Denna släktutredning är uppgjord av:


- ”Dal” Eva Grönlund, född på A-sidon men bosatt i Vasa. Eva dokumenterad de 10 första generationerna publicerad första gången på denna hemsida år 2014.


-iskarvad av Lasse Backlund med 236 tabeller, uppgjord med Merit Rönngrens släktutredning som grund. Kompletteringen gjord i februari 2015.Släktforskaren Merit Rönngren är dotter till Ingvar och Inga Lillsjö från Stormyron i Dagsmark, gift med Torsten Rönngren från Korsbäck och numera bosatt i Lappfjärd.
Släkten Klemets i Dagsmark


Första generationen:


  1. Clemet. Han beräknas ha varit född ca 1480.  

Klemets hemman var beläget mitt i byn nedanför dagens skola.
Jordeboken 1546, s.148 Närpes Sockn. I Daxmarck fanns 2 skattebetalande bönder, Olof Nilsson och Måns Clemetsson.

Från år 1540 finns bevarade dåtida ”skattekalendrar” som kallas jordeboken och där antecknades bönderna enligt kommun och by. Dagsmark hörde till Närpes socken på den tiden. Det finns inga uppgifter om hur många personer som bodde i gårdarna utan man var endast intresserad av personernas beskattningsbara egendom.

Andra generationen

Andra generationen:


Clemets son hette:


  1. Måns Clemetsson. Han var bonde på Clemets fram till 1557. Om honom finns det mera uppgifter tack vare att han var bondeseglare och seglade till Stockholm med varor. I tullräkenskaperna för år 1556 framgår att Måns förde smör, gäddor, idar, näverklovar och 3 båtar med sig till Stockholm.


Bondeseglationen handlar om den handel och sjöfart som bönderna i Österbotten bedrev med egna fartyg. Mellan åren 1540-1600 fanns det fem bondeseglare från Dagsmark. Deras resor gick längs kusten söderut och över till Stockholm och de seglade i skeppslag tillsammans med bondeseglare från Lappfjärd. I dokumentet över Måns Clemetsson står att han var skeppare i Lappefjell.


Med på hemresan från Stockholm hade bondeseglarna viktiga varor. T.ex salt var nödvändigt för kött och fisk som skulle förvaras. Tyger var också begärliga varor.


(Axplock 3, Närpes släktforskare, s. 30)


1 lispund = 8,5 kg

1 kloff (näverklove) = packe av näver lagd mellan störar och hopbunden med vidjorTredje generationen:


Måns Clemetssons son hette:


  1. Olof Månsson. Han var bonde i Dagsmark år 1562. Han var också nämndeman. År 1562 var även han bondeseglare.


Fjärde generationen:


Olof Månssons son hette:


  1. Måns Olofsson. Han var bonde 1569 och fram till omkring 1617. Han var nämndeman från 1577. I silverskatteregistret från år 1571 framgår att Måns var en förmögen bonde. Han hade 35 mark i kistbottnen, 3 lispund koppar, 5 hästar, 20 kor och 24 nöt. Egendomen hade ett värde på 406 mark, vilket var mycket år 1571.  


Korna på 1500 och 1600-talet var små, omkring hälften mindre än dagens kor. Av de 5 hästarna som han ägde var också några fålar.


Måns hade en bror som hette Lars Olofsson. Han var bondeseglare till Stockholm år 1592 och 1593.


Måns Olofsson hade två söner:


Olof Månsson Klemets

Lars Månsson Klemets


Olof Månsson var född ca 1584 och var bonde på Klemets hemman 1620 till 1635. Han hade får, en fåle, en häst och 7 kor år 1635. Olofs änka Anna Eriksdotter hade hand om Klemets hemman år 1638 och 1639 (Jordeboken år 1636). Olof och Anna hade en son som hette Mickel. Hans fortsatta historia är obekant.


Efter Olofs änka var det Måns Olofssons andre son Lars Månsson som blev bonde på hemmanet.


  Femte generationen:


  1. Lars Månsson Klemets var storbonde på Klemets hemman åren 1639-1673 (Österbottens södra fögderi jordeböcker 1638-1673). Han odlade råg och korn, och hade en egen skuta med vilken han skeppade varor till Stockholm. Han hade samarbete med kyrkoherden Anders Kempe i Lappfjärd och de sålde fisk, tjära och smör direkt till Stockholm. Reglerna var sådana att all utförsel av varor skulle ske via en stad och närmaste staden var Vasa som hade grundats 1606. Också de varor som fördes med hem från Stockholm skulle tullas i Vasa, men Lappfjärds- och Närpesbönderna motsatte sig den extra omvägen och lämnade varor otullade. Att fuska med tullarna ledde till stora böter och därför fanns det ett uppenbart behov av en handelsstad på närmare håll.

År 1639 åtalades och dömdes Kempe i tingsrätten för brott då han lämnat varor otullade. Han fick 40 mark i böter, hälften av godset tillföll kronan och andra halvan Vasa stad. Detta ledde till osämja mellan Kempe och Månsson som ju hade varit i bolag om handeln, och år 1641 anlitades länsmannen i Närpes samt en nämndeman för att lösa tvisten.
Lars Månsson Klemets som riksdagsman


1641 och 1642 var råg- och kornskördarna dåliga i Österbotten. Skatter och pålagor som kronan krävde blev betungande för bönderna. På hösten år 1643 blev Lars Månsson Klemets från Dagsmark och Mårten Mårtensson Jut från Lappfjärd valda att delta i riksdagen i Stockholm. Med kom också Mårten Knutsson (Bengs) från Rejpelt, Vörå och en man från Lillkyro. De lämnade in ett besvär till den riksdag som inleddes den 3 oktober. I besväret klagade de på att det i tre år hade varit svårt då vårsådden inte lyckats och också av höstsäden blev det dåligt resultat. Nöden var stor. Ingen hade något att undsätta den andra. Lanttågsgärden (extra skatt) krävdes av bönderna för två år, men uppbördsmännen gillade inte den säd som skördats. Bönderna såg ingen annan utväg än att nödgas svälta ihjäl. De anhöll därför att få föra sina varor till den ort där det gick att sälja dem d.v.s. till Stockholm.

Regeringens svar på böndernas besvär var tyvärr intetsägande. En liten personlig uppmuntran fick de. De erhöll fri skjuts hem.


Lars Månsson Klemets utsågs sedan år 1649 att på Närpes och Lappfjärds socknars vägnar föra fram en ansökan om att en stad skulle grundas på Koppö. Han reste till Åbo för att förhandla om Kristinestads grundande. Per Brahe som var generalguvernör i Finland grundade Kristinestad år 1649.


Tingsprotokollet från Närpes och Lappfjärds socknar från slutet av 1649:

”Ibland allt annat förefallande saker och ärenden åsatte tinget de 12 i nämnden tillika med hela tingslaget var för sig uti en mun skade och begärde ett attestation och bevis av rätten att söka ödmjukligen och underdånigt Grevlige nådes excellentia högvälborne herr riksdrotsen och general gubernatorn på det ... täcktes efterlåta att en stad uti deras socken på Kopöö funderas och upprättas, vilket allmogen och gemene man endräkteligen anammade, att med första öppna vatten ... begynna skulle, orsaken förebärandes är långt till städer och mycket besvärligt deras handelsgods framföra, vilket i Vasa stad för den myckenhets skull som där faller ganska ringa åtgår eller gäller, och således ringa fördel där om hava.


Oavsett vilken roll detta brev, som vårvintern 1649 skulle avgå till Per Brahe, hade för grundandet av Kristinestad samma år, så är det onekligen en ny företeelse att en ekonomiskt aktiv och handelsdrivande allmoge ber om att få en stad på sitt område.” (Plöjande borgare och handlande bönder. Mötet mellan den europeiska urbana ekonomin och vasatidens Sverige. Åke Sandström Stockholm 1996, s.71.)

Vid vintertinget 1658 åtalade löjtnanten Mårten Böökman bonden Lars Mågnsson Klemets i Dagsmark för att han med hugg och slag motsatt sig att löjtnanten skulle få utmärka oxar till utlagor. Lars Månssons son Lars Larsson hade sedan fört penningar till Lappfjärds by för utlagorna. Lars Larsson hade gått över bron till andra sidan ån och skällt löjtnanten till ”rövare och rappare”. Löjtnanten hade gått efter honom och skjutit med löst krut Lars Larsson under armen med pistol, så att förladdningen något skadat honom. Sannolikt avskedades löjtnanten för sin självrådighet.

(Lappfjärds historia andra delen, 1952, s.167).Sjätte generationen:


Lars Månsson Klemets son:


  1. Lars Larsson f. ca 1640 var bonde 1663-1690 och nämndeman 1658-1693. Han var gift med Walborg Olofsdotter f. ca 1640.


Det var denne Lars Larsson Klemets som tillsammans med sina barn byggde den första kvarnen vid Klemetsforsen i mitten på 1600-talet. När barnen blev vuxna så delades hemmanet mellan Anders Larsson Klemets och hans bror Henrik Larsson Klemets, senare Nyy och från år 1705 Båsk eller Ny. Vid tinget i Lappfjärd krävde då den yngre brodern Henrik att han skulle få ”en halv del med Anders uti Sågqwarnen, vartill han värke jämte honom tillskaffat”. År 1696 tilldömde tinget Henrik sin andel i kvarnen.


Barn till Lars och Walborg:


Anders Larsson Klemets

Gertrud Larsdotter Klemets

Margareta Larsdotter Larsdotter  

Henrik Larsson Båsk ( ½ mtl, använde namnet Nyy och 1705 vid Båsk el Ny. Han var bonde 1694-1712. Han var gift med Valborg Larsdotter.

Matts Larsson Klemets

Karin Larsdotter Klemets f 1669, d. av ålderdom 1761, 92 år (gamla pigan)  

Lars Larsson Klemets

Måns Larsson Klemets


Sjunde generationen:


  1. Anders Larsson Klemets var bonde 1694-1724 och nämndeman 1698-1730. Klemets hemman delades genom klyvning år 1694 så att Anders Larsson fick ½ mtl och behöll namnet Klemets. Han var gift med Maria Markusdotter Storkorck eller Lång, d. 04.02.1750. Anders dog 1736.


Barn till Anders och Maria:


A) Lars Andersson Clemes f.1686, d. 20.8.1755 (69 år)

B) Anders Andersson Clemes f. 1688 begravd 13.9.1778 (90 år)

Matts Andersson Clemes

Måns Andersson Clemes

Margareta Andersdotter Clemes

Karin Andersdotter Clemes

Anna Andersdotter Clemes

Hendrik Andersson Clemes

Åttonde generationen:


  1. A) Lars Andersson Clemes föddes 1686 och var bonde på på Klemets 1724-1755. Lars dog 20.8.1755, 69 år. Han var gift med Walborg Mickelsdotter Storkull, f. 1696, d. 25.3.1778, 82 år. Lars bror Anders och dennes hustru bodde också på hemmanet.


Lars och Walborgs barn:

Caisa Larsdotter Clemes.

