medfört att Vörå hamnat på andra plats. Det här fick signaturen ”-d” att skriva en inlaga som han kallar

Dagsmarkbrev.

Julen, årets största högtid, är numera bara ett minne blott. Med undantag för barnen har högtiden säkert för flertalet varit en lång stämningslös vardag, i synnerhet för dem som har sina egna vid fronten, för att inte tala om dem som redan fått hem dem som döda. Livet är hårt och döden bitter.

Får man ta notisskrivare från Lappfjärd på fullt allvar så har de åtminstone två gånger med litet mellanrum i denna tidning gett Dagsmark hederstiteln ”Rågens rike”. Det är nästan så att det börjar gå en åt huvudet. Tänk en sådan ära, detta hedersnamn har säkerligen varit orsak till att mången vöråbo med mössan på ena örat en stor del av sitt liv, men det var ju sant att Vörå i gengäld skulle få titeln ”Kornets rike”, så vöråborna får bara föra mössa till det andra örat.

Då vi nu en gång håller på att bli uppdragna på ärans flaggstång, bör vi dagsmarkbor inte vara sena med att hjälpa till litet grand och samtidigt passa på och tala om att här sysslas med både ett och annat också utom att odla råg. Här arbetar bland annat en andelskassa, där de både sätts in och tas ut, pengar förstås. Mera vågar man inte säga nu för tillfället innan ”skattegubbarna” slitit sina byxarsel blanka i oro över det kommande årets stora utgifter, som nu skall likvideras med pengar som de har fått i uppdrag att uttaxera.

Ljusandelslaget som förser bygden med både ljus och kraftström, ja till och med ”gatubelysning”, som andelslaget inte ens dragit sig för, bör på inga villkor glömmas.

Mejeriet sedan, aj det borde jag inte ha nämnt, ty det blir en post på kreditsidan, där förlorar mjölkleverantörerna närapå markslanten för varje kilogram mjölk som levereras, men det är en sak som redan i början borde ha framhållits. En sak som mig veterligen ingen heller någonsin velat bestrida är att här i bygden bor ett i allo genompräktigt folk och engång så sinnade tänker vi som så, blott vi får någonting för den mjölk vi levererar är det ingen orsak till knot, värre saker kan man råka ut för.

Jag måste nu sluta med en innerlig önskan om god fortsättning för oss alla på det nya året 1942, oaktat ryssen håller på och dunkar på farstudörren. Adjö så länge.

Syd-Österbotten 22.1.1942:

Dagsmark marthaförening.

Föreningen har under det gångna året hållit tio möten.

Dagsmark marthaförening höll årsmöte hos ordföranden den 19 januari på kvällen. Mötet öppnades med sången ”Så i kärlek, tröttna icke”. Förhandlingarna leddes av Amanda Nelson och Guldi Lillkull förde protokollet. Av årsberättelsen framgick att föreningen under det gångna året hållit 10 möten, på småskolan och i marthornas hem med i medeltal 20 närvarande.

Under året har föreningen haft besök av två konsulenter, konsulent Groop och fröken Ruth Pihlflycht. Föreningen ordförande fröken Selma Gröndahl fyllde under året 50 år och uppvaktades med en gåva och med sång. Medlemsantalet är för närvarande 45. En av föreningens mest aktiva medlemmar, Agnes Storkull har genom döden avgått och föreningen lade ned en krans på hennes grav. Julpaket sändes till julen åt de som är utkallade i kriget från byn. Föreningen har köpt ett minnesalbum åt anhöriga till en av de stupade i vinterkriget.

Sedan årsberättelsen upplästs och godkänts, och kassa och revisionsberättelsen föredragits, beviljades styrelsen tacksam ansvarsfrihet. Därefter följde val av styrelse och valdes följande: ordförande Elvira Eklund, viceordförande Selma Gröndahl, sekreterare Guldi Lillkullm kassör Julanda Mitts. Övriga i styrelsen blev Märtha Rosengren. Övriga funktionärer Hulda Hemberg, Edit Wester, Hulda Lövgren, Elvira Eklund, Selma Andersson, Elna Lindfors, Hjördis Myllyniemi, Hulda Lindell och Signe Nyström.

Syd-Österbotten 28.2.1942:

Dagsmark andelskassa.

Andelskassan redovisar för ökad utlåning. Andelsmejeriet har invägt 371,570 kg mjölk.

Dagsmark Andelsmejeri och andelskassa höll vårstämma senaste onsdag kl. 13. Andelskassans räkenskaper föredrogs först, varvid ordet leddes av Frans Storkull med J. V. Björklund som sekreterare. Medlemsantalet har under det gångna året icke ökats utan förblev vid det gamla, som utgjorde 98 delägare. Under det tilländalupna året har andelskassan utlånat 31 särskilda lån, uppgående till 191,400 mark. Av gamla lån hade inbetalats senaste år 213,900 mark. Vid årets ingång hade utlåningarnas summa stigit till 675,950 mark medan morsvarande tal vid utgången av senaste år var 653,450 mark, vilket utgör en minskning av 23,500 mark. Denna minskning har sin naturliga orsak. Däremot har kassans inlåningar gjort ett betydande uppsving senaste år, då depositionsstocken ökats med 81,039 mark och insättarnas antal ha ökat med 15 nya deponenter. Deponenternas antal uppgick vid årsskiftet till 156 och de totala insättningarna till 778,886 mark.

