Tidningsartiklar om emigrationen.

Eva Grönlund från Vasa men som har sina rötter på A-sidon ”åp Sånan” har samlat tidningsartiklar som handlar om emigrationen. Här några intressanta exempel:

Tidningen Syd-Österbotten 8.6.1907:

Vad en utvandrare till Amerika skall svara på..

En emigrant till Amerika måste innan han (eller hon) lämnar ångaren besvara vissa av fartygs-befälhavaren framställda frågor. Samma frågor måste han efter landstigandet besvara inför immigrationskommissionen, som då jämför denna andra ansvarsförteckning med den första. Bland dessa frågor äro följande:

Hur lyder ert fullständiga namn?

Vilket kön tillhör ni? Är ni gift eller ogift? Vilket är edert yrke?

Är ni läs- och skrivkunnig? Vilken nationalitet tillhör ni? Vilken ras? Hvar var ni senast bosatt?

Var i Förenta Staterna skall ni landstiga?

Vilken ort utgör er resas slutmål? Hade ni biljett ända till resans slut?

Har ni själv bekostat er resa eller har någon annan betalt för densamma och om så, vem är denne — en person, ett bolag, en förening, en kommun eller regering?

Är ni i personlig besittning av femtio dollar, om mindre än så, huru mycket?

Skall ni sluta er till en släkting eller vän och vilket är hans fullständiga namn och adress?

Har ni varit i Amerika förut: om så, när och kvar?

Har ni setat i fängelse eller varit intagen på fattigvårdsanstalt eller på dårhus?

Har ni anlitat någon välgörenhetsanstalt?

Är ni polygamist?

Är ni anarkist?

Har ni kommit hit för att utföra något visst överenskommet arbete i Förenta Staterna som lovats eder?

Hurudan är eder kroppsliga och andliga hälsa? Är ni vanskapt eller lemmalytt, och om så, huru länge har ni varit det och huru blev ni det?

Det torde i detta sammanhang intressera att veta, att i den händelse immigranten är medellös efter landstigningen, han (eller hon) blir kvarhållen och given fri mat och bostad till dess släktingar eller vänner i Amerika hunnit skickapengar, erforderliga till bestridande af resans återstående del.

Tidningen Ahti 7.9.1878:

I tidningen berättas en dramatisk historia som handlar om en torpare från Dagsmark som for till Amerika 1872. Efter 6 år kom han tillbaka och då hade en dräng flyttat in och tagit hans plats.

Hustrun hade fått tre barn med drängen. Maken tyckte att han kunde godkänna saken, men ville ha 300 mark av drängen för barnens försörjning.

En strid uppstod, då drängen i sitt ställe krävde lön för det arbete han utfört under 6 år. Detta godkände inte maken. Han hade årligen skickat flera hundra mark från Amerika för skötseln av hemmet. Dessa pengar hade drängen utan husbondens vetskap använt så som han velat.

Hustrun bad att maken åter skulle bli husbonde och drängen skickades bort, men drängen hotade att komma tillbaka och hämnas den orätt han ansåg sig ha blivit utsatt för.

I början av hösten år 1878 då mannen var borta hemifrån, bjöd hustrun dit sin forne vän. Samma kväll såg folk en främmande man i närheten av rian i närheten av torpet. Efter det började rian brinna.

Då maken kom hem började han leta efter den främmande mannen men hittade honom inte.

Efter det hotade maken att stämma både hustrun och drängen inför tinget.

Uleåborgs tidning 6.5.1886:

Österbottningar, män, kvinnor, gubbar och barn till ett antal af omkring 30 i ett följe passerade till fots sistlidne vecka genom Tammerfors på väg till Helsingfors i avsikt att söka arbetsförtjänst. De berättade bland annat, att i socknarna närmast Kristinestad vid första öppet vatten en stor mängd emigranter skall begifva sig öfver Sverige till Amerika. I vissa byar inom Dagsmark och Lappfjärd församlingar utrustar man sig så godt som man ur huse” till den långa färden. (T. A.)