Lars Larsson Clemes f. 8.10.1727, d. 25.4.1796 (69 år), g. Margareta Johansdotter Småträsk född 17.4.1736, d. 16.3.1810, (74 år). Vigda 16.12.1756 i Dagsmarcken.  

Hindrik Larsson Clemes f. 27.1.1730 g. m Maria Matiasdotter f.1735                 

Anna Larsdotter Clemes f.1742,begravd 16.3.1800, 59 år, vigdes 8.12.1763 till Matts Mattson Storkull, f.1739, begravd 15.2.1801.


Efter syskonen Lars Larsson Clemes f. 8.10.1727, Hindrik Larsson Clemes f. 27.1.1730  och Anna Larsdotter Clemes f. 1742 finns idag ett stort antal ättlingar.


 

  1. B) Anders Andersson Clemes f. 1688 begravd 13.9.1778 (90 år) g.m Maria Peersdotter f. 1709, d. 13.2.1774

Barn:

Erik Andersson f. 1740

Matts Andersson f. 1742, d. 10.5.1767, 25 år

Anders Andersson f. 3.11.1745, d. 6.11.1808 i Lappfjärd g.m Maria Jakobsdotter  

Klockars, Lappfjärd, f. 20.3.1755, d. 19.12.1822 (finns i ”Släkten Klockars” s.310)

Catharina Andersdotter f. 15.11.1754. Piga i Bötom, d. 8.10.1781 i Bötom 27 år


Nionde generationen:


Hindrik Larsson Clemes eller Henrik Larsson Klemets f. 1730, d. 1818 var gift med Maria Mattsdotter f. 1735, d. 1801 och de var bönder under tiden 1755-1790 på 1/3 mantal och enligt lärare Lind så flyttades gården till Bränn Klemets, alltså bredvid nuvarande folkskolan.

Henriks och Marias barn:

Matts f. 1763 som övertog hemmanet

Anders f. 1766, som blev torpare på Klemets hemman

Maria f. 1771.  


Tionde generationen:


Matts Henriksson Klemets f. 1763, d. 1844 var gift med Lisa Persdotter Svartti, f. 1764 i Storå, d. 1846 och de var bönder under tiden 1790-1820 på 1/3.

Matts och Lisas barn:

Anders, f. 1787, d. 1788.

Maria, f. 1790, gift Finne

Henrik, f. 1793 som övertog hemmanet, se tabell 1!

Margaretha, f. 1796

Johan, f. 1880, d. 1820

Erik, f. 1895, d. 1810.
Tabell 1:


Henrik Mattson Klemets (1793-1843) gift med Maria Eriksdotter Lång (1794-1868). Henrik var nämndeman, sexman och bonde på 1/3 mantal Klemets.

-Johan Henrik (1816-1836)

-Maria Helena (1818-1906), se tabell 2

-Erik (1823-1867) se tabell 69

-Anna Kajsa (1824-1910) se tabell 141

-Josef (1826-1826)

-Fredrika (1827-1832) dövstum

-Klara (1830-1875)

-Josef (1833-1919) se tabell 195

-Fredrika (1836-1856) se tabell 244


Hemmanet delades mellan Erik och Josef år 1843.

Tabell 2:

Från tabell 1.

Maria Helena Henriksdotter Klemets (1818-1906) gift med Anders Henrik Andersson Klemets (1818-1884). Bönder på 1/12 mantal Klemets.

-Anders Henrik (f. 1841) se tabell 3

-Maja Sofia (1844) se tabell 12

-Viktor (1858), se tabell 68


Tabell 3:

Från tabell 2.

Anders Henrik Andersson Klemets (1841-1890) gift med Karolina Johan Henriksdotter Båsk (1850-1929). Bönder på Klemets. Änkan Karolina bodde på 1920-talet på A-Sidon, mittemot Klemets kvarn på den östra sidan om vägen mellan Långas bron och Sunnantillvägen.

-Erik Anders (1871) se tabell 4

-Josef Henrik (1873-1895)

-Adelina (1876) se tabell 10

-Viktor Erland (1879-1904)

-Amanda Vilhelmina (1883-1884)

-Amanda Maria (1885-1887).

Tabell 4:

Från tabell 3.

Erik Anders Anders Henriksson Klemets (1871-1913) gift med Ida Vilhelmina Eriksdotter Klemets (1878-1954). Bönder på 1/36 mantal Klemets och de tog senare namnet Sundblom. Bodde på Sunnantillvägen 154.

-Jenny Jolanda (1908-1996) se tabell 5


Tabell 5:

Från tabell 4.

Jenny Jolanda Erik Andersdotter Sundblom (1908-1996) gift med Valter Karlsson Lindell (1905-1972). Bönder på Lillkull hemman.

-Ernst Valter (1930) se tabell 6

-Göta Margareta (1933) se tabell 8

-Hans Erik (1941) se tabell 9


Tabell 6:

Från tabell 5.

Ernst Valter Lindell (1930-1992) gift med Greta Ingeborg Artursdotter Gröndahl (f. 1933). Bosatta i Dagsmark.

-Ernst Per-Ole (1959)


Tabell 7:

Från tabell 6.

Ernst Per-Ole Lindell (1959) gift med Ann-Kathrin Kurtsdotter Wahlberg (f. 1959). Bosatta i Kristinestad

-Jonas Sebastian (1986)

-Björn Christian Alexander (1988)


Tabell 8:

Från tabell 5.

Göta Margareta Lindell (1933) gift med Johan Ernst Ribacka (f. 1922 i Närpes). Bosatta i Närpes.

-Ann-Mari (1968).

Tabell 9:

Från tabell 5.

Hans Erik Lindell (1941) gift med Gunlis Helena Elisdotter Hermans från Lappfjärd (f. 1945).

-Åsa Helena (1967)

-Stefan Erik (1970)


Tabell 10:

Från tabell 3.

Adelina Andersdotter Klemets (1876-1908) gift 1905 med ”Andersas” Erland Grönroos (f. 1882 på Storkullatå i centrala Dagsmark). Bosatta på Dagsmarkvägen 295.

-Ellen Olivia (1906) se tabell 11

-Julia Emilia (1907-1908)


Tabell 11:

Från tabell 10.

Ellen Olivia Grönroos (1906-1988) gift med snickaren Yrjö Pullola (f. 1907 i Storå). Bosatta i Kristinestad.

-hade 8 barn tillsammans


Tabell 12:

Från tabell 2.

Maja Sofia Andersdotter Klemets (1844-1927) gift  med ”Rebäck-Kalle” Karl Lillkull (f. 1840-1914 på Sunnantillvägen, dit Maja också flyttade).

-Edla Maria (f. 1862) se tabell 13

-Carl Erik (1864-1944) gift med Henrika Nissander från Lappfjärd. Flyttade till Amerika, bytte namn till Charles Carlson och har många ättlingar där. Henrika var dotter till Carl Henrik Nissander (f.1840) och Vilhelmina Agnes (f.1839), båda från Lappfjärd.

-Anna Kajsa (1866-1867)

-Anna Kajsa (1868) se tabell 34

-Josef Henrik, senare Backlund (1871) se tabell 44

-Johan Viktor (1873-1875)

-Adelina (1876) se tabell 53

-Johan Viktor (1879-1879)

-Johan Viktor (1880-1884)

-Ida Alvina (1883, flyttade till Amerika 1902)

-Johan Viktor (1885-1888)

-Amanda Emelina (1889-1892)


Tabell 13:

Från tabell 12.

Edla Maria Karlsdotter Lillkull (1862-1918) gift med bonden Viktor Norrgård (f. Klemets 1859-1945). Bosatta i Klemetsändan.

-Johan Viktor (1884-1888)

-Frans Emil, senare Grönlund (1890) se tabell 14

-Erland (1896) se tabell 22

-Artur Emil (1899) se tabell 25


Tabell 14:

Från tabell 13.

Frans Emil Klemets, senare Grönlund (1890-1969) gift med Vilhelmina Hoxell från Lappfjärd 1891-1970. Bosatta på Sunnantillvägen.

-Elin Emilia (1915) se tabell 15

-Frans Sigvald (1916) se tabell 17

-Elvi Agneta (1918) se tabell 18

-Eskil Elving (1921-2007) gift med Nanny Nygård, bodde i Vasa. Barnlösa.

-Nils Evald (1925) se tabell 19

-Elsie Anita (1927 gift med Nils Eriksson, bodde i Sverige. Barnlösa.

-Gunvor Alice (1931) se tabell 20

-Signhild Solveig (1936) se tabell 21


Tabell 15:

Från tabell 14.

Elin Emilia Grönlund (1915-2005) gift med Johannes Rafael Backman från Närpes (1891-1970).

-Kurt Rafael (1942) se tabell 16


Elin 2. Gången gift med Elmer August Bäckström (1907-1981) från Kaskö.


Tabell 16:

Från tabell 15.

Kurt Rafael Backman (f. 1942) gift med Elsie Maj-Britt Lång från Yttermark (1942).

-Peter Kurt (1967)

-Pernilla Sofia (1971)


Tabell 17:

Från tabell 14.

Frans Sigvald Grönlund (1916) gift med May Elisabeth Petersson (1917). Bodde i Sverige.

-Per Sigvald (1948)Tabell 18:

Från tabell 14.

Elvi Agneta Grönlund (1918) gift med Nils Nilsson. Bodde i Sverige.

-Christer (1950)

-Jan (1958)


Tabell 19:

Från tabell 14.

Nils Evald Grönlund (1925) gift med Elna Karlsson (f. 1923 i Solf). Bonde på Sunnantillvägen.

-Lars Erik (1958)

-Eva Kristina (1960)

-Fredrik Torbjörn (1964)

Tabell 20

Från tabell 14.

Gunvor Alice Grönlund (1931) gift med Axel Alfred Äppel ( 1926-1997 i Tjöck). Bosatt i Tjöck.

-Bo-Magnus  (1961), gift med Christel Rosenback från Påskmark, 2 barn

-John Kennet (1969)


Tabell 21

Från tabell 14.

Signhild Solveig Grönlund (1936) gift med Bjarne Enkulla (f.1930 i Härkmeri). Bosatt i Sverige.

-Kent Mikael (1967)


Tabell 22

Från tabell 13.

Erland Viktorsson Klemets, senare Norrgård (1896-1962) gift med Ida Julina Henriksdotter Långfors  (f.1891-1972). Bosatt i Klemetsändan. Ida med också i tabell 202.

-Svea Linnea (1918) se tabell 23


Tabell 23

Från tabell 22.

Svea Linnea Norrgård (1918-1994) gift med Gunnar Valdemar Josefsson Guss, senare Norrgård  (1916-1999). Bosatt i Klemetsändan.

-Jörgen Torvald (1944-1983) ogift och barnlös

-Jörel Bernice (1949) se tabell 24


Tabell 24

Från tabell 23.

Jörel Bernice Norrgård (f. 1949) gift med Rune Sjögren från Pjelax (f. 1945). Bosatt i Klemetsändan.

-Pia Maria (1974) gifte med Kaj Håkan Rönnqvist


Tabell 25

Från tabell 13.

