Från Lillsjö nybyggare 1773 till dagens situation.

Uppgjort i september 2017 och i mars 2018 med hjälp av Esko Hernesharjus bok om Vanhakylä, forskaren Erkki Hietaniemis uppgifter och läraren Einar Linds utredningar. Olika handlingar som Sigvald Forslund lämnat efter sig gav flera viktiga uppgifter. Kartorna från Landsarkivet i Vasa och Riksarkivet i Helsingfors.

Tips! Om du vill se kartorna tydligare, så skall du trycka ned knappen CTRL, nere till vänster och håll den nedtryckt, tryck på samma gång ett par gånger på +tangenten. När du vill tillbaka till normalläge, så gör samma sak men tryck på -tangenten lika många gånger.

Nybyggarens förfäder.

Den första nybyggaren i Lillsjö hette Matts Mickelsson Lång (1745-1797) och han var gift med Beata Johansdotter (1747-1828). Ungefär 1773 blev han bonde på det nya hemmanet Lillsjö och han bytte då namn till Lillsjö. Det bestämdes då att hemmanet skulle ha 1/3 mantal och enligt det skulle han betala skatt. Han fick dock skattefrihet de första 25 åren men då 25 hade gått så dog han den 2.9.1797, troligtvis för egen hand.

Matts Mickelssons släkt går att följa ända till 1500-talet i Vanhakylä där hans förfader Matts Andersson (ca 1566-1646) var bonde på Filppula hemman. Troligtvis var denna Matts Andersson svenskspråkig, trots att han i Vanhakylä kallades ”Matti Antinpoika”. Denna Matts Andersson hade tre barn som blev hemmansägare i Dagsmark.

-sonen Jöran Storkull blev bonde då han övertog Storkull hemman och han har ett stort antal ättlingar både i Finland och i Sverige.

-sonen Bertil Mattsson fick 1643 rätt att ta över ett ödehemman på ett helt mantal i Dagsmark, som kallades Storkårk eller Lång. Då Bertil flyttade till Dagsmark, så följde fadern Matts Andersson med. År 1666 sålde Bertil halva hemmanet åt sin syster Valborg Mattsdotter.

– dottern Valborg Mattsdotter som var gift med Sigfrid Johansson köpte alltså halva hemmanet av sin bror Bertil och de kallade sitt hemman Finne. Möjligtvis var Valborg och Sigfrid finskatalande och därför döpte de sitt hemman till just Finne.

Bertil Mattsson hade för övrigt en son som hette Anders Bertilsson, som flyttade tillbaka till Vanhakylä för att bli bonde på Honko hemman där. Den andra sonen Markus Bertilsson var bonde på Lång hemmanet i Dagsmark som då omfattade ½ mantal. Det här Lång hemmanet var beläget nedanför Sebbasbackan.

Nybyggaren i Lillsjö.

Några generationer senare föds så Matts Mickelsson Lång, han som blev nybyggare i Lillsjö. Han byggde en gård som stod på Lillsjöns strand nedanför nuvarande Berglundas och bodde där tills han dog 1797.

På figuren till vänster så syns det var nybyggaren Matts Mickelsson byggde sin gård i slutet på 1700-talet. Kartan är ritad år 1776 av lantmätare Högman "enligt Konungens Höga befallnings hafvandes utslag af den 6 april 1773.
På figuren till vänster så syns det var nybyggaren Matts Mickelsson byggde sin gård i slutet på 1700-talet. Kartan är ritad år 1776 av lantmätare Högman ”enligt Konungens Höga befallnings hafvandes utslag af den 6 april 1773.

CHARTA BESKRIFNING över

Lillsiö Nybygges ägor uti Dagsmarck by af Lappfierds Sochn, Korsholms Södra Fogderie och Österbotns Höfdingedome, Geometrice afmättes till föllje af Konungens Höga Befallnings hafvandes den 8 Februari 1776 till skatteläggning af landtmätare Högman.