Efter andelskassans förhandlingar vidtog andelsmejeriets som leddes av Erik Englund med Frans Agnäs vid protokollet. Mejeriet hade under det senaste året varit i gång under 229 dagar, varvid invägts 371,570 kg mjölk. Medelfetthalten utgjorde 3,62 %. Som helmjölk har av invägda mjölkmängden sålts 8,561 kg samt till avlöningar åt personalen har utgivits 1,116 kg. Resten 361,893 kg har använts till smörtillverkning varav erhållits 15,136 kg smör. Till 1 kg smör har åtgått 23,8 kg mjölk.

Totalinkomsten av försålda produkter under året uppgick till 628,023. I mjölklikvider till leverantörerna har utbetalats 532,144, vilket utgör 1,432 per kg mjölk. Driftskostnaderna senaste år uppgick till 79,586 mark eller 12,6 %av inkomsterna.

Syd-Österbotten 27.5.1942:

Femlingar i fårahuset.

Härom dagen gav en tacka, ägd av bonden Urho Myllyniemi i Dagsmark, livet åt fem lamm, vilka alla äro vid bästa vigör. En annan tacka gramfödde samma dag fyra lamm av vilka ett dock dog.

Antingen har man i Dagsmark en förstklassig fårstam eller så har de nyligen publicerade rekordsiffrorna i fråga om nativiteten gjort sin verkan även i fårahuset. Men hur som helst så är det ingen alldaglig företeelse att en tacka ger livet åt fem välskapta lamm.

Syd-Österbotten 21.7.1942:

Simkurs i Dagsmark.

Under tiden 30 juni till 9 juli hölls i Dagsmark en simkurs, vilken leddes av folkskolläraren Frans Stengård från Korsbäck. Kursen hade samlat 29 elever, 10 gossar och 19 flickor. Vid kursens slut hade 12 deltagare avlagt fordringarna för intressemärket. Kursen finansierades av Lappfjärds kommun med 300 mark och av föreningen Folkhälsan i Lappfjärd som deltog med 200 mark.

Syd-Österbotten 15.8.1942:

Efterforskningar på Hangöområdet.

Bönderna Josef Berglund och Josef Dahlroos från Dagsmark ha begivit sig till Hangöområdet för att anställa efterforskningar efter soldat Selim Dahlroos, vilken försvann under striderna därstädes den 30 juni 1941.

Syd-Österbotten 10.10.1942:

Lyckad klubbutställning i Dagsmark.

Senaste söndag hade Lappfjärds lantbruksklubb anordnat en klubbfest med utställning i Dagsmark ungdomsförenings lokal. Festen som var talrikt besökt inleddes med sången ”Jag älskar min hembygd”.

Fil. mag. J. R. af Hällström hälsade de närvarande välkomna och manade de unga till fortsatt arbete för hembygdens förkovran. Programmet upptog härefter deklamation av klubbmedlemmen Elice Klockars samt körsång av skolelever från Dagsmark under ledning av lärare Einar Lind.

Klubbledaren, lärare Selim Björses föredrog en berättelse över klubbens verksamhet och framgick det att medlemsantalet nu stigit till 193 och att de flesta medlemmar odlat köksväxter. Han gav även en kort översikt över klubbarbetet i Dagsmark under de gångna åren och tackade dagsmarkborna för det intresse de visat klubbarbetet.

Åke Hemberg deklamerade och ett skämtstycke uppfördes av tre klubbflickor. Som första nummer efter pausen sjöngs Modersmålets sång varefter mag. J. R. af Hällström höll et föredrag. Programmet upptog vidare duettsång av systrarna Karin och Gunvor Andtfolk och deklamation av klubbmedlemmen Else-Maj Hemberg.

Läraren Selim Björses gav härefter en överblick av utställningen och tvenne klubbflickor uppförde ett stycke med humoristiskt innehåll. Vidare upptog programmet sång av tre klubbmedlemmar.

Härpå följde utdelning av lantbruksklubbens förtjänstmärken, som tilldelades följande klubbmedlemmar: Nils Klåvus, Astrid Klåvus, Greta Vesterlund, Karin Ebb, Karin Skogman, Elin Nygren, Helga Myllykorpi, Alice Hellman, Lars Börje Engelholm, Kurt Ålgars, Johan Ålgars, Elsi Sandbacka, Margit Lillsjö, Gunhild Guss, Margit Rosengård, Birgit Englund, Paul Englund, Åke Hemberg, Åke Lövgren, Lars Lövgren, Åke Kankaanpää, Karin Lindqvist, Margit Joensuu, Enid Villamo, Kurt Klockars, Astrid Klemets, Torsten Hemgård, Alice Landgärds, Rigmor Mjörses, Jenny Holmberg, Per Andtfolk och Jörgen Byholm.

Efter utdelningen av förtjänsttecknet upptog programmet sång av systrarna Andtfolk, samt som sista nummer en tablå. Festen var allt igenom lyckad och salen var fylld till sista plats.