Tidningsartiklar om ungdomsföreningen.

14.2 1903 Syd-Österbotten:

Dagsmark ungdomsförening, som under senare åren fört en tynande tillvaro har nu uppvaknat till nytt liv och räknar för närvarande omkring 40 medlemmar. Som ordförande i föreningen står nu fröken Elin Andersson. Vi tillönska föreningen ett långt och verksamt liv. Då föreningen stiftades 1896 fick den röna ett hårt motstånd till och med från äldre personers sida, utom det att ungdomarna själva fruktade att föreningen skulle lägga band på deras äventyrslystnad, varför då endast ett mindre antal slöt sig till föreningen. Vi hoppas, att föreningens nuvarande medlemmar insett nödvändigheten av ett mera hyfsat uppträdande och att de sedvanliga ungdomsförströelserna tillhöra ett förgånget århundrade. Flertalet av dem, som stormodigt föredraga att stå utom föreningen, tillhöra den skara, som helst låter sitt uppträdande bestämmas av spritdrycker.

18.7 1903 Syd-Österbotten:

Dagsmark Ungdomsförening hade senaste söndag samkväm å Klemets hemman. Sedan föreningens viceordförande hälsat de närvarandevälkomna, förekom enligt programmet uppläsandet av föreningens handskrifna tidning ”Försöka duger”, brevutdelning, ett teaterstycke (Lump Lenas testamente), fornforskaren, mete (15 penni nappet) och slutligen dans.

22.8 1903 Syd-Österbotten:

Söndagen den 16 dennes hade ungdomsföreningen sitt månadsmöte hos bondehustrun Maria Lång.

Sedan en sång avsjungits, upplästes hälften av föreninens handskrivna tidning ”Försöka duger”, som denna gång var mycket diger till innehåll och format. Sedan utdelades bref, hvarefter en sång sjöngs och andra hälften af tidningen lästes. Två av de kvinnliga medlemmarna utförde därpå en dialog ”Småprat”. Unger uppehållet, som följde, fick hvar och en efter behag tillgodose sig med det lekamliga, som bjöds på stället.

När man fått nog av hvilan, fortsattes mötet. Tvenne manliga ungdomar spelade” Gesällen och polismästaren”. Detta nummer satte de närvarandes skrattmuskler i en förtvivlad rörelse. Då man skrattat nog, sjöngs en sång. En tablå ”Den döende krigaren” förevisades äfven. Sedan man dryftat föreningens inre angelägenheter, hvarvid bondesonen E. Båsk valdes till sekreterare, började danses, som tråddes till kl. ½ 12 på natten.

(Maria Lång bodde på Brobackas där Beckaas. E. Båsk var säkerligen Emil Båsk som bodde där Gröndahlas på Åbackan)

19.12 1903 Syd-Österbotten:

Dagsmark Ungdomsförening hade senaste söndag sitt månadsmöte hos bonden Viktor Lillkull. Enligt programmet förekommo föredrag, teaterstycket ”I sommartid” bygdemålsberättelse, brefutdelning, sång, lekar och dans. Tyvärr saknar föreningen egen lokal för sina sammankomster, som synas utöfva dragningskraft och blifva alltmera besökta. Sammanvaron i det trånga utrymmet försvåras ytterligare däraf, att en och annan ungdom icke finner det olämpligt att röka under tillställningen. Vi hoppas att en dylik osed, som vittnar om obelevenhet, ej vidare må förekomma vid föreningens samkväm.

Då föreningen icke i närmaste framtid kan drömma om att få en egen lokal, borde enhvar som har ungdomar, tänka sig manade att turvis utan ersättning upplåta rum för föreningens möten, då man eljes plägar vara färdig att upplåta rum för de sedvanliga knutdanserna. Inom föreningen har under hösten äfven bildats en sångförening, som en gång i veckan haft sångövningar. Flera af föreningens medlemmar hafva äfven tagit detta förädlande arbete på fullt allvar. Å andra sidan har ej heller saknats dem, som mera hämmat än befrämjat den goda sakens framgång, då de gärna vid tillfälle låtit sina vilda känslor komma till utbrott. En person som sluter sig till en förening, bör befrämja föreningens intressen och åtminstone icke avsiktligt motarbeta desamma. Enighet ger styrka, är ju grundtonen för varje sammanslutning och den som icke inser detta, borde tillsvidare stå utom föreningsväsendet.

2.1 1904 Syd-Österbotten:

Julhögtiden har här gått ovanligt stilla och fridfull. Fylleri med ty åtföljande oljud har hört till sällsynta undantag. Flertalet af de ungdomar, som tillhöra ortens ungdomsförening, hafva helt och hållet afhållit sig från spritdrycker. Måtte detta föredöme för framtiden vinna välförtjänt efterföljd!