 • 1. Detta nybygge är placerat på Sochne allmänningen å östra sidan om en liten å, hvilken haver sitt ursprung utur Vesijärvi träsk och strecker sitt lopp till saltsjön, är beläget ifrån moderkyrkan 4 fierdings väg, så om sommar som vinter, ifrån närmaste kiöpestad Christina 7 fierdings väg.
 • 2. Åkern under detta Nybygge kommer att till helften årligen besås och den andra helften trädas och är dess godhet lämpad i nåder för detta Höfdingedome fast sätta skattläggnings. Methoden till nedan beskrivne grad: Denne åker består av svag sandmo och Biörkjord, samt jäs, kärr och åtjejord utförd uti 4de graden. Denna åker tyckes komma till att lida skada af kiöld, för de våta och sancka marker jemte Löfskogen, som nära omkring är, dess sandaktiga grund förorsakar och torcka uti torra åkrar.
 • 3. Ängarna bestå af sancka och skogiga kiärr och marcker hvilka till växten äro svaga och i våta åkrar ej kunna bärgas, hafva ej ännu hunnit af åboen utdikas och upröias.
 • 4. Beteshaga innehafver detta Nybygge, hvilken är nog liten, dock kan däruti någon tid på sommaren uppfödas någon kalf.
 • 5. Skogen nyttiar denna Åboen samfällt med hela Sochn, uti vilket kan fås alla hemmanets nödiga tarfvor, och giöres afsalu af Tiera och skutved.
 • 6. Inga Mineralia och Malmstråk äro uti denna marck kunnige.
 • 7. Fiskevatten finnes väl uti de tvenne, straxt söder om gården befintlige träsk, men berättas att fiskandet sällan uti dem lönar mödan, hvarföre åboen ifrån utbyar måste förse sig med husbehofvsfisk.
 • 8. Humlegård hafver väl denna åbo ej hunnit plantera, dock är lägenhet den rätt att anlägga.
 • 9. Squalqvarn äger denne Nybyggaren under Norråkern, hvarå höst och vår kan malas, när vattnet är som högst.
 • 10. Mulbetet är godt men nog vidsträckt.
 • 11. Seglationsfriheten äger ock detta Nybygge men intet fartyg, utan försäljer sina varor till Christina stad.

Hemmanet Lillsjö  blir skattehemman 1797.

Nybyggaren fick skattefrihet de tjugo första åren och från och med 1797 blev Matts Mickelssons Lillsjö ett skattehemman, som alltså skulle betala skatt till Kungen i Stockholm. Dokumentet här under är daterat 18 januari 1797 eller som det står:

Stockholm then 18 Januari år efter Vårs Herres Jesu Christi Nåderika födelse Et Tusend Sjuhundrade och på thet niotionde sjunde.

Enligt nedanstående dokument skulle nybyggaren ja rättighet at njuta och behålla hemmanet för åtta Riksdaler och sex Runstycken.

Nybyggare 1

Nybyggare 2

Nybyggare 3

 

Så här såg Forslunds gård i Lillsjö ut våren 2003. Åtminstone en del av huset var från slutet på 1700-talet då den första nybyggaren Matts Mickelsson (1755-1797)bosatte sig i Lillsjö. Sedan övertogs den av sonen Matts Mattsson (1779-1853) och sedan av dennes son Johan Henrik Mattsson (1804-1875). Följande ägare blev dennes son Henrik Johansson (1828-1916) som kallades "Lillsjö-Hindrik". Efter Henrik bodde dennes son Karl Erik Forslund där och den sista som bodde i huset före det revs var Karl Eriks son Sigvald Forslund.
Det här är Forslunds gård i Lillsjö som den såg ut våren 2003. Åtminstone en del av huset var från slutet på 1700-talet då den första nybyggaren Matts Mickelsson (1755-1797) bosatte sig i Lillsjö. Sedan övertogs den av sonen Matts Mattsson (1779-1853) och sedan av dennes son Johan Henrik Mattsson (1804-1875). Följande ägare blev dennes son Henrik Johansson (1828-1916) som kallades ”Lillsjö-Hindrik”. Efter Henrik bodde dennes son Karl Erik Forslund där och den sista som bodde i huset före det revs var Karl Eriks son Sigvald Forslund.

Efter Matts Mickelssons död 1797 så delades Lillsjö hemman mellan sönerna Erik Lillsjö och Matts Mattsson Lillsjö.

