Bönehushemmanets historia.

Uppgjort av Inga-Lill Sandström från Vasa, men som växte upp på A-sidon, där hon hade bönehuset inom synhåll.

Tomten där bönehuset finns var ju den plats på A-sidon dit en av Lång-bönderna från ”byin” flyttade och där byggde sin gård. Maja Lena Andersdotter Lång f.1824 och hennes man Karl Mattsson f. Lillsund blev de sista från detta släkte som ägde hemmanet och bodde i gården. Då de först hade sålt 1/36 del av hemmanet åt Josef Blomkvist sålde de resten eller 1/18 mantal åt Henrik Eriksson Storkull och flyttade själva till Bötom år 1862.

År 1869 sålde Henrik Storkull hemmanet och gården åt torparen Karl Gustaf Josefsson Ingves – Klemets- (1834-1877) och hans hustru Anna Kaisa Lillmals från Påskmark. Denne Karl Gustaf var son till Josef Johansson Korsbäck som var torpare på Klemets i Dagsmark men han var född på Ingves i Sideby där fadern tidigare varit torpare. Hans bror var den Malakias efter vilken ”Kionas” i Dagsmark fått sitt namn. Nu hade han tillsammans med sin hustru Anna Kaisa Lillmals varit torpare i Påskmark och flyttar 1869 med sin familj till A-sidon till den gård som senare skulle bli bönehus.

Karl Gustaf och Anna Kaisa Lång säljer hemmanet år 1877 samma år som Karl Gustaf avlider vid 43 års ålder. Köpare denna gång är mjölnaren Johan Josef Johansson Storfors eller Kaas och hans hustru Edla Sofia båda hemma från Påskmark. Köpebrevet skrivs den 8 januari 1877 och de får fastebrev på hemmanet 1/18 mantal av Lång 11.4 1878. De hade barnen Josef Henrik f. 1868 (for till Amerika 1890), Maria Matilda f. 1870 ( gift 1. år 1892 med Anders Joh. Klemets och 2. år 1902 med Anders Björses-Forsgård), Johan August f. 1872 (övertog hemmanet men for till Amerika 1898), Selma Alvina f. 1889. Johan Josef som kallades Storfossin och hustrun Edla Josefina innehade hemmanet i nästan 20 års tid.

I november 1895 säljer de hemmanet åt sonen Johan August Lång f. 1872. I köpebrevet som är skrivet 12 november 1895 kan man läsa att Johan Josef och Edla Sofia Lång säljer hemmanet 1/18 dels mantal av Lång jämte derå befintliga åbyggnader samt all lösegendom och kreatur av vad slag och beskaffenhet det vara må med undantag av 2 kor och deras gång-och sängkläder för 4.000 mark finskt mynt. Av detta skall köparen betala 2.800 mark till bonden Henrik Johansson Kaas som i hemmanet har intecknat en fordran till detta belopp. Resten av summan skall erläggas till Edla Sofia, 500 mark denna dag och återstoden 700 mark efter 5 år med 5% ränta.

Därtill förbehåller de sig sytningsförmåner under återstoden av sin livstid. Köparen skall årligen erlägga spannmål, hö, halm, strömming, salt, nötkött, pjexor, ved osv. Dessutom skall köparen till boningshus åt dem färdiga den byggnad som redan är påbegynt samt derjemte uppföra fähus och foderlada med port emellan.

De förbehåller sig också flera lindor i Dragåsmossen längs efter Rika Långs rå samt å samma ställe 1/2 ha ouppodlad mark som efter deras död tillfaller deras dotter Selma ”om hon då lever”. Till potatisland undantar de också 2 åkertegar i Godäng ovanom vägen. Om de avlider före dottern Selma uppnått 15 år skall hon åtnjuta 30 l spannmål/år till sagda ålder. ”Bonings-och uthus tillfaller vår dotter Selma efter vår död”. Troligen såldes hemmanet åt sonen då Johan Josef skulle fara till Amerika för i kyrkboken är antecknat om honom ”till Amerika 1895”. Johan August Lång erhöll 1 uppbudet på hemmansköpet vid vintertinget 8.4 1896.

Dottern Selma som det talas om i köpebrevet var född 1889 och således endast 6 år gammal då köpebrevet skrevs. Selma dog före föräldrarna. Hon dog i lungsot år 1903, 14 år gammal.

Redan ett par år efter att Johan August köpt hemmanet drabbas också han av amerikafebern. Hen reser till Amerika 1898 och säljer därför hemmanet åt Karl Eriksson Mattfolk och hustrun Maria Andersdotter. Karl var född Utfolk i Uttermossa 1867 och Maria var född Utter 1867 också i Uttermossa men hennes mor var från Pelas i Dagsmark och hette Maja Lena Lillkull. Hon var syster till ”Pelas-Josip” Josef Mattsson Lillkull. Karl Eriksson och Maria Andersdotter heter Mattfolk då de flyttar till Dagsmark eftersom de en tid varit bönder på detta hemman i Lappfjärd.