Artur Emil Viktorssson Klemets, senare Norrgård (1899-1966) gift med Hulda Lillkull 1901-1973). Hulda var född i Amerika, dotter till Josef Lillkull som omkom i en gruva i Syd-Afrika 1904 och till Anna Kajsa (se tabell 34) som sedan gifte om sig med Niklas Nyström. Bosatt i Klemetsändan.

-Eskil Emil (1919) se tabell 26

-Ingegerd (2921-1958) ogift och barnlös

-Alfons (1922-1957) ogift och barnlös

-Else Alice (1924) se tabell 29

-Arne Alvar (1926-2014) se tabell 32

-Annel Ingegerd (1931-1931)

-Alf Torvald (1936-1955) ogift och barnlös


Tabell 26

Från tabell 25.

Eskil Emil Norrgård (1919-1990) gift med Alice Anita Gröndahl (f. 1925). Byggde hus i Klemetsändan men flyttade tidigt till Sverige.

-Gösta Göran (1946) se tabell 27

-Bengt Börje (1947)

-Britt-Mari (1953) se tabell 28Tabell 27

Från tabell 26.

Gösta Göran Norrgård (1946) gift med Pia Margareta Bolinder (f. 1946). Bosatta i Sverige.

-Karl Henrik (1972)

-Karl Mikael (1982)


Tabell 28

Från tabell 26.

Britt-Mari Norrgård (1946) gift med Kurt Weyerman. Bosatta i Sverige.

-Hans Andreas (1974)

-Carl Fredrik (1977)

-Björn Patrik (1984)


Tabell 29

Från tabell 25.

Else Alice Norrgård (1924) gift med bonden Sigvald Ingvesback(1924-2003. Bosatta på Finngärdstå i Lappfjärd.

-Anne-Maj (1949) se tabell 30

-Stefan Torvald (1958) se tabell 31


Tabell 30

Från tabell 29.

Anne-Maj Ingvesback (1949) gift med Sune Nils Nygård (1945) från Lappfjärd. Bosatta i Sverige.

-Maria Alice Xenia (1984)

-Thomas Karl Ingbert (1986)


Tabell 31

Från tabell 29.

Stefan Torvald Ingvesback (f. 1958).


Tabell 32

Från tabell 25.

Arne Alvar Norrgård (1926-2014) gift med Anja Vastamäki  (f.1927) från Ömossa. Bosatta på Dagsmarkvägen 250 i Klemetsändan.

-Börje Alvar (1948) se tabell 33

-Bror Arne (1962) gift med Sisko Marja Metsäranta (1961) från Mörtmark. Dottern Camilla f. 2002.


Tabell 33

Från tabell 32.

Börje Alvar Norrgård (1948) gift 1. med Päivikki Myllynen från Ekenäs  (f.1947).

-Nina Erika (1969)

Gift 2. med Christina Isakas från Vörå (1952).

-Tony Mats Börje (1980)

-Anne Maria (1982)


Tabell 34

Från tabell 12.

Anna Kajsa Karlsdotter Lillkull (1868-1955)

Gift 1.med Josef Henriksson Lillkull  (1874-1904). Vistades i Amerika och fick där 5 barn men återvände till Dagsmark. Josef Lillkull reste till Syd-Afrika och dog i en gruvolycka 1904.

-Anna Cecilia (f.1897) till Amerika 1904 och där gift med Emil Backman, fick barnen John och Robert.

-Ingrid Irene (1898-1898)

-Frans Emil (1899-1900)

-Hulda Irene (1901-1973) se tabell 25

-Ture Anselm (1903-1973) gift med Joanie Sveitzen (f.1906) Barnlösa.


Gift 2. med Niklas Niklasson Nyström från Lappfjärd (1872-1959).

-Lennart Valdemar (1909-1969) se tabell 35

-Guldi Linnea (1914-1990) se tabell 37


Tabell 35

Från tabell 34.

Lennart Valdemar Nyström (1909-1969) gift med Signe Lindroos från Kvarnå(f. 1910).

-Inga-Lisa (1938) se tabell 36


Tabell 36

Från tabell 35.

Inga-Lisa Nyström (1938-1972) gift med Johan Heinonen från Lappfjärd (f. 1935).

-Ann-Christine Heinonen (1958) gift med Roger Lundell, 3 barn

-Tom Johan Heinonen (1965)


Tabell 37

Från tabell 34.

Guldi Linnea Nyström (1914-1990) gift med bonden Gunnar Lillkull från A-Sidon (1913-1986).

-Karin Linnea (1935) se tabell 38

-Harry (1939) se tabell 41

-Jan Erling (1946) gift med Pirjo Koivukangas, barnlös

-Kerstin Viveca (1951) se tabell 43


Tabell 38

Från tabell 37.

Karin Linnea Lillkull (1935) gift med Bo Frisk (f. 1932). Bosatta i Sverige.

-Ingrid Margareta (1955-1960)

-Ros-Marie Linnea (1962) se tabell 39

-Ingrid Birgitta (1963) se tabell 40


Tabell 39

Från tabell 38.

Ros-Marie Frisk (1962) gift med Hans Olof Rickardsson (f. 1958). Bosatta i Sverige.

-Hans-Erik (1984)

-Tomas (1986)


Tabell 40

Från tabell 38.

Ingrid Birgitta Frisk (1963) bor med Anders Andersson (f. 1959). Bosatta i Sverige.

-Frida Carolina (1985)


Tabell 41

Från tabell 37.

Harry Lillkull (1939) gift med Lilli Marianne Solfvin (f. 1939). Bosatta i Lappfjärd.

-Harriet Susanne (1957) se tabell 42 a

-Hasse Johan (1963) se tabell 42 b


Tabell 42 a

Från tabell 41.

Harriet Susanne Lillkull (1957) gift med Mikael Bodman från Kristinestad (f. 1954). Bosatta i Kristinestad.

-Johan Petter Mikael (1982)

-Annika Susanne (1986) gift Ekholm


Tabell 42 b

Från tabell 41.

Hasse Johan Lillkull (1963) gift 1. med Ulrika Lindedahl (f. 1965). Gift 2. med  Susanne Svens (1965)

-Jessica Inger (1997)

-Rasmus Johan Mikael (1999)


Tabell 43

Från tabell 37.

Kerstin Viveca Lillkull (1951) gift med Göran Berglind från Norrviken (f. 1952). Bosatta i Dagsmark.

-Mathias Hans Göran (1984)

-adoptivdotter Johanna (1982)


Tabell 44

Från tabell 12.

Josef Henrik Lillkull, senare Backlund (1871-1942) gift med Maria Adelina Lång el. Lillkårk (1871-1948). Bosatta i Dagsmark på Sunnantillvägen 19.

-Henrik Emil (1894) se tabell 45


Tabell 45

Från tabell 44.

Henrik Emil Backlund (1894-1951) gift med Ida Vilhelmina Agnäs (1894-1977). Bosatta i Dagsmark på Sunnantillvägen 19 och 23.

-Eskil Evald (1916-1944) ogift och barnlös

-Ragnar Rafael ( 1917-1919)

-Ragnar (1920) se tabell 46

-Åke (1927-2010) ogift och barnlös

-Ethel Elice (1928) se tabell 51


Tabell 46

Från tabell 45.

Ragnar Backlund (1920-2007) gift med Jenny Elisabeth Rosenstedt från Perus (1926-2012). Bosatta i Dagsmark på Sunnantillvägen 19.

-Per-Erik (1946) se tabell 47

-Kurt Magnus (1952) se tabell 48

-John Mikael (1954) se tabell 49

-Lars Henrik (1956) se tabell 50


Tabell 47

Från tabell 46.

Per-Erik Backlund (1946) gift med Thea Pörn (1947) från Veikars by i Korsholm. Bosatta på Pörnvägen i Veikars.

-Ann-Cathrine Teresia (1969) gift med Jari Lindberg, 2 barn, bosatt i Veikars

-Camilla Ann-Christin (1969) gift Sandelin, 3 barn, bosatt i VeikarsTabell 48

Från tabell 46.

Kurt Magnus Backlund (1952) gift med Reija Jylli (1954) från Kristinestad. Bosatta i Dagsmark och sedan i Antila i Kristinestad.

-Jukka Kristian (1975) gift med Johanna Lammi från Lillkyro, 2 barn, bosatt i Toby i Korsholm

-Jenni Kaisa (1976) gift med Edvard Söderman från Sverige. 2 barn, bosatt i Saltsjöbaden i Sverige.


Tabell 49

Från tabell 46.

John Mikael Backlund (1954) gift med Annel Klemets (1954) från Åbackan. Bosatta i Dagsmark på Sunnantillvägen.

-Åsa Monika (1979) ogift, bor i Sverige

-Nina Helen (1982) gift med Mathias Lindberg från Skaftung. 2 barn, bosatt på Sunnantillvägen.Tabell 50

Från tabell 46.

Lars Henrik Backlund (1956) gift med Eva Lindbäck (1956) från Langåsen i Perus. Bosatta i Dagsmark och sedan i Kristinestad.

-Tommy Carl-Henrik (1981) ogift, sammanboende med Maria Sandbacka från Lappfjärd, 2 barn, bor i Dagsmark

-Staffan Lars-Erik (1984) ogift, sammanboende med Raisa Hyytinen från Vasa, 2 barn, bor i Helsingby i KorsholmTabell 51

Från tabell 45.

Ethel Elice Backlund (1928) gift med mjölnaren och sågägaren Veli Kangas (1926-1995)född i Kankaanpää. Bosatta i Klemetsändan.

-Bror Harry Kalevi (1950) se tabell 52


Tabell 52

Från tabell 51.

Bror Harry Kalevi Kangas (1950) gift med Ulla-Maj Lind från Pörtom (1951). Bosatta i Dagsmark.

-Therese Sofia (1978) gift med Heikki Saarto, 3 barn, bosatta i Gerby i Vasa

-Mathias Christoffer (1980) sammanboende, 1 barn, bosatt i Vasa


Tabell 53

Från tabell 12.

Adelina Karlsdotter Lillkull (1876-1947) gift med Josef Henrik Rosenback, senare Lillkull (1870-1905) från Åbackvägen32.  Bosatta på Sunnantillvägen i Adelinas barndomshem.

-Artur Selim (1899) se tabell 54

-Josef Anselm (1902) se tabell 61

-Aina Alina (1904) se tabell 62

Tabell 54

Från tabell 53.

Artur Selim Lillkull (1899-1982) gift med Amanda Rosenblad från Perus (1904-1989).   Bosatta på Sunnantillvägen nära Selims barndomshem.

-Nils Erik (1925) se tabell 55

-Dagny Cecilia (1932) se tabell 57

-Helge Selim Sivert (1939) se tabell 58

-Meri Elisabeth (1941) se tabell 59

-Inger Agneta (1943) se tabell 60


Tabell 55

Från tabell 54.

Nils Erik Lillkull (1925-2002) gift med Gunhild Nyholm (1929).   Bosatta i Sverige.

-Barbro Vineta (1951) se tabell 56Tabell 56

Från tabell 55.