Erik Lillsjö (1777-1811) och hans hustru Maria Andersdotter Lång (1774-1833) blev alltså bönder på 1/6 mantal. De fick bland annat dottern Anna Greta (f. 1799) som gifte sig med skomakaren Gustav Strömberg. De har många ättlingar bland annat i Norrviken som kallas antingen Trell eller Fili.

Matts Mattsson Lillsjö (1779-1853) som var gift med Anna Eriksdotter Svalskulla (1778-1853) blev bonde i Lillsjö, också på 1/6 mantal. År 1825 sålde de hemmanet åt sina två barn, så att dottern Lena Greta Mattsdotter fick 1/12 mantal och sonen Johan Henrik Mattsson fick lika mycket. År 1836 sålde Lena Greta sitt hemman åt brodern Johan Henrik, som då igen hade 1/6 mantal av Lillsjö.

Ämbetsbetyg över Lillsjö nybyggaren och hans barn, uppgjort av Roos år 1883.
Ämbetsbetyg över Lillsjö nybyggaren och hans barn, uppgjort av Roos år 1883.

Johan Henrik Mattsson gifte sig med Anna Eriksdotter Hannus från Härkmeri och de fick åtminstone 3 barn, sönerna Johan och Henrik och dottern Anna Greta, som år 1857 gifte sig med Johan Henrik Klemets (1830-1900) från ”Jöranas” på Sunnantillvägen. Johan Henriks morfar hette Jöran Jöransson Lång, så det är helt naturligt att kommande generationer kallades för ”Jöranas”.

År 1864 sålde Johan Henrik och hans hustru Anna hemmanet åt sina söner Johan Lillsjö och Henrik Lillsjö.

Johan Johansson Lillsjö (1838-1915) var gift med Maja Greta Klemets (f. 1829) blev alltså bönder på 1/12 mantal Lillsjö. Johan och Maja Greta var alltså bönder på 1/12 mantal Lillsjö och de bodde i en gård som stod mittemot Dahlroos Josipas gård, alltså på andra sidan Lillsjövägen.De fick bland annat sonen Viktor Lillsjö (1865-1945) som kallades ”Lillsjö Gamälin” och han flyttade år 1917 sitt hemman till Stormyron på gränsen till Perus.

Henrik Johansson Lillsjö (1828-1916) som kallades ”Lillsjö-Hindrik” var första gången gift med Kajsa Eriksdotter Björses (1828-1880) men efter hennes död gifte Henrik om sig med Edla Sofia Gustavsdotter Lång (1857-1943). Henrik och Kajsa var också bönder och de bodde i den gård som sedan övertogs av sonen Karl Erik Forslund och sedan av dennes son Sigvald Forslund. Sigvalds gamla gård torde ha varit Lillsjö nybyggarens hem och den skulle då ha stått nedanför dagens Berglundas. Sigvalds gamla gård revs i början på 2010-talet.

Efter Henrik Johansson Lillsjös död så skiftades Lillsjö hemmanet mellan de 4 sönerna Johan Henrik Åberg, Viktor Hällfors, Karl Erik Forslund och Josef Dahlroos, vilket betydde att alla fick 1/48 mantal var.

Den del av Lillsjö hemman som Josef Dahlroos och hans hustru Alma erhöll var 1/48 mantal stort och barnen i följande generation delade sedan hemmanet mellan sig. Efterhand har nästan alla delar av Dahlroos hemman genom många transaktioner sålts åt grannen Berglund.

Lillsjö i närbild
Lillsjö hemman nr 9 förblev oskiftat i storskiftet 1900-1912. På kartan syns Åberg-Jossas gård och Forslunds gård. Johan Lillsjös gård till höger flyttades sedan till Stormyron.
På detta kartblad av storskifteskartan, som ritades 1903, så ser vi både Kvarnå och norra delen av Lillsjö. Vissa vägar och broar som ritades in på kartan blev aldrig byggda.
På detta kartblad av storskifteskartan, som ritades 1903, så ser vi både Kvarnå och norra delen av Lillsjö. Vissa vägar och broar som ritades in på kartan blev aldrig byggda.
På denna karta syns den södra delen av Lillsjö.
På denna karta syns den södra delen av Lillsjö.