Tidskriften ”Ungdomen” 1.4.1904:

Dagsmark ungdomsförening (Lappfjärd) hade den 10 april sitt årsmöte hos bonden Henrik Klemets. Sedan sången »Var välkommen enhvar» avsjungits och de närvarande hälsats av ordföranden välkomna, företogs val av bestyrelse för det nu började året, varvid till ordförande återvaldes fröken Elin Andersson. Till bestyrelsemedlemmar invaldes: Aina Vadström, Selma Lillkull, Amanda Båsk. Selma Klemets, Ida Klemets, Alvina Klemets, Henrik Rosenback (lärare), Emil Båsk, Erik Anders Båsk, Karl Henrik Rosenback, Emil Klemets och Erik Anders Storkull.

Av den vid tillfället upplästa årsberättelsen inhämtades, att föreningen under det förlidna året haft elva ordinarie månadsmöten, vid vilka tio teaterstycken och sex tablåer förevisats, och särskilda utfärder företagits. Antalet medlemmar i föreningen har varit 70, varav några till följd av bortflyttning eller andra orsaker senare avgått. I den avgivna berättelsen nämndes med tacksamhet den välvilja föreningen fått röna av bonden Viktor Lillkull, som flera gånger under året hyresfritt upplåtit lokal för föreningens möten. Vid tillfället avtackades bestyrelsen för det gångna året av läraren Vadström, som särskilt uttalade föreningens tacksamhet till fröken Andersson, som i egenskap av ordförande träget offrat tid och krafter för föreningens strävanden, Talaren uttaladen den förhoppningen, att föreningen under det ingångna året kunde arbeta med större fiamgång och att dess verksamhet för ungdomens väl alltmera skulle uppskattas av allmänheten. Därefter upplästes föreningens handskrivna tidning med ett omväxlande och lärorikt innehåll, varefter spelades ett teaterstycke ”Konjaks-agenten”, därvid de uppträdande skötte sina roller mycket väl. Senare förekom omväxlande lekar och dans, varefter mötet efter en trevlig samvaro avslutades midnattstiden.

Notis i tidskriften ”Ungdomen” 1.7.1904:

Dagsmark ungdomsförening har nyligen på initiativ af folkskolläraren Henrik Rosenback bildat ett hornkapell samt tillhandlat sig vordna nykterhetsföreningen Rauhas i Kristinestad horn för 250 mk.

21. 3 1905 Syd-Österbotten:

Dagsmark ungdomsförening hade i söndags månadsmöte. Programmet upptog förutom sång, som förekom i flera särskilda repriser, föredrag av föreningen ordförande, fröken Elin Andersson, hornmusik av föreningens hornkapell, teaterstycket ”Borta bra men hemma bäst”, lekar och dans. Mötet var mycket talrikt besökt.

Föreningen räknar för närvarande 60 medlemmar.

Tidskriften ”Ungdomen”, 1.5.1906:

Dagsmark ungdoms- o. nykterhetsförening höll sitt årsmöte söndagen den 29 april. Sedan sången »Vi oss ej sammanslutit” avsjungits, hälsades alla välkomna av föreningens ordf. fröken Andersson, som framhöll hur en ny vårlig tid randas för ungdomen, en tid, som kräver mycket arbete av densamma. Därpå valdes H. Rosenback att leda förhandlingarna för kvällen. Följde så uppläsning av årsberättelsen samt val av funktionärer för det kommande året. Till ordf. valdes enhälligt Emil Båsk och till bestyrelsemedlemmar Ida Klemets, Selma Klemets d.ä., Manda Rosenback, Amanda Klemets, Selma Rosenlund, Emilia Bränn, Amanda Rosenback d. y., Karl Henrik Rosenback, Einar Vadström, H. Rosenback. Erik Anders Båsk, Erik Anders Storkull, Erik Anders Klemets, Emil Storkull, Viktor Rosenback. Följde så paus, varefter fröken Ahlskog höll ett föredrag om uppfostrans betydelse för den blivande kvinnan och mannen. Sedan spelades teaterstycket »Nystu dansen” . som gick med lust och liv. Därefter upplästes tidningen av sekreteraren K. H. Rosenback, varpå föreningens tack till den nu avgående ordf. frambars av H. Rosenback. Talet besvarades av fr. Andersson. Härpå följde en sång och sist allmän dans.

Tidskriften ”Ungdomen” hade gjort en längre reportageresa i Sydösterbotten och så skrev de om besöket i Dagsmark 1.5.1907:

Till vårt besök hos Dagsmark u. f. i Lappfjärd den 5 jan. hade ungdomarna anordnat en julfest i folkskolan. För första gången såg vi flickorna på ungdomsmöten klädda i nationaldräkter, som här var mörkrödrandiga blusar och kjolar och ljusa dukar. Mötet blev det angenämaste vi dittills varit med om. Ungdomarna tycktes aldrig vilja tröttna att höra sina gäster. Där föredrogs om UF:s cirklar, om folkbildningen, vandrande folkhögskolor, om nykterhet, om vallagen, teaterstycket „Då far köpte lampan” utfördes och som avskedsord talade lärare R. ännu om svenskhetens bevarande i våra bygder.