Barbro Vineta Lillkull (1951) gift med Urban Lundberg från Sverige (1950).   Bosatta i Amerika.

-Conrad (1981)


Tabell 57

Från tabell 54.

Dagny Cecilia Lillkull (1932) gift med Egil Emil Sandbacka från Klemetsändan (1929-2004).   Bosatta i Sverige.

-Agneta Cecilia ( 1955) gift med Göran Mattsson, 2 barn, bor i Sverige

-Göran Egil (1957) gift med Irene, 2 barn, bor i Sverige


Tabell 58

Från tabell 54.

Helge Selim Lillkull (1939) gift med Aira Inkeri Joonas från Bötom (1941).   Bosatta i Sverige.

-Bengt Helge (1960)

-Jan-Erik Svante (1961)

-Tina Inger (1966)


Tabell 59

Från tabell 54.

Meri Elisabeth Lillkull (1941) gift med Pentti Käkelä från Bötom (1941).   Bosatta i Bötom.

-Kari Karl-Gustav (1960)

-Henrik (1962)

-Rainer (1964)

-Elisabeth (1970)


Tabell 60

Från tabell 54.

Inger Agneta Lillkull (1943) gift med Roger Holm (1941).   Bosatta i Lappfjärd.

-Kent Stig-Olof (1964)


Tabell 61

Från tabell 53.

Josef Anselm Lillkull (1902-1962) gift med Elna Lillkull (Lövdahl)  (1909-1985).   Bosatta på Sunnantillvägen.

-Berit Rut Solveig (1933-2013) gift med Alvar Butts från Tjöck. Barnlösa.


Tabell 62

Från tabell 53.

Aina Elina Lillkull (1904-1990) gift med Sigurd Löfgren (1905-1994).   Bosatta på Sunnantillvägen.

-Viola Aline (1936) se tabell 63

-Marianne Linnea (1941) se tabell 65

-Iris Elise (1943) se tabell 67


Tabell 63

Från tabell 62.

Viola Aline Löfgren (1936) gift med Holger Bergqvist (1931).   Bosatta i Sverige.

-Mona Susanna (1958) se tabell 64

-Eva Viola (1962-1981)


Tabell 64

Från tabell 63.

Mona Susanna Bergqvist (1958) gift med Lars Axelsson.  Bosatta i Sverige.

-Daniel (1982)

-Jonatan (1984)


Tabell 65

Från tabell 62.

Marianne Linnea Löfgren (1941) gift med Alf Lind från Norrviken (1939).   Bosatta i Dagsmark.

-Stig-Göran Rafael (1962) se tabell 66 a

-Nina Agneta (1965) se tabell 66 b


Tabell 66 a

Från tabell 65.

Stig-Göran Rafael Lind (1962) gift med Marlene West från Bergö (1966).   Bosatta i Sverige.

-Camilla Janette Sophie(1989)

-Charlotte Marika Linnea (1991)


Tabell 66 b

Från tabell 65.

Nina Agneta Lind (1965) gift med Mikael Hoxell från Härkmeri (1964).   Bosatta på Korsbäckvägen i Dagsmark.

-Malin Janina (1990)

-Antonia Emma Mikaela (1993)Tabell 67

Från tabell 62.

Iris Elise Löfgren (1943) gift med Boris Lindblad från Lillsjö (1940).   Bosatta i Dagsmark.

-Birgitta Anette (1966) gift med Henrik Björses, 2 barn, bor i LappfjärdTabell 68

Från tabell 2.

Viktor Klemets, senare Rönnqvist (1858-1944) gift med Mathilda Aurora Rosenback, (1870-1940) dotter till Johan ”Sebbin” Rosenback från Sebbasbackan.   Bosatta i Klemetsändan i Dagsmark. Bonde på 1/24 mantal Klemets.

-5 barn som alla dog mycket unga


Tabell 69

Från tabell 1.

Erik Henriksson Klemets (1821-1867) gift med Karolina Johansdotter Key från Björneborgstrakten, (f.1823). Bonde på 1/6 mantal Klemets.

-Erik Henrik (1845) se tabell 70

-Carolina (1848) se tabell 98

-Maja Greta (1851) se tabell 102

-Viktor (1854) se tabell 103

-Johan Robert (1859) dog ogift och barnlös

-Josef (1863) for till Amerika och dog där


Tabell 70

Från tabell 69.

Erik Henrik Klemets, senare Järvelä (1845-1929) gift med Greta Vilhelmina Småträsk (1843-1925). Bonde på Klemets.

-Josef Henrik (1868) till Amerika, gift med en flicka från Sverige, 2 barn

-Sofia Adelina (1870) till Amerika, gift med Viktor Rajala (1898) från Jurva, 6 barn

-Viktor (1878-1957) Nedergård, gift med Karolina Knus (1869-1957), barnlösa

-Frans Robert (1874) till Amerika och dog där

-Maria Amanda (1877) se tabell 71

-Vilhelmina (1880) se tabell 94

-Josefina (1885-1890)

-Selma Elina (1887) se tabell 95


Tabell 71

Från tabell 70.

Maria Amanda Järvelä (1877-1949) gift med Johan Erland Lindqvist (1876-1947). Bonde och skräddare i Korsbäck.

-Otto (1899-1900)

-Viktor (1900-1928) till Amerika

-Otto Evert (1902) se tabell 72

-Selma Elina (1905-1964) ogift

-Emil Eliel (1907) se tabell 81

-Selim (1910-1925)

-Elna Ingeborg (1912) se tabell 82

-Hildur Amanda (1915) se tabell 86

-Agnes Jolanda (1917-1917)

-Anni Eufemia (1919-1932)


Tabell 72

Från tabell 71.

Otto Evert Lindqvist (1902-1943) gift med Amanda Olivia Liljedahl (f. 1907). Bosatta i Korsbäck.

-Jörgen (1928) se tabell 73

-Jarl (1929) se tabell 75

-Karin Ingeborg (1931) se tabell 78

-Johan Henrik (1933) se tabell 80Tabell 73

Från tabell 72.

Jörgen Lindqvist (1928-) gift med Anita Elice Berglind (f. 1931). Bosatta i Korsbäck.

-Ann-Mari (1952-1953)

-Eva Kristina (1955) se tabell 74

-Stefan Magnus (1958-1959)

-Sten Jörgen (1961-1961)

-Stig Martin (1961-1962)

-Kai adoptivson


Tabell 74

Från tabell 732.

Eva Kristina Lindqvist (1955) gift med Jan Wester (f. 1956). Bosatta i Kristinestad.

-Maria Therese (1977)


Tabell 75

Från tabell 72.

Jarl Lindqvist (1928-) gift med Inga Regina Mattfolk (f. 1928). Bosatta i Lappfjärd.

-Jarl Anders (1953) se tabell 76

-Matts Peter (1956) se tabell 77

-Regina Ann-Sofi (1964) gift med Anders Landgärds, sedan med Dominque Schwab från Zurich


Tabell 76

Från tabell 75.

Jarl Anders Lindqvist (1953) gift med Eve Kristine Eklund (f. 1953). Frånskild och bosatt i Vasa.

-Tobias Andre (1979)

-Jonna Henrika (1986)


Tabell 77

Från tabell 75.

Matts Peter Lindqvist (1956) gift med Lisbeth Anita Maria (f. 1958). Bosatta i Sverige.

-Matts Johan (1985)

-Anton Mattias (1987)


Tabell 78

Från tabell 72.

Karin Ingeborg Lindqvist (1931-2006) gift med Elgot Norrvik (1926-2014). Bosatta i Norrviken.

-Jan Elgot (1954) se tabell 79

-Joel Henrik (1957)


Tabell 79

Från tabell 78.

Jan Elgot Norrvik (f. 1954) gift med Britta Karita Röösgren från Övermark (f. 1956). Bosatta i Norrviken.

-Andreas Jan Christian (1982)

-Philip Carl Simon (1991)


Tabell 80

Från tabell 72.

Johan Henrik Lindqvist (f.1933) gift med Alice Anita Rosengård från Brobackan(f. 1932). Bosatta i Dagsmark, sedan i Korsholm.

-Katarina Ulrika (1961) gift med Jan-Erik Back (1962) 4 barn


Tabell 81

Från tabell 71.

Emil Eliel Lindqvist (1907-1974) gift med Siiri Niemi Bosatta i Canada.

-Frans Emil (1931)

-Hellen Alice (1934) gift med Earl Forest, 3 barn, bosatta i Canada


Tabell 82

Från tabell 71.

Elna Ingeborg Lindqvist (1912-) gift med Torsten Nyholm (1904-1980). Bosatta i Perus.

-Rainer Roland (1940) se tabell 83

-Gudrun Linnea (1943) se tabell 84

-Allan Torsten (1947) se tabell 85


Tabell 83

Från tabell 71.

Rainer Roland Nyholm (1912-) gift med Marita Nissander (f.1943).Frånskild.  Bosatta i Perus.

-Roy Rainer (1971) gift med Pia Skogman, 3 barn, bosatta i Perus

-Carl Reidar (1973) gift med Tina Hannus från Övermark (1974) 2 barn. Bosatta på A-Sidon.


Tabell 84

Från tabell 82.

Gudrun Linnea Nyholm (1912-) gift med Esko Aarne Henrikki Toivinen, senare Bergström (f.1941).från Kokemäki.  Bosatta i Sverige.

-Nina Linnea (1962)

-Roland Raimon (1968)


Tabell 85

Från tabell 82.

Allan Torsten Nyholm (f.1947) gift med Birgitta Granskog från Yttermark (f.1947).  Bosatta i Perus.

-Glenn Fredrik Mikael (1968) gift med Linda Nordström, 2 barn

-Anna-Lena Josefina (1970) gift med Johnny Sjöbacka, 2 barn

-Tony Allan André (1973) gift med Mikaela Elise Forsman (1978)


Tabell 86

Från tabell 71.

Hildur Amanda Lindqvist (1915-1973) gift med Einar Eliel Lindh (1915-1970).  Bosatta i Korsbäck.

-Kurt Einar (1937) se tabell 87

-Hans Mikael (1939) se tabell 88

-Rita Maria (1941) se tabell 89

-Bo-Göran (1945) se tabell 90

-Hedvig Margareta (1946) se tabell 91

-Pär-Gustav Eliel (1949) se tabell 92

-Ulf Erik Rafael (1952) se tabell 93


Tabell 87

Från tabell 86.

Kurt Einar Lindh (f. 1937) gift med Synnöve Else Maria Backman (1939).  Bosatta på Åland.

-Kurt Thomas (1963)

-Viveca Maria (1966) gift med Jan Ivar Westin (1964) 2 barn

Tabell 88

Från tabell 86.

Hans Mikael Lindh (f. 1939) gift med Vanda Adamaitis från Estland (1946).  Bosatta i Sverige.

-Jan Michael (1964) gift med Anne Degrell (1966) 3 barn

-Leif Johan (1965)  gift med Susanna Ungdahl (1965) 2 barn


Tabell 89

Från tabell 86.