Den 23.4 1898 köper de 1/18 mantal av Lång samt derå befintliga åbyggnader av vad slag och beskaffenhet det vara må med undantag av den befintliga smedjan. För detta betalar de 6.500 mark samt livstidssytning åt Johan Augusts föräldrar Johan Josef och Edla Sofia Lång enligt förut uppgjort kontrakt men sytningshusen i kontraktet överlämnas åt köparen. ”En tomt förbehålles åt mig och mina föräldrar i 50 års tid räknat från denna dag å södra sidan om mangården ca 7 kappland samt kriatursbete åt föräldrarna tillika med bonden”.

Endast tre år hann Karl Eriksson vara bonde på ”bönehushemmanet” för han avlider i mars 1901, 33 år gammal. Dödsorsaken är hjärninflammation. Han efterlämnar hustrun Maria och fyra minderåriga barn. Änkan Maria Lång gifter om sig 1902 med Henrik Valentin Johansson f. 1880 (Haga-Hindrik). Vid arvsskiftet efter Karl Eriksson Lång ärver vart och ett av de fyra barnen 1/144 dels mantal eller tillsammans 1/36 del av hemmanet. Denna del säljer Maria Andersdotter på auktion den 27.9 1901 för sina barn Frans Alfred 12 år, Edit Emilia 8 år, Sigrid 2 år och Evert på första året.

Josef Mattsson Lillkull ger vid auktionen högsta anbudet, 1.500 mark för hemmansdelen samt halva sytningen till Johan Josef och Edla Sofia Lång enligt tidigare kontrakt. Förmyndarnämnden tillstyrker denna försäljning ehuru priset är lågt, ”en följd av fastigheten vidlådande stora sytning”. Josef Mattsson Lillkull erhåller 1 uppbudet på 1/36 del av Lång vid hösttinget 1901 § 31.

Josef Mattsson Lillkull säljer denna hemmansdel vidare redan den 8.3 1902 åt torparen Johan Henrik Johansson Lång f. Lillsjö och hans hustru Karolina Esaiasdotter f. Korsbäck. Köpesumman är 1.800 mark samt skall köparna svara för hälften av sytningen till Josef Johansson Lång (Storfossin) och hustrun Edla enligt tidigare kontrakt. Hemmanet 1/36 mantal säljs utan åbyggnad med undantag av den nya stugtimran som köparen tillträder. Johan Henrik och Karolina får 1:a uppbudet vid vintertinget 1902 § 15. Detta hemman får vid storskiftesregleringen namnet Dragås 4:14. Redan under storskiftestiden dör Johan Henrik Lillsjö- Lång och änkan Karolina Esaiasdotter säljer hemmanet i juni 1906 åt Heikki Henberg och hustrun Ulrika. Dessa blir inte heller långvariga på hemmanet utan säljer det snart vidare.

Den andra delen av ”bönehushemmanet” också 1/36 mantal som Maria Andersdotter Lång erhållit i giftorätt efter sin man säljer hon den 19 maj 1906. Hon säljer hus och ägor till torparen Anders Johansson Lillkull och hustru Maria Matilda Josefsdr. Lillkull. Eftersom dessa nu heter Lillkull och är torpare så betyder det att de varit torpare på Lillkull hemman en tid efter 1904 då de sålde sitt hemman åt Josef Backlund. Detta betyder också att Maria Matilda köper tillbaka sitt barndomshem. Köpesumman är 3.800 mark samt hälften av sytningskontraktet till Josef Johansson och Edla Karlsdotter. Men säljaren Maria Andersdotter förbehåller sig på 50-års tid en tomtplats ca 15 famnar gånger 12 famnar söder om hemmanets tomt. Anders Johansson och Maria Matilda som nu ändrat sitt namn till Forsgård får 1 uppbudet på hemmanet vid hösttinget 1906 § 51. Detta hemman fick vid storskiftesregleringen namnet Sandback 4:4.

Även Anders Forsgård far till Amerika. I juni 1910 bjuder han ut sitt hemman i tidningarna och han önskar en snabb affär. Någon affär blev det inte och i november 1910, samtidigt som grannen Viktor Lillkull, reser han till Amerika utan att återvända. Matilda och hennes dotter Alexandra f. 1894, bor kvar i gården till år 1913 då den säljs till Evangeliföreningen för att ombyggas till bönehus. Matilda och Alexandra flyttar då till Matildas mor Edla som bor på Sunnantillvägen. Även andra markområden säljs från hemmanet. Maria Matilda Forsgård dör år 1916.

Den 5.2 1917 sålde Alexandra Forsgård 1/36 Forsgård del av Lång åt Josef Henrik Storkull (Koll-handlarin) för 2.000 mark samt sytning för denna del åt Edla Sofia Karlsdotter Lång enl. kontr av 12.11 1895. Från köpet undantas från hemmanet tidigare försålda hemmansdelar:

  1. Villuri parcell
  2. Sandbacka parcell enl. kontr. 24.11 1911 till Anna Sofia Rosenback
  3. Bönehustomten enl. kontr. 1.7 1913
  4. Johannesberg parcell
  5. Dragåsparcell av 12.7 1915
  6. Gunnilsbärg enl. kontr. av 22.7 1916

På detta fastighetsköp får Josef Henrik Storkull 1:a uppbudet vid tinget 1917 § 34. En stor del av detta hemman ägdes först av Josef Henrik Storkulls son Evert och hustrun Selma Storkull men har senare delats och haft flera olika ägare.