”Ungdomen” publicerade också den 1.5.1907 ett referat från årsmötet:

Dagsmark ungdomsförening

höll årsmöte söndagen den 12 maj i folkskolan. Sedan sången »Var välkommen envar” avsjungits, hälsades alla välkomna av föreningens ordf. bondesonen Emil Båsk, som framhöll att det i norden fordom funnits ett starkt och duktigt folk, vars ättlingar vi svenskar är. Därpå valdes sågägare Nylund att leda förhandlingarna. Följde så uppläsning av årsberättelsen samt val av funktionärer för det kommande året. Till ordförande valdes enhälligt småbarns lärarinnan fr. Betty Karlsson. Till revisorer utsågs herrar Vadström och Nylund samt till suppleant hr Rosenback. Att representera föreningen vid representantmötet i Mustasaari, den 19 maj valdes fr. Betty Karlsson och Emil Båsk. Följde så paus, varefter fr. Ahlskog höll ett föredrag om det mystiska guldet som mången av våra ungdomar försöker skaffa sig i fjärran västern. Sedan spelades ett teaterstycke »Mot beräkning”, som gick med lust och liv. Därefter upplästes föreningens handskrivna tidning „Försöka Duger” av sekreteraren K. H. Rosenback, varpå följde ett föredrag av herr Rosenback »huru man skall bli en man, och hur mången tror sig bli en sådan”, Sorgligt nog fanns det en massa äldre kvinnliga medlemmar, som inte kunde försaka en usel knutdans, utan avlägsnade sig före programmet tog slut. Av dem hade några under året tillhört bestyrelsen.

18. 5 1907 Syd-Österbotten:

Dagsmark Ungdomsförening höll sitt sedvanliga årsmöte söndagen den 12 maj i folkskolan. Sedan sången ”Var välkommen enhvar” avsjungits, hälsades alla välkomna av föreningens ordf. bondesonen Emil Båsk, som framhöll att det i norden fordom funnits ett starkt och duktigt folk, hvars ättlingar vi svenskar äro.

Därpå valdes sågägar Nylund, att leda förhandlingarna. Följde så uppläsning af årsberättelsen samt val av funktionärer för det kommande året. Till ordförande valdes enhälligt småbarnslärarinnan Betty Karlsson och till styrelsemedlemmar fr. Ahlskog, Ida Klemets, Emilia Bränn, Amanda Klemets, Amanda Lillkull, Amanda Rosenback, Emil Båsk, Karl Rosenback, Storkull, Erik Anders Klemets, Storkull, Aron Karlsson och Frans Agnäs. Till revisorer utsågs herrar Wadström och Nylund samt till suppleant hr Rosenback. Att representera föreningen vid representantmötet i Mustasaari, den 19 maj valdes fr. Betty Karlsson och Emil Båsk.

Följde så paus, hvarefter fr. Ahlskog höll ett föredrag om det mystiska guldet som mången av våra ungdomar försöker skaffa sig i fjärran vestern. Sedan spelades ett teaterstycke ”Mot beräkning” som gick med lust och liv. Därefter upplästes föreningens handskrivna tidning ”Försöka Duger” av sekreteraren Karl Rosenback, hvarpå följde ett föredrag af herr Rosenback ”huru man skall bli en man och hur många tror sig bli en sådan”.

Sorgligt nog fanns det en massa äldre kvinnliga medlemmar, som ej kunde försaka en usel knutdans, utan avlägsnade sig före programmet tog slut. Af dem hade några under året tillhört bestyrelsen.

”Ungdomen” skrev så här 1.12.1909:

Dagsmark ungdomsförening inköper egen lokal. Dagsmark ungdomsförening har för en köpesumma av 2,500 mark från Klemets hemman i Dagsmark by tillhandlat sig en parcell om 3 tunnland jord med därpå befintliga åbyggnader. Mangårdsbyggnaden innehåller 5 rum, men har föreningen för avsikt att instundande sommar utvidga densamma med en större fest- och samlingssal, där även andra å orten verkande föreningar kunde beredas tak över huvudet. Tillträdet sker den 1 maj nästa år.

Syd-Österbotten 24.9.1921:

25-års fest firade Dagsmark ungdomsförening Mikaelidagen. Festen öppnades med sången ”Jag älskar min hembygd”, varefter hr Viktor Nylund hälsade de närvarande välkomna. Talaren påpekade skillnaden mellan förr och nu vad ungdomsnöjen beträffar. 25- års historiken upplästes av läraren H. Rosenback, som även författat densamma. Innehållet var mycket intressant. E. Bränn och L. Sjöberg spelade å fiol några fosterländska sånger. Föreningens handskrivna tidning ”Försöka duger” utkom med präktig festnummer, som upplästes av dess red. Selma Hummelgård. Tidningen var rik på både allvar och skämt. Under en därpå följande paus i programmet bjöds det på de kända ”Dagsmarks vofflorna.” Även stod det att fås limonad och kaffe med gott bröd.