Rita Maria Lindh (f. 1941) gift med Paul Nygård (1943).  Bosatta i Korsbäck.

-Mikael Håkan (1965) gift med Mona Christine Lassfolk

-Matts Stefan (1967)


Tabell 90

Från tabell 86.

Bo-Göran Lindh (f. 1945) gift med Siv Perätalo från Skaftung (1951).  Bosatta i Korsbäck.

-Johanna Maria (1979)

-Marcus Erland (1982)


Tabell 91

Från tabell 86.

Hedvig Margareta Lindh (f. 1946) gift med Börje Nordström från Kristinestad (1947).  Bosatta i Lappfjärd.

-Niklas Börje Roger (1970) bosatt i Skaftung

-Johan Harald (1976) bosatt på Åland


Tabell 92

Från tabell 86.

Pär-Gustav Eliel Lindh (f. 1949) gift med Gullan Rose-Maj Böling från Kristinestad (1943-1976).  

-Marit Ester Charlotte (1969-1976)

-Marcus Carl-Gustav (1972-1972)

Gift 2 gången med Elisabeth Rönngård, f. Borg från Borgå (1950).

-Carl Magnus (1979)

-Jan Anders (1983)

-Jenny Maria (1986)


Tabell 93

Från tabell 86.

Ulf Erik Rafael Lindh (f. 1952) gift med Ann-Helen Hultholm från Korsnäs (f. 1954).

Bosatta i Taklax.

-Sofia Ulrika (1979)

-Sara Jenni Mari (1985)


Tabell 94

Från tabell 70.

Vilhelmina Henriksdotter Järvelä (1880-1909) gift med Johan Viktor Knus, senare Lindblad, från Norrviken (1889-1965).

Bosatta i Korsbäck.

-Selim (1908-1916)


Tabell 95

Från tabell 70.

Selma Elina Henriksdotter Järvelä (1887-1967) gift med Viktor Johan Knus, senare Jansson, från Korsbäck (1875-1929). Senare omgift med Viktor Rajala (se tabell 70). Bosatta i Korsbäck.

-Frans Vilhelm (1923) se tabell 96


Tabell 96

Från tabell 95.

Frans Vilhelm Jansson (1923-1985) gift med Sanelma Eskola, från Kärjenkoski (f. 1924). Först bosatta i Norrviken, sedan i Sverige.

-Jan-Erik Vilhelm (1951) se tabell 97

-Marlene Sanelma (1954) gift med Kari Ahomaa från Muurame (f.1955)


Tabell 97

Från tabell 95.

Jan-Erik Vilhelm Jansson (f. 1951) gift med Silvana Enelo från Sverige (f. 1951). Bosatta i Sverige.

-Maria Silvana (1978)

-Jan-Magnus (1980)


Tabell 98

Från tabell 69.

Karolina Eriksdotter Klemets (1848-1897) gift med Karl Gustav Malakiasson Lindell (1846-1924). Bosatta i Lillsjö.

-Karl Johan (1871) se tabell 99

-Maria Karolina (1875-1961) ogift

-Frans Oskar (f. 1878) gift med Selma Julina Solax, till Amerika 1899 och fick 3 barn där


Tabell 99

Från tabell 69.

Karl Johan Lindell (1871-1931) gift 1903 i Amerika med Mathilda Alvina Öström (1874-1955). Torpare i Dagsmark.

-Karl Hilmer Lennart (1904) se tabell 100

-Signe Elvira (f. 1906 i Amerika-d. 1908)


Tabell 100

Från tabell 69.

Karl Hilmer Lennart Lindell (1904-1931) gift 1923 Jenny Perälä (f. i Amerika 1904). Bosatta i Dagsmark.

-Else Maria (1924-1926)

-Sonja Cecilia (1927) se tabell 101


Tabell 101

Från tabell 100.

Sonja ”Senja” Cecilia Lindell (1927-2005) gift 1947 med Eero Puputti (1920-1995) från Jaakkima i Karelen.

-Anja Kaarina (1947-1948)

-Raimo Antero (f. 1953) gift med Anne Helena Kaskimäki från Härkmeri (f. 1952), 2 barn

-Elsi Inkeri (1957) ett barn


Tabell 102

Från tabell 69.

Maja Greta Eriksdotter Klemets (1851-1904) gift med smeden Anders Henrik Söderlund från Närpes (1854-1904). Bosatta i Kristinestad.

-10 barn, en del unga och de övriga till Amerika där de senare dödförklarades


Tabell 103

Från tabell 69.

Viktor Eriksson Klemets, senare Mangs (1854-1934) gift med Anna Kajsa Bernhardsdotter Mangs (1854-1942) bönder på Mangs hemman i Perus

-Ida Matilda (1878) se tabell 104

-Selma Alvina (1881) se tabell 113

-Amanda Viktoria (1885) se tabell 125

-Sigfrid dog som 12 åring


Tabell 104

Från tabell 103.

Ida Matilda Mangs (1878-1957) gift med Niklas Pärus (1878-1965) bönder på Mangs hemman i Perus.

-Selma Matilda (1899) se tabell 105


Tabell 105

Från tabell 104.

Selma Matilda Pärus (1899-1979) gift 1919 med Selim Sigfrid Lindström, f. Hinders (1900-1957). Bosatta i Perus, senare frånskild.

-Bertel Sigfrid Pärus (1920) se tabell 106

-Gerda Olivia Pärus (1923) se tabell 109

-Ture Ragnar Pärus (1925) se tabell 110

Selma omgift 1951 med änklingen Karl Henrik Liljedahl från Korsbäck (1902-1963). Barnlösa.


Tabell 106

Från tabell 105.

Bertel Sigfrid Pärus (1920-1982) gift med Linnea Agneta Holm från Lappfjärd (1900-1957). Bosatta i Perus på Flakåsen.

-Klaus Magnus (1947) se tabell 107

-Krister Bertel (1955) se tabell 108


Tabell 107

Från tabell 106.

Klaus Magnus Pärus (f.1947) gift med Ulla-Maj Grankvist från Öja (1947). Bosatta i Perus på Flakåsen. Senare frånskilda.

-Martina Ulla Agneta (1972) gift med Martin Wilhelms (f. 1969) 2 barn

-Niklas Claus Patrik (1976) gift med Sari Mattila, 2 barn

-Malin Linda Sofia (1985)


Tabell 108

Från tabell 106.

Krister Bertel Pärus (f.1955) gift med Seija Annikki Virta från Härkmeri (1956). Bosatta i Lappfjärd.

-Tony Kristian (1977)

-Maria Teresia (1983)


Tabell 109

Från tabell 105.

Gerda Olivia Pärus, f. Lindström (f.1923) gift med Bernt Kronman från Perus (1929-1999). Bosatta i Perus.

-Bengt Stefan (1955-1956)


Tabell 110

Från tabell 105.

Ture Ragnar Pärus, f. Lindström (f.1925) gift 1947med Nina Margareta Granö (1916-1966). Bosatta i Perus.

-Roy Christer (1948) se tabell 111

-Birgitta Marie (1950) se tabell 112

Gift 2 gången med änkan Anni Signhild Jokela, född Holmberg (1920)


Tabell 111

Från tabell 110.

Roy Christer Perus (f.1948) gift 1969 med Iris Gun-Lise Nyqvist från Kvevlax (f.1948). Bosatta i Perus.

-Anna Lena Benita (1969)

-Susanne Carina (1975)

-Pia Agneta (1979)


Tabell 112

Från tabell 110.

Birgitta Marie Perus (f.1950) gift 1969 med Eino Kalevi Laakkonen (f.1947). Bosatta i Sverige.

Senare frånskild, 2 barn.


Tabell 113

Från tabell 103.

Selma Alvina Mangs (1881-1955) gift med Karl Emil Karlsson Knus, senare Backman (1880-1939). Bosatta i Lappfjärd.

-Emil Evert Backman (1903-1966) se tabell 114

-Ellen Ingeborg (1906-1918)

-Karl Bertel (1909-1930)

-Anni Irene (1911) se tabell 119

-Signe Olivia (1914-1928)

-Amanda Alvina (1917-1918)

-Selim Sigfrid (1923-1923)

-Birger Olof (1923) se tabell 124


Tabell 114

Från tabell 113

Emil Evert Backman (1903-1966) gift med Elna Olivia Bergholm från Lappfjärd(1901-1972). Bosatta i Lappfjärd.

-Lars Erik (1927) se tabell 115

-Lance Bert Ingmar (1938) se tabell 118


Tabell 115

Från tabell 114

Lars Erik Backman (f.1927) gift med Anna-Maria Ingeborg Björses från  Lappfjärd (f. 1935). Bosatta i Lappfjärd.

-Ulf Johnny (1956) se tabell 116

-Åsa Maria (1961) se tabell 117 a

-Matts Erik (1965) se tabell 117 b


Tabell 116

Från tabell 115

Ulf Johnny Backman (f.1956) gift med Leena Marjatta Kostiainen från Nurmijärvi (f. 1956).

-Ulrika Katarina (1987)

-Andrea Kristina (1995)


Tabell 117 a

Från tabell 115

Åsa Maria Backman (f.1961) gift med Johnny Sandgärds från Härkmeri (f. 1957).

-Björn Johnny (1988)

-Sara Maria (1992)


Tabell 117 b

Från tabell 115

Matts Erik Backman (f.1965) gift med Carina Moisio.

-Dennis Jonathan (1997)

-Teddy Erik (2000)

Gift 2 gången med Monica Gullans (1971) från Tjöck.

-Linn Erica Helena (2007)


Tabell 118

Från tabell 114

Lance Bert Ingemar Backman (f.1938) gift med Laila Linnea Lindroth från Lappfjärd(1938).

-Mikael Ture Ingmar (1959-1975)

-Susanne Carola (1965)

-Kaj Ingmar (1976)


Tabell 119

Från tabell 113

Anni Irene Backman (1911-1945) gift med Otto Alfred Björses från Lappfjärd (1938).

-Ingmar Alfred (1940) se tabell 120

-Karl-Erik (1941) se tabell 121

-Håkan Ingvald (1943) se tabell 122

-Stig Olof Björses, senare Brandt (1945) se tabell 123

Tabell 120

Från tabell 119

Ingmar Alfred Björses (1940-1996) gift med Marianne Tåg från Tjöck (1941-1994). Bosatta i Lappfjärd.

-Jan Henrik Ingmar (f. 1965) gift med Birgitta Lindblad från Dagsmark (1966), 2 barn, bor i Lappfjärd.

-Ulrika Helena (1970)


Tabell 121

Från tabell 119

Karl Erik Björses (1941-2005) gift med Maj-Britt Tåg från Kristinestad (f.1945). Bosatta i Lappfjärd.

-Petra Helene (1966) gift med Peter Hammarberg (1965) från Korsbäck, senare frånskilda. Ett barn, senare omgift med Kim Stagnäs .

-Tina Irene (1968) gift med Peter Kristian Svartsjö från Vasa (1968), 3 barn.