Wasaposten 23.4.1909:

Avliden sjöman

Sjömannen William Karlson från Dagsmark i Lappfjärd socken avled i Chicago i Amerika å sjukhuset i nämnda stad samt efterlämnade 51 mk, vilka medel komma att tillsändas den avlidnes rättsinnehavare.

Wasaposten 25.3.1908:

Våra landsmän i Amerika.

Ifrån Amerika efterfrågas bl. a, österbottningar:

Josef Wilson, hemma från Dagsmark, Lappfjärd, senast avhörd från Pittsburg har ej på ett års tid låtit höra af sig.

Otto Josefson och Erik Anders Josefson hemma från Dagsmark.

Vestra Finland, Tidning för Björneborgs stad och Satakunta landskap,15 oktober 1892:

Vad emigrationen vidkommer, hafva under året 8 män och 2 qvinnor (fläkkor) från kyrkobyn och Dagsmark rest till Amerika. Däremot hafva oss veterligt, blott 3 personer återvändt derifrån. Äfven tvenne unge män sågo vi den 15 september i K:stad, hvilka helsade sina bekanta, som de träffade på gatan, från Amerika. Af dessa hemkomne är äfven en yngling omkring 20 år gammal, som tre år vistats i Kalifornien. Han hade nog varit förståndig att lägga i besparing sina med stor svett och möda förvärfvade penningar, hvilket icke många af våra emigranter göra, ehuru de flesta af dem till åren är äldre än han. Han kom hem för värnpliktsuppbådets skull, men torde återvända till Amerika så fort han tjent ut sin tid, ifall han anses duglig till soldat. I annat fall reser han tillbaka redan förstinkommande vår. Den största fara han fått utstå på sin återfärd från San Fransisko var den för 10 dagar sedan rådande stormen och den deraf förorsakade svåra sjögången på Raumosjö, hvilkén hotade att kasta hela ångbåten i djupet.

Josef Andersson Rosenback eller Korsbäck efterlystes av anhöriga i Amerika 1911:

Eliel Mattson, bosatt på 1414 De Haro St. San Fransisco, efterlyser svågern Josef Andersson eller Korsbäck från Dagsmark, senast avhörd från Canada för ett år sedan. (FA 26.1.1911) ur Guld och gröna skogar, K. G. Olin 2002.

Folkvännen nr 90 17.4 1898:

Brev från Österbotten.

Många av våra unga män wistas i Amerika på arbetsförtjänst och flera hava härifrån hemkommit. Somliga hava förtjänat bra med penningar därstädes, men större delen har knappt kunnat förwärfwa sig så mycket som behövts till uppehälle samt till reskostnaden dit och åter. För en vecka sedan fick en bondhustru brev från sin man, som wistas i Michigan (läs: Micigänn) och skriver att förtjänsten där är dålig. Dock hoppas han att det blir bättre under sommaren Brevet är daterat den 8 februari. Den tiden hade man där tre fot djup snö. En vecka före kyndelsmässan fans ingensnö i Michigan. En annan bonde härifrån skriver från Greenwood (Grinwudd i Kalifornien): Vädret är nu här som mitt i sommartiden i Finland, warmt och här bliva bättte.

För några år sedan voro förtjänsterna i Amerika mycket goda emedan flera järnvägar där woro under arbete. De största af dem blev färdig 1884, den från Montana genom Dakota och andra landskap till territoriet Washington där den når Stilla havet. Vid denna järnvägsbyggnad hade tusentals män arbete. De, som där förstodo att spara sina med svett och möda förvärvade penningar, kunde där förtjäna sig ett nätt kapital. Detta järnvägsarbete varade i 15 år. Montana består till största delen av stora grässlätter (prärier) och bärg. Där hava indianer hittills för det mesta levat av jakt. När man började bygga järnväg genom detta territorium blefwo de högeligen förbittrade, emedan de betraktade landet såsom sitt. Beväpnade försökte de att förhindra detta företag och anföllo arbetarena, söndersköto tretton boningshus och dödade även något folk. Med sin hövding i spetsen ämnade de på fullt allvar göra slut på hela järnvägsarbetet, och då måste huvudmannen för järnvägsbolaget ingå närmare överenskommelse med indianerna för att få bygga banan genom deras område. Ett av villkoren i den överenskommelsen var, att indianen betalningsfritt skulle få resa på järnvägen genom Montana.