Efter serveringen vidtog programmet åter med avsjungandet av några folkvisor, varefter hälsningsskrivelser från gamla medlemmar nu bosatta å andra orter upplästes. En roande bygdemålsberättelse berättades av Alvina Bränn. Teaterstycket ”En smugglingshistoria” spelades på ett överhuvudtaget förtjänstfullt sätt. Särskilt uppbars ”Fredrikas” roll berömvärt av fröken S. Kull. Till sist följde en vacker och väl arrangerad tablå. Stämningen var hela tiden den bästa. Föreningens lokal har undergått en ganska grundlig remont och ter sig nu prydlig och inbjudande. Kostnaden därför torde ha bestritts av några äldre medlemmar, vilket må dem till heder omnämnas.

Syd-Österbotten 14.4.1926:

Vårfest. Senaste lördagkväll den 10 dennes firade Dagsmark ungdomsförening vårfest. Programmet inleddes med sjungandet av ”Slumrande toner” unisont, varefter ordf. hälsade festbesökarna välkomna. Följde så musik på piano av fröken Daga Kjellberg varpå deklamation av fröken Sandra Forsgård. Föreningens sångkör sjöng ett antal sånger. Handskrivna tidningen ”Försöka Duger” upplästes av fröken Kjellberg och innehöll den såväl lärorika som skämtsamma bitar, som belönades av de närvarande med kraftiga applåder. Efter en längre paus samlades man ånyo i festsalen och sjöngs sången ”Du gamla du fria”. Artur Rosengren läste så en skämtsam berättelse, som hette ”Karlssons fiskafänge”. Sist på programmet spelades teaterstycket ”När det regnar”. Stycket utfördes väl i synnerhet av dem som innehade huvudrollerna. Dansen vidtog därefter med liv och lust till god musik och fortgick till något in på småtimmarna. Festen var ganska talrikt besökt och var ordningen den bästa.

Syd-Österbotten 14.4.1926:

På ungdomsföreningens årsmöte i februari väcktes förslag om att ungdomsföreningen måtte föranstalta ett lotteri instundande sommar. För att närmare utröna möjligheterna för detsamma tillsattes då en kommitté bestående av: Frans Storkull, Viktor Nylund, Emil Nyholm, Daga Kjellberg, Sandra Forsgård och Hulda Lillkull. Nämnda kommitté har nu fått frågan så långt ordnad, att ansökan till vederbörlig ort om tillstånd inlämnats för två veckor tillbaka. Lotteriet kommer att hållas i samband med en folkfest, som anordnas i slutet av maj eller i början av juni och kommer det att omfatta 6,000 lotter å 1 mk. Varje tionde utfaller med vinst. För att även före lotterifesten få lottsedlarna försålda kommer dessa att tryckas. Huvudvinst blir en velociped jämte värdefulla handarbeten. För hopbringandet av de övriga vinsterna har kommittén beslutat att varje medlem inom ungdomsföreningen bör bidraga med minst 2 vinster och får lägsta värdet på varje vinst ej understiga 5 mark. Naturligt mottagas flera, det sagda är minimiantalet. Även till allmänheten, till gamla medlemmar och vänner av föreningen få vi utsträcka vår vädjan med begäran om vinster som mottagas med tacksamhet.

Listor för anteckning av vinster hava samtliga lotterikommitténs medlemmar. För att få vetskap om till huru stort antal vinster vi genom dessa listor komma till, böra dessa vara till undertecknad inlämnade före den 1 maj. På bestämd tid före lotteriet hopsamlas de antecknade vinsterna.

Emotseende ett gott resultat!

Å lotterikommitténs vägnar Frans Storkull.

Syd-Österbotten 26.2.1927:

ÅRSMÖTE HADE DAGSMARK UNGDOMSFÖRENING

den 20 febr. Mötet var fåtaligt besökt. Det öppnades med avsjungandet av ”Var välkommen envar”. Föreningens ordf. Frans Storkull inledde mötet med att kasta en återblick över det gångna året, riktande maningsord till medlemmarna att sträva och arbeta för de goda idéerna. Att leda mötesförhandlingarna utsågs direktör V. Nylund. Till att föra protokollet utsågs stud. Rurik Nylund. Årsberättelsen föredrogs av sekr. Hulda Lillkull och framgick av denna, att föreningsverksamheten under året varit livlig samt att god anda varit rådande. Inalles har föreningen under året anordnat 9 fester däribland tre utflykter: till Ömossa den 16 maj, till Tjöck den 11 sept. och till Kalaks den 18 sept. Kassaställningen och revisionsberättelsen genomgingos och beviljades kassören och styrelsen full och tacksam ansvarsfrihet. Till ordf. för innevarande år valdes Anselm Lillkull. Förutvarande ordf. Frans Storkull, som innehaft ordförandeposten i tre år, avsade sig bestämt återval. Viceordf. blev F. Storkull. Förutvarande sekreteraren Hulda Lillkull återvaldes, likaså kassören Emil Nyholm. I styrelsen valdes: Valdemar Rosengren, Viktor Nylund, Selim Blomkvist, Valter Lindell, Evert Nyholm, Alfred Storkull, Hilma Agnäs, Elin Lillkull, Jenny Sundblom, Aina Lillkull, Julia Norén, Elna Lövdahl, Amanda Rosengren, Hulda Nyholm och Fanny Klemets. En särskild buffetsektion på 16 flickor valdes med Aina Lillkull som föreståndarinna.