-Karl Andreas (1976) gift med Eija Kallio


Tabell 122

Från tabell 119

Håkan Ingvald Björses (f. 1943) gift med Gunvor Lindholm från Tjöck (f.1947). Bosatta i Sverige.

-Carina Elisabeth (1966)

-Roger Ingvald (1968)


Tabell 123

Från tabell 119

Stig Olof Björses, senare Brandt (f. 1945) gift med Britta Pihlström från Töjby (f.1949). Bosatta i Lappfjärd. Stig Olof blev adopterad av Hjördis och Alvar Brandt då hans mor dog.

-Mats Olof Mikael (1974)

-Niklas Stig Anders (1977)


Tabell 124

Från tabell 113

Birger Olof Backman (f. 1923) gift med Taimi Emilie Viljanen från Härkmeri (f.1919). Bosatta i Sverige.

-Rainer Olavi (1948) gift i Sverige , 2 barn.

-Sven-Erik (1958)


Tabell 125

Från tabell 103

Amanda Viktora Mangs (1885-1982) gift med Johan Emil Lillhannus från Perus (1882-1952). Bönder på Hinders hemman i Perus.

-Ellen Amanda (1908) se tabell 126

-Elin Viktoria (1910) se tabell 129

-Konrad Bertel (1915) se tabell 132

-Valter Olof (1917-1940) ogift

-Birger Emil (1920) se tabell 136

-Thure Erik (1922) se tabell 138Tabell 126

Från tabell 125

Ellen Amanda Lillhannus (1885-1982) gift med Runar Porander från Perus (1905-1969). Bosatta i Perus.

-Stig Osvald (1941) se tabell 127

-Sten Åke (1951) se tabell 128


Tabell 127

Från tabell 126

Stig Osvald Porander (1941-2014) gift med Maila Lapikisto från Bötom (f.1941). Bosatta i Perus.

-Jan Osvald (1963) gift med Nina Jolkkonen från Ilomants, 3 barn

-Anita Helena (1964) gift med Toni Viik från Estland, senare med Tom Ingvesgård från Lappfjärd .

-Katarina Elisa (1967)gift med Antti Raunemaa från Helsingford, 2 barn


Tabell 128

Från tabell 126

Sten Åke Porander (1951-) gift med Agnete Kronman från Lappfjärd (f.1941). Bosatta i Lappfjärd.

-Guy Christian (1970) gift med Sabina Marika Klemets från Härkmeri (1979) 2 barn.


Tabell 129

Från tabell 125

Elin Viktoria Lillhannus (1910-1970) gift med Selim Lillgäls (1904-1969). Bosatta i Perus.

-Bengt Reinhold (1933) se tabell 130


Tabell 130

Från tabell 129

Bengt Reinhold Lillgäls (f.1933) gift med Maj-Lis Blomfeldt från Lålby (f.1935). Bosatta i Perus.

-Bengt Olav (1960) se tabell 131

-Monika Susanne (1964)


Tabell 131

Från tabell 130

Bengt Olav Lillgäls (f.1960) gift med Marina Haglund från Härkmeri (f.1962). Bosatta i Perus.

-Sofia Viktoria (1987)

-Jonas Bengt Johan (1990)

-Ellinor Linnea Maria (1996)

Tabell 132

Från tabell 125

Konrad Bertel Lillhannus (1915-1991) gift med Adele Linnea Sjuls från Härkmeri (1916-1981). Bosatta i Kristinestad, sedan i Lappfjärd.

-Jan Peter (1947) se tabell 133

-Kjell Johan Bertel (1949) se tabell 134

-Kenneth Anders (1958) se tabell 135


Tabell 133

Från tabell 132

Jan Peter Lillhannus (f.1947) gift med Siv Ingeborg Suomi från Vasa (f.1948). Senare frånskild och omgift. Bosatta i Sverige.

-Nina Elisabeth (1967) bosatt i Sverige

-Åsa Catarina (1972) bosatt i Sverige


Tabell 134

Från tabell 132

Kjell Johan Bertil Lillhannus (f.1949) gift med Siv Grannas från Härkmeri (f.1950). Bosatta i Lappfjärd.

-Anette Helena (1969) gift med Jari Siili, 3 barn, senare frånskild. Bosatt i Kristinestad.

-Ingela (1979-1979)

-Sofia Linnea (1982) sambo med Johan Wikman från Närpes, 2 barn, bosatt i Kristinestad.


Tabell 135

Från tabell 132

Kenneth Anders Lillhannus (f.1958) gift med Ann-Kristin Heikfolk från Närpes (f.1958). Bosatta i Lappfjärd.

-Eva Helen (1985) bosatt i Östersund i Sverige, ett barn

-Jan Anders ( 1987) sambo med Malin Hoxell från Dagsmark, bor på Finngärdstå i Lappfjärd.

-Marie Elise (1991)


Tabell 136

Från tabell 125

Birger Emil Lillhannus (f.1920) gift med Karin Helfrid Andtfolk från Härkmeri (f.1929). Bosatta i Härkmeri.

-Helena Ulla Karin (1950) se tabell 137


Tabell 137

Från tabell 136

Helena Ulla Karin Andtfolk (f.1950) gift med Kjell Rosenback från Lappfjärd (f.1949). Bosatta i Lappfjärd.

-Katarina Åsa Johanna (1972) gift med Joakim Dahlgren, 2 barn, bosatta i Lappfjärd

-Martin Rosenback (1975) gift med Maarika Keski-Hannula (1969) , 2 barn, bosatta i Kristinestad

-Marcus Henrik (1975) gift med Heidi Pahkala (1979)


Tabell 138

Från tabell 125

Thure Emil Lillhannus (1922-1953) gift med Signe Cecilia Könönen, f. Hermans i Tjöck (f.1949). Bosatta i Perus.

-Anne Marie (1956) se tabell 139

-Paul Erik Johan (1958) se tabell 140


Tabell 139

Från tabell 138

Anne Maria Lillhannus (1956) gift med Hans Rosenback från Dagsmark (f.1954). Bosatta i Pargas.

-Markus Robert (1984)

-Mathias Christoffer (1989)


Tabell 140

Från tabell 138

Paul Erik Johan Lillhannus (1958) gift med Inga-Britt Högström från Lappfjärd (f.1954). Bosatta i Perus.

-Johan Peter Harald (1984)

-Anders Paul Mikael (1987)

-Diana Anita Cecilia(1994)


Tabell 141

Från tabell 1.

Anna Kajsa Henriksson Klemets (1824-1910) gift med bonden Josef Johansson Storkull, senare Klemets, (1822-1867) bonde på Storkull hemman 1/24 mantal.   Bosatta i Dagsmark.

-Josef Henrik (1845) se tabell 142

-Maria Sofia (1854) se tabell 178

-Vilhelmina (1857) gift med Johan Westergård, f. Skrivars i Uttermossa, 1 barn som dog ung.

-Viktor (1862-1863)

-Kristina (1865-1865)


Tabell 142

Från tabell 141.

Josef Henrik Klemets , till Amerika 1891 och dog där (1845-1893) gift med Maja Lena Båsk, (1842-1927) bonde på Klemets hemman 1/24 mantal.   Bosatta i Dagsmark där Majbo finns i dag.

-Josef Henrik (1866) se tabell 143

-Matilda Maria (1869) se tabell 144

-Johan Viktor (1871) se tabell 146

-Erik Anders (1873) se tabell 159

-Adelina (1875) se tabell 170

-Erland (1877-1880)

-Alvina (1881-1881)


Tabell 143

Från tabell 142.

Josef Henrik Klemets , (f.1866) gift med Anna Kajsa Karl Eriksdotter Lillkull, (f. 1866). Flyttade till Amerika år 1900.

-Ida Alvina (1887) gift i Amerika

-Selma Julina (1891-1892)


Tabell 144

Från tabell 142.

Matilda Maria Klemets , (1869-1938) gift med Johan Viktor Rosenback, senare Nyroos, (1875-1943). Bonde på Rosenback 5/192 mantal. Bodde på Åbackvägen.

-Matilda Olivia (1903-1903)

-Hulda Julanda (1904-1993) se tabell 145

-Gunnar Arvid (1907-1907)

-Jenny Olivia (1909-1912)


Tabell 145

Från tabell 144.

Hulda Julanda Nyroos (1904-1993) gift med Artur Mitts från Lappfjärd nära Flottbron, (f. 1902, stupade i vinterkriget 1940).  Bodde på Åbackvägen.

-Alf Artur (1928-2014) ogift och barnlös

-Ruth Evi (1933) ogift och barnlös


Tabell 146

Från tabell 142.

Johan Viktor Klemets, senare Viklund (1871-1914)

gift 1. med Edla Karolina Lång (1866-1900).  Bodde i Dagsmark.

-Viktor Anselm (1900-1900)

gift 2. med Vilhelmina Eriksdotter Klemets (1870-1938).  Bodde i Dagsmark.

-Anselm (1902) se tabell 147

-Cecilia Vilhelmina (1904-1905)

-Frans Viktor (1905) se tabell 150

-Julia Vilhelmina (1908-1909)

-Märta Julina (1910) se tabell 152

-Jenny Olivia (1912) se tabell 156


Tabell 147

Från tabell 146.

Anselm Viklund (1902-1940) gift med Ines Regina Forslin (1912-1993).  Bodde på Åbackvägen.

-Dick Edvin (1937) se tabell 148

-Börje Anselm (1939) se tabell 149

Anselm stupade i vinterkriget 1940 och Ines gifte då om sig med Eskil Rosenback (1917-2001) och fick med honom 2 pojkar.


Tabell 148

Från tabell 147.

Dick Edvin Viklund (f.1936) gift med Ritva Blomberg (1936).  Bosatta i Sverige.

-Tony (1959)

-Carina 1960)


Tabell 149

Från tabell 147.

Börje Anselm Viklund (f.1939) gift med Inger Ann-Britt Sonntag (1942).  Bosatta på Åbackan.

-Ann-Britt Marina (1961)

-Börje Mikael (1975)


Tabell 150

Från tabell 146.

Frans Viktor Viklund (1905-1969) gift med Helmi Hilma Norrgård (1909-1998).  Bosatta i Ömossa.

-Rut Ingeborg (1940) se tabell 151 a

-Inger Viola (1946) se tabell 151 b


Tabell 151 a

Från tabell 150.

Rut Ingeborg Viklund (1940) gift med Bernt Forsman (1939) från Härkmeri.  

-Carina (1962) gift med Rune Grannas

-Yvette Charlotte (1964) gift med Reijo Kalevi Mäki

-Marguerite Jeanette (1965) gift med Peter Kamlin från Kristinestad

-Kjell Berndt (1968) gift med Helena Birgitta Villman från Nykarleby


Tabell 151 b

Från tabell 150.

Inger Viola Viklund (1946) gift med Åke Lång (1947) från Yttermark.  

-Ann-Catrine Yvonne Lång (1986)

-Jeanette Cecilia Lång (1992)


Tabell 152

Från tabell 146.

Märta Julina Viklund (1910-1991) gift med Runar Rosengård (1914-1976) från Brobackan.  Bosatta i Kristinestad.