 Samma tid som järnvägen byggdes, undersökte man även bergen för att se om i dem funnes guld. Denna undersökning kröntes även med framgång. Uti Idaho fann man denna dyrbara metall, och nu började ett strängt arbete med grävning, sprängning och vaskning. Här funnos inga vägar, inga boningar och ingen skog. Proviant och allt som behövdes måste vintertid släpas dit på som drogos av människor emedan inga hästar kommo fram i den 14 fot djupa snön över berg och höjder. Maten blev därigenom så dyr, att en enkel middagsmåltid kostade 1 dollar (5 mark).

Ofta kunde kölden bliva så stark, att man i brist på bränsle såg sig tvungen att riva ned ett hus och hugga det sönder. De som bebodde ett sådant hus, måste då flytta till sina kamrater. En man härifrån Dagsmark var också i arbete på detta ställe. Han sade, när han berättade om förhållandena där: jag drog även en gång ett 140 punds (skålpunds) lass med mat till Idaho. Ena dagen begav jag mig på väg och den andra kom jag tillbaka. Denna färd var ganska besvärlig. Ingen väg fanns och i den djupa snön skulle jag hala fram min släde över höga berg och kullar. Men så förtjänade jag ock på två dagar 6 dollar (30 mark).

Kristinestads tidning 29.7.1899:

Från omnäjden. Dagsmark.

 Emigrationen, Under innevarande år hava många personer härifrån avrest till Amerika. Under sistförlidna vecka återvände dock därifrån fyra personer, som åtskilliga år vistats därstädes, och vilka nu torde komma att slå fasta bopålar å hemorten.

Balder-opartisk nykterhetstidning för alla nr 12, 18.2.1902:

…. I Dagsmark folkskola höll jag ett föredrag, Här finns nykterhetsförening sedan ett år tillbaka, men den har fört ett tynande liv. Ordföranden hade farit till Amerika, sekreteraren frångått sitt löfte och detta har verkat menligt på verksamheten. Några voro dock ståndaktiga och lovade anordna om mötens hållande under folkskollärarinnan Lina Lindbergs ledning. Bonden Viktor Nylund är ordförande.  En äldre kvinna sade att ”evinnerligen vill jag tillhöra Dagsmarks nykterhetsförening”.

Helsingfors posten 15.8.1904:

Amerikanskt äktenskap.

För några år sedan avreste från Dagsmark en gift man till Amerika för att pröva sin ekonomiska lycka. Hur han lyckade i miljonernas land har icke försports, men kär råkade han bliva i en jakobstadsflicka, så att han där gifte sig. Här om dagen kom han för att hälsa på de sina och i onsdags anlände ”amerikahustrun” för att söka upp sin ”äkta” man. Saken torde komma att få en allvarsammare sida skriver Vasabladets meddelare.

Jakobstad 13 december 1911:

Resebrev Från bygderna.

Får uti pressen skriva ett kort resebrev över min resa mellan Finland och Seatte Wask uti Amerika.

Den 4 oktober steg jag ombord på ångaren Arcturus. Vaktmästaren visade mig min hytt, innan jag kom upp igen hade propellen redan gjort sitt första slag. Hundratals näsdukar i luften, alla försökte med sina krafter att vifta ett farväl till Finlands strand. Det var nöjsamt att se huru alla visade sin kärlek till Fosterlandet, om det var också blott för tillfället. När jag den 6 kl. 7,30 på morgonen såg ut genom hytt fönstret hägrade för mig det härliga Danmark, ”Jordbrukarens hemland”. Om vart jag än såg utmed den Danska kusten, syntes endast vackra skogar och väl odlade slätten.