För biljettförsäljningen valdes 6 gossar med Selim Blomkvist som kontrollant eller (skattmästare). Till kvinnlig överdejour valdes Jenny Sundblom och till manlig Frans Storkull. Redaktören för föreningens handskrivna tidning ”Försöka Duger” skulle väljas kvartalsvis. För första kvartalet valdes Jenny Sundblom. Till att handhava Emil Storkulls sjukhjälpsfond utsågos E. Englund, E. A. Klemets och Axel Forslin.

Revisorer blevo Frans Agnäs, Viktor Björklund och till revisorssuppleant Otto Björklund.

Ordningsmän blevo Emil Agnäs, Erik Englund, Axel Forslin, Evert Gröndahl, Frans Agnäs, Viktor Björklund, E. A. Klemets och Emil Nyholm.

Föreningen beslöt att anordna kvartalsmöten i stället för månadsmöten. Medlemmarna hava fritt tillträde till dessa möten.

Medlemsavgiften höjdes från 2 mk till 3 mk.

Syd-Österbotten 24.3.1928:

ÅRSMÖTE

hade Dagsmark Ungdomsförening senaste söndag kl. 2 e. m. Mötet öppnades med sången ”Fast liten är vår skara”, varefter till ordförande för mötet valdes herr Viktor Nylund och till sekreterare frk. Daga Kjellberg. Först upplästes års- och revisionsberättelserna, varefter styrelsen och kassören beviljades tacksam ansvarsfrihet.

Följde så val av styrelsemedlemmar. Till ordförande valdes Artur Storkull, viceordf. Anselm Lillkull, sekreterare Jenny Sundblom, kassör Hulda Lillkull. Övriga styrelsemedlemmar blev: Elna Storkull, Daga Kjellberg, Aina Lillkull, Hulda Lång, Leander Nyholm, Valter Lindell, Frans Storkull och Selim Blomkvist. Till buffetföreståndarinna utsågs Julia Norén, till skattmästare valdes Valter Lindell. Kvinnlig överdejour blev Aina Storkull, manlig överdejour blev Anselm Lillkull.

Till ordningsmän utsågos; Emil Agnäs, Valdemar Rosengren, Axel Forslin, Frans Agnäs, Artur Mitts, Viktor Björklund, Emil Nyholm och Selim Blomkvist. Vidare beslöt mötet att återuppliva idrottsföreningen. Till ordförande inom idrottsklubben valdes Frans Storkull. Övriga styrelsemedlemmar blevo Lennart Nyström, Valter Lindell och Vilho Myllyniemi. På kvällen kl. halv 8 hade anordnats en fest, men på grund av det dåliga vädret, var publiken fåtalig. Sedan tonerna av Vasa marsch förklingat, utfördes pianomusik av frk. Daga Kjellberg. En glad militärhistoria upplästes, varefter stud. Rurik Nylund utdelade pris åt dem, som deltagit i den på förmiddagen föranstaltade skidtävlingen. Efter en kort kaffepaus uppfördes teaterstycket ”Skomakar Kalle eller prästen” och sedan dansade några glada ungdomar två vackra folkdanser. Sist tråddes dansen en stund. Ordningen var under kvällen den allra bästa.

Syd-Österbotten 14.4.1928:

Fest hade Dagsmark ungdomsförening andra dag påsk kl. 8 e. m. Programmet inleddes med sången: ”Skön är våren i en ynglings hjärta”. Hälsningstalet hölls av föreningens_ ordf. Artur Storkull, fröken Daga Kjellberg framsade dikten ”Snöfrid” av Rydberg. Herr S. Kronman utförde på sitt välkända sätt violinsolo, som belönades rqed ihållande applåder. En humoristisk föreläsning uppträdde herr Selim Blomqvist med på scen, handskrivna tidningen ”Försöka Duger” uppläste fröken Jenny Sundblom, som även skrivit den. Innehållet var både lärorikt och muntert.

Efter pausen sjöngs ”Du gamla, du fria’’, fröken D. Kjellberg sjöng vackert och känsligt solo till pianoackompanjemang. Som sista nummer utfördes en dialog av studeranden Rurik Nylund och Frans Storkull. Dansen tråddes sedan med liv och lust till god musik. Ordningen var den bästa, icke en enda berusad märktes, och avslöts festen kl. halv 1.

Syd-Österbotten 27.3.1929:

Fest hade Dagsmark ungdomsförening Mariedagen. Festen inleddes med sången ”Skön är våren i en ynglings hjärta”, föreningens ordf. hälsade så alla välkomna till festen, varefter deklamation av Fannv Klemets. Handskrivna tidningen ”Försöka duger” uppläste Ines Forslin, som även redigerar den. Den innehöll såväl pigga som allvarliga bitar. ”Slumrande toner” avsjöngs unisont. Efter pausen utfördes ett teaterstycke som hette ”Sme Olas stora synd” Det var i tre akter och fick ett förtjänstfullt utförande. Dansmusiken skötte S. Kronman om. Festen avslöts kl. 12 p. n. och god ordning rådde.