-Inger Yvonne (1940) se tabell 153

-Iris Marlene (1946) se tabell 154

-Rita Kristina ( 1950) se tabell 155


Tabell 153

Från tabell 152.

Inger Yvonne Rosengård (1940) gift med Ossian Toivonen (1938) från Brobackan.  Bosatta i Kotka.

-Tom Ossian (1967)

-Inger Kristina (1970)


Tabell 154

Från tabell 152.

Iris Marlene Rosengård (1946) gift med Boris Gustav Sandberg (1945) från Jeppo. Har verkat som missionärer i Kenya.

-Helena Marlene (1971)

-Henrik Gustav Okinyi (1973)

-Martin Ogreno (1975)


Tabell 155

Från tabell 152.

Rita Kristina Rosengård (1950) gift med Karl-Gustav Dahlberg (1945) från Närpes. Bosatta i Närpes.

-Maria Terese (1976)

-Cecilia Marlene (1979)


Tabell 156

Från tabell 146.

Jenny Olivia Viklund (f.1912) gift med Arne Söderholm (1916-1982) från Dagsmark. Bosatta i Sverige.

-Saga Annette (1938-1980) se tabell 157

-Sune Sivert (1941) se tabell 158


Tabell 157

Från tabell 156.

Saga Annette Söderholm (1938-1980) gift med Lennart Zangelin (f.1938). Bosatta i Sverige.

-Birgitta Zangelin (1963)

-Peter Zangelin (1970)


Tabell 158

Från tabell 156.

Sune Sivert Söderholm (f.1941) gift med Gunnel Louise Bäckström (f.1942). Bosatta i Sverige.

-Magnus (1969)

-Pernilla (1971)


Tabell 159

Från tabell 142.

Erik Anders Josefsson Klemets, senare Rosengren (1873-1961) gift med Vilhelmina Eriksdotter Lång (1869-1945) från Dagsmark. Bönder på Lång hemman.

-Artur Anselm (1901) se tabell 160

-Valdemar Sigfrid (1903) se tabell 164

-Amanda Elvira (1906) se tabell 168

-Elmer Alfred (1909) se tabell 169

Tabell 160

Från tabell 159.

Artur Anselm Rosengren (1901-1974) gift med Mathilda ”Sandra” Forsgård  (1894-1960) från Dagsmark. Bosatta först i Dagsmark och sedan i Träskvik.

-Kurt Erik (1926) se tabell 161

-Fjalar (1929) se tabell 162

-Gunnel Alexandra (1931) se tabell 163

-Volmar (1934-2012) gift med Anita Pettersson. Bosatta i Borgå, barnlösa.

Tabell 161

Från tabell 160.

Kurt Erik Rosengren (f. 1926) gift med Siv Appel (f. 1933) från Sideby. Bosatta först i Perus och sedan i Sideby.

-Elna Christina (1955) gift med Tapio Viitasalo, har 2 barn och bosatta i Lappfjärd

-Åsa Maria (1964) gift med Allan Eriksen (1962), bosatt i södra Finland


Tabell 162

Från tabell 160.

Fjalar Rosengren (f. 1929) gift med Thua Mansner (1937-2006). Bosatta i Helsingfors.

-Petra Maria (1961) gift med Pertti Hakala, 2 barn och bosatta i Helsingfors

-Lars Magnus (1966) gift med Ingela Annika Sahlström (1964) 3 barn och bosatta i Helsingfors.


Tabell 163

Från tabell 160.

Gunnel  Rosengren (1931-2013) gift med Erik Becker (f. 1939) från Närpes. Bosatta i Kristinestad.

-Bengt Mårten (1964) gift med Britt-Marie Lindqvist från Ömossa och har 2 barn.


Tabell 164

Från tabell 159.

Valdemar Sigfrid Rosengren (1903-1967)

gift 1.med Hilma Agnäs (1906-1934) från Dagsmark. Bosatta på Åbackan.

-Arne Valdemar (1929-1982) ogift och barnlös, bodde i Sverige

-Gunhild Alice (1931) se tabell 165

Gift 2. med Märta Adele Söderholm, född Skogman i Lappfjärd (1914-1979).

-Saga Adele (1941) se tabell 166

-Stig Erik (1953) se tabell 167


Tabell 165

Från tabell 164.

Gunhild Alice Rosengren (f.1931) gift med Lennart Sigfrid Lillandt (1916-1996) från Tjöck. Bosatta i Långåsmossen i Tjöck.

-Krister Leif Lennart (f.1952) ogift och barnlös, bosatt i Sverige.

-Solveig Alice (f.1954) ogift, har en son född 1980 i Pargas. Båda nu bosatta i Vasa.

-Sonja Marlene (f.1955) en dotter född 1976 i Kristinestad men bor i Palo Alto i USA, Sonja senare gift med Sven Erik Lidsle, född 1943 i Nedervetil, där hon också bor.

-Marita Margaretha (f.1956) ogift och barnlös, bor i Kristinestad.

-Micael Börje (f. 1957) förlovad och sambo med Margita Nyström, född 1958 i Borgå. Bosatta i Askola.

-Stefan Karl-Erik (f.1958) förlovad och sambo med Anna-Lena Qvisén född 1962 i Tjöck, har 2 söner. Bosatta i Kristinestad.

-Harry Rafael (f.1960) sambo med Monika Rasanen, har en son, född 1986.

-Nancy (f.1963) gift med Jan Anders Kankaanpää från Lålby, har 3 barn och alla är bosatta i Närpes.

-Bo-Göran Mauritz(f.1967) sambo med en Marika och bor i Luvia, har en liten dotter.

-Susanne Desiré (f.1970) har varit sambo med Öystein Fuglesang från Norge, har 2 barn och alla är bosatta i Son i Norge.


Tabell 166

Från tabell 164.

Saga Adele Rosengren (f.1941) gift med Veijo Tasanko (f.1933) från Mörtmark. Bosatta i Mörtmark i Bötom.

-Kim Henrik (1962)

-Minna Elisa (1964)


Tabell 167

Från tabell 164.

Stig Erik Rosengren (f.1953) gift med Inga-Britt Helena Vesterlund  (1955) från Yttermark. Bosatta på Åbackan i Dagsmark. Bönder på hemgården.

-Niklas Kristoffer (1979) sammanboende, 1 barn, bor i Dagsmark

-Anette Carolina (1981) bor utomlands

-Tom Christian (1985) 1 barn, bor i Kristinestad


Tabell 168

Från tabell 159.

Amanda Elvina Rosengren (1906-1994) gift med Erik Teodor Hägg (f. 1912) från Oravais. Bosatta i Komossa i Oravais.

-Erik Teodor (1938)


Tabell 169

Från tabell 159.

Elmer Alfred Rosengren (1909-1966) gift med Saga Alexandra Engqvist (f. 1912) från Pojo. Bosatta i Malax.

-Per Christer (1943) gift med Anna-Lisa Franzén (1947)


Tabell 170

Från tabell 142.

Adelina Klemets (1875-1962) gift med Alfred Nordberg (1875-1941) från Vesterhankmo i Kvevlax. Bosatta i Palon.

-Hulda Olivia (1901-1928) barnlös

-Alvar Alen (1904-drunknade 1921)

-Elmer Alfred (1908-1935)

-Paulina Winnefred (f.1910) se tabell 171

-Agnes Linnea (1913-1941) se tabell 172

-Ines Adelina (1916) se tabell 172

-Lilja Lisette (1919) se tabell 177


Tabell 171

Från tabell 170.

Paulina Nordberg (f. 1910) gift 1. med Viktor Lundgren, gift 2. med Alvar Finne

-Maj Lise-Lotte Finne (1955)


Tabell 172

Från tabell 170.

Agnes Linnea Nordberg (f. 1910) gift med Alfred Storkull (1910-1976)

-Ruby Elise (1937-2011) sammanboende med Einar Koivumäki (1928-2014)


Tabell 173

Från tabell 170.

Ines Adelina Nordberg (1916-1993) gift med Verner Rönnlund (1913-1999) från Påskmark.

-Ralf Erik (1941) se tabell 174

-Inger Ann-Cathrine (1947) se tabell 175

-Ulla Christina (1948) se tabell 176


Tabell 174

Från tabell 173.

Ralf Erik Rönnlund (f. 1941) gift med Paula Helena Tapanainen (1941-2006) från Jaakkima i Karelen. Bosatta på Lisa-Moravägen, bönder i Palon.

-Anette Helena (1964)

-Ann-Cathrine Gabriella (1967) sambo Tony Mangs, 1 son

-Annika Adele (1977)


Tabell 175

Från tabell 173.

Inger Ann-Cathrine Rönnlund(f. 1947) gift med Ulf Göran Lundin (f. 1941) från Sverige.

-Petra Christina (1973)

-Anna Karin (1975)

-Ulf Kristian (1981)


Tabell 176

Från tabell 173.

Ulla Christina Rönnlund (1948-2002) gift med Örjan Hallberg (f. 1949) från Sverige.

-Erik Johan (1984)

-Gustav (1987)


Tabell 177

Från tabell 170.

Lilja Lisette Nordberg (1919) gift 1940 med Birger Grönroos (f. 1915) från Andersas i Klemetsändan.

-Siv Marita (f. 1940) lever ogift

Efter skilsmässan återtog Lilja sitt flicknamn Nordberg. Birger gifte sedermera om sig med Helga Vikholm (1924-2000) från Sideby.


Tabell 178

Från tabell 141.

Maria Sofia Klemets (1854-1920) gift med Niklas Häggblom (f. 1858). Flyttade 1888 till Uttermossa.

-Maria Alvina (1880) se tabell 179

-Adelina (1887-1888)

-Hilda Fransiska (1892) se tabell 193


Tabell 179

Från tabell 178.

Maria Alvina Häggblom (1880-1958) gift med Johannes Vernersson Nygård (f. 1858). Bonde i Uttermossa.

-Johannes Oliver (1906) se tabell 180

-Frans Gunnar (1907) se tabell 182

-Gulni Elvina (1911) se tabell 183

-Viljam Evald (1913-1932)

-Adele Olivia (1915) se tabell 186

-Elna Jolanda (1917) se tabell 188

-Bertel Alfons (1919) se tabell 191

-Hilding Alvar (1922) se tabell 192


Tabell 180

Från tabell 179.

Johannes Oliver Nygård (1906-1989) gift med Elin Ingeborg Lehtinen (1909-1979). Bosatta i Thunder Bay i Canada.

-Siv Gretel (1931) se tabell 181

-Radny (1934-1989) ogift


Tabell 181

Från tabell 180.

Siv Gretel Nygård (1906-1989) gift med Bill Rondle (f. 1931). Bosatta i Canada.

-Brian (1950)

-Stanley (1952)

-Larry (1959)

-Randy (1961)


Tabell 182

Från tabell 179.

Frans Gunnar Nygård (1906-1989) gift med Meimi Mäkelä (f. 1931). Bosatta i Canada.

-Doris (1939)

-Leo (1941)

-Roy (1943)

-Pebby (1958)

Tabell 183

Från tabell 179.

