Nya folkskolan förstörd i brand 7 juni 1905.

Syd-Österbotten 10.6.1905:

 Eldsvåda med förlust af människolif.

Senaste onsdag omkring kl. ½ 5 e. m. kom elden lös i den under byggnad varande nya folkskolan i Lappfjärd. Trots det att halftannat tiotal arbetare vid tillfället var därstädes i arbetet, lyckades man ej få elden släckt, utan nedbrann byggnaden till grunden. Alla arbetare hunno icke ens rädda sig utan blev timmermannen Karl Erik Agnäs lågornas rof.

Från skolbyggnaden spred sig elden iföljd af den starka nordliga vinden till angränsande gårdar, men lyckades man rädda alla andra utom karaktärsbyggnaden å hemmanet Håks, vilken förstördes få att endaft de förkolnade yttre väggarna återstodo. På kilometers avstånd från brandstället belägna byggnader antändes liksom också komposthögarna å under vinden belägna

åkrar fattade eld, men släcktes i tid. Då faran för byn, som låg under elden, såg hotande ut. anhölls om en branbspruta från staben, hvarför frivilliga brandkårens chef reste ut med en sådan. Vid framkomsten var dock eldfaran redan överstånden.

Angående eldens löskomst var man först något okunnig, men torde numera vara avgjort, att den uppstått genom oförsiktig tobaksrökning. Man var just sysselsatt med att dikta väggarna och för ändamålet fanns en mängd blår och dref i byggnaden. Likaså var på mellantaket samlad en hel hop mossa för takfyllningen. Med ens syntes lågorna flamma upp på golfvet i norra ändan, men förrän alla hann ned från ställningarna hade lågorna omringat den ofvannämnde sjuttioåringen, så att han icke hittade ut. Af hans kropp hittades efter branden blott några förbrända rester.

Skolbyggnaden, som var avsedd till dubbelskola, och nu redan torde ha varit värd omkring 10,000 mk, var försäkrad i socknens eget brandstodsbolag för nämnda summa och den nedbrunna bondgården som redan var något förfallen, till 1.000 mk.