Tidningsartiklar från 1890-talet.

Wasa Tidning 10.1.1890, notiser skrivna av signaturen Jo, Ja, som torde vara folkskolläraren Johan Jakob Wadström:

Fastställt kommunalstämmobeslut. På kommunalstämman härstädes den 19 sistlidne augusti beslöts att bestämma ett vite från tio till trettio mark, för skjutande vid högtider, lysningskalas och andra dylika tillfällen. Genomen resolution av den 5 sistlidne december meddelar guvernörsämbetet att eftersom ifrågavarande beslut är ägnat att befrämja god ordning inom kommunen, så prövar guvernörsämbetet att fastställa beslutet.

Influenzan gästar för närvarande orten och många har trott att den är en följd av brännvinet, som hade inmundigats under julhelgen Det vore inte illa om alla baccidyrkare hade en sådan övertygelse.

Anslag åt folkskolorna. Vid nyligen hållen kommunalstämma beslöts att kommunen tilldelade andel av 1888 års brännvinsskatt skall, såsom hittills, jämt fördelas mellan kommunens 4 folkskoledistrikt. I sammanhang härmed beslöts även att årligen uppbära två kappar spannmål från varje hemmansrök, vilken spannmål skulle användas för folkskolorna behov, efter att dock först därav bestridits den bro- och skallfogden tillkommande avlöning, enligt lag.

Gott föredöme. Direktionerna för så väl Dagsmark som Lappfjärd folkskolor ha beslutit att härefter årligen för folkskolorna prenumerera på någon folkskoltidning, så att i synnerhet skolornas lärare skulle bli i tillfälle att ständigt följa alla de mångskiftande företeelserna på uppfostrans och folkundervisningens gebit. Exemplet manar till efterföljd för övriga folkskoldirektioner och är så mycket mera beaktansvärt, som folkskollärarna äro knappt avlönade och därför ofta få draga i betänkande huruvida de kunna ha råd att prenumerera på en tidning eller icke.

Wasa Tidning 28.2.1890:

Stockaffärer. För omkring 45,000 mk hafva bönderna inom Sideby kommun under loppet af litet mer än ett år fällt skog.

I Dagsmarks och en del af Storå skogar hafva omkring 15,000 stockar i vinter blifvit fällda. Dessa släpas till en del med häst till Storfors såg i Dagsmarksby, där de sågas till plankor och bräder. En annan del kommer att vid sommarens ankomst nedflottas längs bäckar och ån till nämnda såg.

I Sideby har en finne från Hongjärvi inrättat en ångsåg. Samme man har för skogsafwärkning inköpt flere hemman och skogslotter i Sideby och äfwen på andra orter. Tvänne af hans ångsågar förvandla stockarne till plankor som under sommaren utskeppats till England. En tredje ångsåg äger en bonde i Risby i Kasaböle, så att från dessa trakter komma mycket trävaror att utskeppas till England.

 

Nykterhetstidningen Balder skrev 17.7.1899:

Förvildning.

Från Dagsmark skrives att Midsommaren har avlupit som vanligt med supande och skrålande. Särskilt har bygdens flickor och käringar utmärkt sig för det fulaste skrik och den uslaste sång som av en kvinna i dryckesrört tillstånd kan frambringas. Pojkarna måste man däremot berömma för deras nit att nedtysta och varna de stortrutiga och ostyriga kvinnorna. Det har uppgivits, att under midsommarnatten icke mindre än femton käringar festat på ett ställe, däribland åtskilliga av de supiga och slarviga Amerikaänkorna.