Syd-Österbotten 21.8.1929:

Dagsmark UF:s lotteri.

Om lördag och söndag 24 – 25 augusti försiggår Dagsmark ungdomsförenings lotteri i samband med I skyddskårskretsens tävlingar i allmän idrott vilka äro förlagda till Dagsmark. varom hänvisas till annons på annat ställe. Lotteriet är ett förköpslotteri med 5,000 lotter á 2 mk och är det anordnat att inbringa medel till idrottsplan, som föreningen varit i avsaknad av.

Huvudvinsterna i lotteriet är en 6 pers. matservis, en större väggklocka och ett par goda skidor. Ingen vinst understiger i värde 50 mk.

Dragningen försiggår om söndag kväll å lotterifesten offentligt under myndighets kontroll. Om programmet för lotteriet må nämnas, att lördagens fest bjuder på föredrag av studeranden Bertel Forslin, solosång av fröken Daga Kjellberg, handskriven tidning och teaterstycke. Dansmusiken av S. Kronman,

Den egentliga lotterifesten om söndag kväll upptar programmet: Musik av Åbygg stråkkvartett, festtal av herr A. Nygård från Mörtmark, deklamation av fröken Kjellberg, prisutdelning från idrottstävlingarna samt dragning i lotteriet, varom nämnts. Dansmusiken av stråkkvartetten. Att observera för alla som erhållit lottsedlar till försäljning: Lottsedlarna bör likvideras eller ifall de äro osålda återsändas senast den 25 aug. kl, 8 på kvällen.

Syd-Österbotten 4.1.1941:

-Julfest firade Dagsmark ungdomsförening fjärdedag jul kl. 19.30. Festen inleddes med den välkända julsången ”Nu är det jul i min älskade Nord”, varpå hälsningstalet hölls av föreningens viceordförande Frans Storkull. Fröken Adele Långfors deklamerade förtjänstfullt ”Trots allt” av J. Hemmer och rektor J. Nyquist höll festtalet. Efter en kaffepaus uppfördes ett teaterstycke ”En beväring med tur”. Stycket fick ett gott mottagande och belönades med kraftiga applåder. Orkestern Bajanda skötte om dansmusiken till den talrika publikens belåtenhet.

-Vid årsskiftet fanns det i Lappfjärds församling 6 236 personer och det var en ökning med 15 från året innan. Under det gångna året hade det fötts 100 barn, varav 6 utom äktenskapet. 103 personer hade avlidit och den äldsta var en kvinna som var 93 år gammal. 15 personer hade avlidit i lungsot. 31 äktenskap hade ingåtts och 35 hade upplösts genom den ena partens dödsfall. I Kristinestad fanns det vid årsskiftet 3 126 personer, i Tjöck 1 484, i Sideby 3 506 och i Närpes 11 304 personer.

Syd-Österbotten 13.02.1943:

Dagsmark ungdomsförening höll årsmöte den 7 februari. Verksamheten har under det gångna året legat nere nästan helt och hållet. På årsmötet beslöt man att återuppta verksamheten. Regelbundna månadsmöten med program skulle anordnas för medlemmarna. En programkommitté tillsattes.

Föreningens styrelse återvaldes. Ordförande är Eskil Agnäs och en del andra funktionärer valdes. Sålunda valdes Edit Agnäs till buffetföreståndarinna, Else-Maj Wester kvinnlig överdejour, samt Alfons Lillsjö och Åke Klemets manliga. Redaktör för den handskrivna tidningen blev Inga Klemets.

Medlemsavgiften bestämdes till 7 mark. Mötet beslöt att genom Syd-Österbotten sända en hälsning till de medlemmar som är i försvarstjänst.

Syd-Österbotten 26.01.1950:

Årsmötet besluter bygga en ny lokal.

Dagsmark ungdomsförening höll årsmöte på söndagen. Efter avgiven verksamhetsberättelse och kassarapport beviljades styrelsen full ansvarsfrihet. Till ordförande för det kommande året valdes Nils Lillkull och i styrelsen invaldes Åke Backlund, Arne Rosengren, Einar Lind, Boris Långfors, Frans Storkull, Frida Klemets, Greta Gröndahl, Elvi Söderkvist, Eskil Agnäs och Åke Klemets.

Ledare för teaterverksamheten blev Frida Klemets, och Åke Backlund skulle uppbära medlemsavgiften, som bestämdes till 30 mk. Till ordförande för sångkören återvaldes Eskil Agnäs och till ledare för en nyinrättad diskussionsklubb valdes Åke Hemberg.

Behovet av en ny, mera ändamålsenlig föreningslokal har blivit all mera påtagligt. Beslut om nybygge föreligger sedan ett par år tillbaka. Nu går det inte mera att avsiktligen bromsa byggnadsivern. Byggmästare Forsséns skissritningar uppvisades nu för årsmötet och godkändes med smärre ändringar. Årsmötet beslöt att byggnadsplanerna skall verkställas så fort som möjligt och valde en byggnadskommitté bestående av ordförande Frans Storkull, Einar Lind, Rurik Nylund, Algot Björklund, Nils Lillkull, Karl Hemberg, Emil Nyholm och Emil Klåvus.