Arcturus
Arcturus

Den 8 ankom vi till Hull, båten lade till uti Maria docken. Andra dagen fortsatte vi resan med tåg genom England till Liverpool, vilket tog endast fem timmar. Nu kunde man erinra sig, att man befann sig uti fabrikernas hemland, ty här rådde en sådan atmosfär att jag kan ej förstå huru någon människa kan existera uti ett sådant land.

Jag hörde sägas att England har i medeltal endast sjutton timmar klart väder i veckan. Även i nämnda stad kunde man få se en avkomma av Israels stam, vilka ej skonade sin nästa, såframt de misstänkte han hade lite penningar i fickan.

En norsk, som hade lämnat som hade lämnat Amerika och skulle gå över till gamla landet, steg in på en saloon för att taga sig en drink, av det s.k. livets vatten. Innan han kom ut därifrån hade han förlorat en summa på 1,800 dollar. Det blev en rätt kostbar drink för honom, ehuru det var livets vatten. Sorgligt nog hade samma man endast en arm, antagligen hade han förlorat den andra uti Amerika, och kanhända erhållet det 1,800 dollarna som skadeersättning av det Company vilket han har arbetat för.

Natten mot den 13 avgick Oceanångaren Celtic från Liverpool med 2,500 passagerare. Hittills hade de skandinaviska språken ljudit över allt, men nu hördes endast det Engelska.

Den 20 började Amerikas land i västra horisonten dyka ur de djupa vågorna. Nu rådde glädje och fröjd ombord, alla hade nu vaknat ur sin djupa dvala, när man hörde talas om att vi snart skulle få taga våra första steg på den nya världens jord. Efter en stund hördes ej mera propellernas slag.

Doktorn var ombord: ”We den, som ej hade en god hälsa, han fick snart igen möta sina sörjande vänner”.

Sjöresan är ej vidare att omtala, utan vi hade vackert väder, ehuru vi förlorade 4 personer. Så snart de som makterna hava erhöll underrättelse att de nämnda personerna voro borta, så blevo deras namn uppropat varje måltid, men allt förgäves’. Antagligen kastade sig någon mörk natt långs sidan, så tomhänt som de var, att strida med Oceanensvågor.

Jag vill återgå till den samma plats New York, där jag blev i tillfälle att se den amerikanska frihetsstatyn Georg Washington, som kan hända läsaren känner till från Historien, så jag behöver ej vidare beskriva om hans liv och värksamhet.

Jag lämnade nämnda plats den 21. Snart erinrade jag mig att resan skulle ske på Canadan Pacefic ehuru jag köpte mig biljett på Jungjun Pacefic. Jag kan ej undvara att skriva om snabbaste vägen ut till västkusten och blev sänd på en sådan skåttkärra, som man kunde resa på för 50 cent per dag. Jag antager att bedrägeriet finnes hos agenten i Jakobstad Herr Friborg. Han hade insänt penningarna för den billigaste och dåligaste vägen och tagit det överstigande, som sin egen förtjänst.

Jag hoppas, att alla vilka hädanefter handlar sig biljett av Herr Friborg i Jakobstad, ser noga efter och ej giver honom en sådan biförtjänst, som han antagligen erhöll av mig. Om än jag reste tio gånger ännu mellan Finland och Amerika, så skulle jag aldrig handla min biljett av nämdna person.

Äntligen den 27 nådde jag mitt förlagda mål, nämligen Seattle ’Wash. Nämnda stad ligger utvid kusten av Stilla havet. Staden är stor och vacker, äger en folkmängd på 350,000 personer. Kanhända mitt brev har redan blivit för långt, varför jag får sluta med en hälsning. Seattle Wash. den 12. 11 1911.

Greven.

Sydösterbotten 25.5.1909:

Diverse.

Natten mot senaste lördag bortstals från undertecknads husbyggnadsplats i Dagsmark:

1 bilyxa (märkt J. J. S K),

1 amerikansk huggyxa, 1 sticksåg,

1 timmermans borr samt 1 stämjärn.

Vedergällning utlovas för nämnda egendoms återfående.

Dagsmark den 24 Maj 1909.

Erik Anders Storkull