Ännu en kommitté tillsatte årsmötet, nämligen ett ekonomiutskott som i samråd med byggnadskommittén skall planlägga och organisera finansieringen av nybygget. Ekonomiutskottet består av ordförande Einar Lind, Nils Lillkull, Åke Hemberg, Yngve Söderkvist och Nils Nelson.

För ekonomiutskottet stod det genast klart, att för finansieringen av ett föreningslokalbygge kan man inte påräkna ekonomiskt bidrag av vare sig kommun, stat eller församling. Här återstår bara en enhet, nämligen byn och den stora allmänheten. Det är byn som skall bekosta byggandet av en egen lokal för sina egna andliga och kulturella behov.

Går det att få byns folk enat om den uppgiften? Ja, om vi återgår till det gamla tankesättet och igen tar till heders på fullaste allvar våra fäders lystring: ”All som en, som dagsmarkan”!

Syd-Österbotten 18.11.1954:

Enighet och offervilja gav Dagsmark uf ståtligt samlingshus.

Invigningen av ett nytt förnämligt ungdomsföreningshem är väl om något ett bevis för att det fortfarande finns initiativkraft, framtidstro och offervilja på den finlandssvenska landsbygden. Och det märkliga är att det är en så pass liten by som Dagsmark som svarar för byggprestationen. Och ännu märkligare är att den stora byggnaden fåtts till stånd med frivillig arbetskraft. Men så är ju Dagsmarkborna kända för att hålla ihop när det gäller gemensamma intressen.

I debatten om finlandssvenskarnas framtid har man ställt frågan var de svagaste positionerna finns. Dagsmark har för sin del gett en fingervisning om att det nog är på andra håll än den sydösterbottniska landsbygden som försvaret borde sättas in. Invigningshögtidligheterna på söndagen blir inte bara en högtidsstund för byns egna invånare, de blir samtidigt ett manande och hoppingivande inlägg i debatten om de finlandsvenska stammarnas fortbestånd i detta land.

Hösten 1950 satte man i Dagsmark igång med grundgrävningen för bygget och samtidigt gjorde byggmästare Forssén de första utkasten till ritningar för ungdomshemmet. Byggnaden är delvis uppförd i två våningar. Den första våningen består av en rymlig hall, serveringsrum, kök, förvaringsrum och en festsal som är 16 x 10 meter. I den andra våningen finns en ljus och rymlig mindre sal jämte hall, som är reserverad för byns marthor, rum för föreningssammankomster samt ytterligare tre rum i vilka telefoncentralen skall inrymmas.

Bygget har till övervägande del fått till stånd på frivillighetens väg. Byborna har utfört 1,250 gratisdagsverken, som i pengar överstiger en miljon mark. Dessutom har utförts 250 hästdagsverken, motsvarande 75,000 mark, samt bil- och traktorkörslor till ett värde av 30,000 mark. Bönderna i byn har givit 450 stockar, värda i pengar 324,000 mk och vidare har spannmålsinsamlingen inbragt 130,000 mk.

Det största bidraget till bygget har ungdomsföreningen erhållit av Dagsmark andelsmejeri, som tillskjutit 550,000 mk och dessutom fick föreningen ur mejeriets skog hugga ca 700 stockstammar till ett uppskattat värde av c. 300,000 mk.

Den skuld föreningen häftar i då den stora byggnaden nu står färdig uppgår endast till 600,000, ett talande bevis för vad offervilja och enighet kan åstadkomma.

Invigningsfesten börjar på lördag med teaterafton och dans till Jam-Sessions toner för att fortsätta på söndagen kl. 20. Festtalet hålls av rdm Verner Korsbäck.

Syd-Österbotten 30.12.1954:

Fjärdedag jul anordnade Dagsmarks ungdomsförening sin julfest. Föreningens ordförande Åke Grans höll hälsningstalet och Else-Maj Hemberg sjöng vacker solosång. Festföredraget hölls av läraren Einar Snickars, som utgående från Betlehemsstjärnan talade om företeelser i stjärnrymden, astronomiska och astrologiska spörsmål. Programmet upptog för övrigt deklamation, dragspelssolo och luciatablå. God ordning och feststämning var rådande.

Syd-Österbotten 16.2.1956:

I tidningen finns ett långt referat men som nästan uteslutande handlade om personvalen. Boris Långfors blev vald till ordförande med slutna sedlar och på styrelsemötet efteråt valdes Stig Rosenback till kassör och Göta Lindell till sekreterare. Det beslöts också att byggnadsnämnden med Frans Storkull i spetsen skulle se till att den nya lokalen blev målad till sommaren.

Österbottniska Posten 13 november 1970:

Dagsmark uf hyr ut till Viihdeohjelma om avtalet passar.

Nej, vi har inte bestämt oss slutgiltigt om Viihdeohjelma skall få hyra vår lokal, säger Kurt Backlund, ordförande för Dagsmark uf. Deras representant Helge Rönnholm skall komma med ett kontraktsförslag i slutet av veckan och först då avgör vi frågan.

Men Dagsmark uf har redan i princip beslutat att Viihdeohjelma får hyra lokalen åtta till nio gånger i vinter bara kontraktet kan accepteras. Firman skulle betala 300 mark i hyra för varje danskväll.

Denna 300 mark blir den enda inkomst föreningen får av danskvällarna.

-Vi tycker i alla fall att vi får mera på det här sättet än genom det samarbetsorgan som förslagits, säger Backlund.

Enligt det förslag uppgjorts av ringen skulle Lappfjärd uf få 51 procent, Dagsmark 14, Tjöck-Påskmark 14, Brahegården 7, Korsbäck 7 och Härkmeri 7 procent.

Det förslaget accepterades inte av Dagsmark, men ringsekreteraren Per Thomasfolk uppger att de andra föreningarna ändå kommer att bilda samarbetsorganet – utan Dagsmark.

Direktör Rönnholm har uppgett att Viihdeohjelma tänker köpa mark av en ungdomsförening cirka 15 km söder om Vasa vid riksåttan och där bygga en s.k. dansbubbla. ÖP kontrollerade hos de aktuella föreningarna Hoppet, Vikby, Tölby, Solf och Pörtom men ingen av dessa föreningar säger sig ha planer på att sälja mark åt Viihdeohjelma.

Syd-Österbotten 11.7.1998, artikel skriven av redaktör Benita Hansas:

Dagsmark uf inviger sin lokal – skulle säljas 1969.

1996 är ett år som dagsmarkborna sent skall glömma Det var det året byns anrika ungdomsförening skulle fira sitt 100-årsjubileum med pompa och ståt.

Men ödet ville annorlunda. Den 9 maj brann byns drygt fyrtioåriga ungdomslokal ner till grunden och skrinlade därmed alla festplaner. Efter att den första chocken lagt sig, samlade byborna dock till ett snabbt rådslag.

-Hela byn engagerade sig. Alla var eniga om att en ny lokal snabbt skall byggas, erinrar sig byggmästare Kurt Backlund, ordförande för den byggnadskommitté som på ort och ställe utsågs.

I dag kan han och de övriga dagsmarkborna glädjas över en ny ungdomslokal, som vad storlek, arkitektur och inredning beträffar saknar motstycke i vår region. Utöver sedvanliga utrymmen finns i byggnaden också en bastu med ett gemytligt brasrum.

Lördagskvällens danstillställning förväntas dra en stor danspublik, likaså söndagens invigningsfest där europaparlamentarikern Astrid Thors festtalar. I övrigt blir festprogrammet sång- och musikbetonat med några dansinslag.

Den nya uf-lokalen är lika stor som den nedbrunna – 788 kvm – och invalidanpassad. Köket är toppenmodernt utrustat och uppvärmningen planerad så att varje rum kan värmas upp enskilt.

Men smakar det, så kostar det. Byggnadskostnaderna har stigit till 4,5 miljoner mark. Tack vare en hyfsad försäkring, gedigna talkoinsatser och en del donationer har vi klarat av den ekonomiska biten, konstaterar Backlund.

Lokalen skulle säljas.

Själv femtiotalist har han hunnit uppleva uf-dansernas uppgång och nedgång. Dagsmark uf gick igenom sin skärseld på 1960-talet. Ur protokollen framgår att byborna år 1969 var beredda att avyttra lokalen för 1,2 miljoner gamla mark till ett rikssvenskt företag, som visade intresse för att etablera sig på orten.

Stadens industrialiseringsnämnd gick i spetsen för initiativet, som likväl rann ut i sanden – något som byborna snart hade anledning att glädjas över. Bak hörnet väntade nämligen bättre tider. Danserna i Dagsmark blev snabbt populära.

-Fram till mitten av 1970-talet drog danserna i Dagsmark fullt hus, minns Backlund. Också bingokvällarna var populära. Men idag är allt annorlunda. Små dansplatser klarar sig inte i konkurrensen med de stora danspalatsen.

Men så bygger Dagsmark uf av idag inte heller sin verksamhet enbart på danstillställningar. Lokalen är tänkt som en samlingsplats för olika aktiviteter och olika åldersgrupper i byn. Marthaföreningen har till och med ett eget utrymme i lokalen.

Sommarens höjdpunkt i den nya lokalen, som i likhet med den första lokalen, bär namnet Majbo, blir Barnens dag den 2 augusti. Själva Pippi Långstrump från Stundars har lovat infinna sig för att roa barnen. Från Nådendal väntas en uppsättning mumintroll. Och populära Sås och Kopp kommer att bidra till stämningen och underhållningen.

Och för att försäkra sig om att alla barnen skall ha roligt har arrangörerna också ordnat med ponnyridning, levande djur, tävlingar, en lokal variant av Spice Girls, tivoli och en sevärd clown.