Gulni Elvina Nygård (1911-1934) gift med Selim Vidberg (1912-1975).

-Almer Oliver Vidberg (1933) se tabell 184)

Efter Elvinas död gifte Selim Vidberg om sig med Alli Alander och fick med henne 2 barn.


Tabell 184

Från tabell 183.

Almer Oliver Vidberg (1933) gift med Raili Lamminpää (1934) i Kärjenkoski. Bosatta i Sverige.

-Marianne Elisabeth (1956), se tabell 185

-Kent Olof (f. 1960)


Tabell 185

Från tabell 184.

Marianne Elisabeth (1956) gift med Anders Håkan Eriksson (1960). Bosatta i Sverige.

-Anders Johan (1982)

-Sofia Elisabeth (1985)


Tabell 186

Från tabell 179.

Adele Olivia Nygård (1915-1985) gift med Reino Valtteri Luomansivu (1912-1969). Bosatta i Sverige.

-Allan Valter (1952) se tabell 187


Tabell 187

Från tabell 179.

Allan Valter Luomansivu (1952) gift med Annette Selin (1954). Bosatta i Surahammar i Sverige.

-Andrea (1976)

-Anders (1979)


Tabell 188

Från tabell 179.

Elna Joland Nygård (f.1917) gift med Eskil Erland Ålgars (f.1916). Bosatta i Lappfjärd.

-Gundi Benita (1949) se tabell 189

-Sixten Eskil (1953) se tabell 190


Tabell 189

Från tabell 188.

Gundi Benita Ålgars (f.1949) gift med Unto Erkki Alanen från Storå (f.1945). Bosatta i Sverige.

-Ann-Mari Elisabeth (1969) gift med David, 2 barn

-Patrik Sixten (1973) gift med Anna, 3 barn

Tabell 190

Från tabell 188.

Sixten Eskil Ålgars (f.1953) gift med Solveig Anneli Kinnunen (f.1958). Bosatta i Kristinestad..

-Emma Daniela (1987)

-Janina Alexandra (1992)


Tabell 191

Från tabell 179.

Bertel Alfons Nygård (f.1919) gift med Doris Skrivars från Uttermossa (f.1932). Bosatta i Uttermossa.

-Monica Susanne Nygård (1965) gift med Jyrki Juhani Malm från Bötom (1967). Bosatta i Bötom.


Tabell 192

Från tabell 179.

Hilding Alvar Nygård (f.1922) gift med Margit Alice Joensuu (f.1928). Bosatta i Sverige.

-Alf Boel (1945) gift med Solveig (1945), bosatta i Sverige , 2 barn

-Bjarne (1955)

-Bo Göran (1961)


Tabell 193

Från tabell 178.

Hilda Fransiska Häggblom (1892-1938) gift med Uno Axel Hed (1897-1953) från Ömossa.

-Ragni Fransiska (1916) se tabell 194

-Torsten Uno (1924) gift med Margaretha Huhta (1923) från Karleby. Barnlösa.


Tabell 194

Från tabell 193.

Ragni Fransiska Hed (1892-1938) gift med Väinö Henrik Wallenius (1916-1966).Bosatta i Sverige.

-10 barn som alla är bosatta i Sverige


Tabell 195

Från tabell 1.

Josef Henriksson Klemets (1833-1919) gift med Fredrika Andersdotter Klemets (1833-1912).

Bonde på Klemets 1/6 mantal.

-Josef Viktor (1852) se tabell 196

-Johan Henrik (1854) se tabell 202

-Karl Erik (1857) se tabell 228

-Robert (1859) se tabell 235

-Anders (1862-1871)

-Valentin (1864) se tabell 236

-Malakias (1868) till Amerika och dog där 1919. 2 barn: William och Ellen

-Maria (1871-1875)


Tabell 196

Från tabell 195.

Josef Viktor Klemets (1852-1936) gift med Brita lena Karlsdotter Skrivars (1851-1926).

Bonde på Klemets 1/18 mantal.

-Erland (1879-1879)

-Alvina Vilhelmina (1880-1882)

-Erik Anders (1883-1883)

-Amanda Alvina (1884-1950) ogift

-Erik Anders (1887) se tabell 197

-Selma Maria (1890-1890)


Tabell 197

Från tabell 196.

Erik Anders Viktorsson Klemets (Bränn) (1887-1968) gift med Anna Alvina Henriksdotter Klemets, f. Lillgäls (1889-1965). Bonde på Klemets i Dagsmar nära skolan.

-Fanny Ingeborg (1909) se tabell 198

-Irene Julina (1913-1914)

-Inga Irene (1916) se tabell 199

-Gertrud Dagmar (1918-1965)

-Åke Olof (1925-201) se tabell 201


Tabell 198

Från tabell 197.

Fanny Ingeborg Klemets (1909-1931) gift med Anselm Nygård från Korsbäck (1906-1977). Bosatta i Korsbäck.

-Berit Ingeborg (1931-1932)

Anselm Nygård gifte sedan om sig med Martta Sillanpää från Sideby (1913-2006).


Tabell 199

Från tabell 197.

Inga Irene Klemets (1916-2000) gift med Eskil Sten från Korsbäck (1917-2009). Bosatta i Korsbäck.

-Bernice Irene (1948-1948)

-Renita Margareta (1949) gift med Ossi Kartano (1941), barnlösa. Bosatta i Korsbäck.

-Majvor Elisabeth (1956) se tabell 200


Tabell 199

Från tabell 197.

Inga Irene Klemets (1916-2000) gift med Eskil Sten från Korsbäck (1917-2009). Bosatta i Korsbäck.

-Bernice Irene (1948-1948)

-Renita Margareta (1949) gift med Ossi Kartano (1941), barnlösa. Bosatta i Korsbäck.

-Majvor Elisabeth (1956) se tabell 200


Tabell 200

Från tabell 199.

Majvor Elisabeth Sten (f.1956) gift med Gösta Gullans från Påskmark (f.1952). Bosatta i Sverige.

-Malin Elisabeth (1979)

-Daniel Christian (1983)


Tabell 201

Från tabell 199.

Åke Olof Klemets (1925-2004) gift med Ilona Viitamäki från Hangö (f.1928). Bosatta på hemgården, sedan i Lålby, sedan i Kaskö.

-Rita Hannele (1959) bosatt i södra Finland


Tabell 202

Från tabell 195.

Johan Henrik Klemets, senare Långfors (1854-1916) gift med Anna Kajsa Korsbäck, från Korsbäck (1854-1936). Bosatta i Klemetsändan.

-Johan Viktor (1880) se tabell 203

-Henrik Emil (1883) se tabell 208

-Maria Amanda (1886-1956) gift med Emil Styris i Amerika, återvände och dog i Dagsmark.

-Selma Maria (1889) se tabell 227

-Ida Julina (1891) se tabell 22


Tabell 203

Från tabell 202.

Johan Viktor Klemets (1880-1964) gift med Lena (1854-1936). Till Amerika 1909, bytte namn till John Hendrickson, bosatt i Hibbing, Min.

-Ellen Ottilia (1907) se tabell 204

-Elmer Theodore (1909) se tabell 205

-Elsie (1911) se tabell 206

-Einar Clement (1917) se tabell 207

-Dorothy (1919) gift med Victor Fontana


Tabell 204

Från tabell 203.

Ellen Ottilia Hendrickson (f.1907) gift med Sylvester Stahria (1908). Bosatta i Amerika.

-Nancy Ann (1937) gift med Raymon Ingberg

-Jean Maria (1943) gift med Wade Smith

-Patricia (1950)


Tabell 205

Från tabell 203.

Elmer Theodore Hendrickson (1909-1978) gift med Laura McDonald (d. 1976). Bosatta i Amerika.

-Phettis Gail (1935) gift med Key Bargenheimer, 5 barn

-Mary D Jean (1945) gift med John Marlanen, 2 barn

-Christine (1947) gift med Bruce Savall, 1 barn

-Clinton Lee (1949) gift med Sandy, 2 barn


Tabell 206

Från tabell 203.

Elsie Hendrickson (1911-) gift med Edvin Erikson (1909-1949). Bosatta i Amerika.

-Beverly Irene (1936), gift med Walter Vujacek, 3 barn

-Richard Baker (1939), gift med Gail, 2 barn

-John William (1942) gift med Barbara, 2 barn

-Mary Jo, gift med James Prepodnik


Tabell 207

Från tabell 203.

Einar Clement Hendrickson (f.1917) gift med June. Bosatta i Amerika.

-Joanna Barbara (1944) gift med Rupar Hedke

-Pon Thomas (1945) gift med Diane

-Dale David (1947)

-Robert (1949)

-Luanne (1953) gift med John Staniger


Tabell 208

Från tabell 202.

Henrik Emil Långfors (1883-1948) gift med Amanda Vilhelmina Nyberg från A-Sidon. Bosatta i Klemetsändan.  Bonde på Klemets 1/36 mantal.

-Valter Valdemar (1907) se tabell 209

-Lennart Sigvald (1919-1910)

-Bertel Lennart (1911) se tabell 215

-Adele Agneta (1912) se tabell 223

-Ragnar Evald (1916-2008) gift med Verna Krook (1918-1985) Barnlösa.

-Egil Ingvar (1919-1920)

-Elvi Ingegerd (1919) se tabell 224

-Boris Bertrand (1925) se tabell 225

-Torsten Tor (1929) se tabell 226Tabell 209

Från tabell 208.

Valter Valdemar (1907-1969) gift med Ida Irene Lindblad från Kvarnå. Bosatta i Klemetsändan.  Bonde på Klemets.

-Gunnel Agneta (1934) se tabell 210

-Yvonne Irene (1943) se tabell 212

-Tunar Valdemar (1947) ogift, bonde på hemmanet

-Kurt Erik (1949) se tabell 214

-Gun Ingela (f.1952 -)


Tabell 210

Från tabell 209.

Gunnel Agneta (1934) gift med Erik Skogman från Lappfjärd (f.1930) . Bönder i Lappfjärd.  

-Gunlis Birgitta (1954) se tabell 211


Tabell 211

Från tabell 210.

Gunlis Birgitta  (1954) gift med Håkan Appel från Sideby (f.1955) . Bönder i Lappfjärd.  

-Thomas Erik Johannes (1981) bosatt på Åland

-Maria Birgitta Louise (1984) bosatt i Ragnarsvik


Tabell 212

Från tabell 209.

Yvonne Irene Långfors (1943) gift med Olof Kvis från Perus (f.1941) . Bönder i Perus.  

-Stina Yvonne (1963) se tabell 213 a

-Peter Olof Erik (1964)se tabell 213 b

-Åsa Susanne (1966) se tabell 213 c

-Pernilla Catharina (1970) se tabell 213 d


Tabell 213 a

Från tabell 212.

Stina Yvonne Kvis (1943) gift med Göran Granns från Lappfjärd (f.1954) . Bönder i Lappfjärd.  

-Mathias Göran (1987)

-Niklas Olof Edgar (1990)

-Emil Henrik (1993)


Tabell 213 b

Från tabell 212.

Peter Olof Erik Kvis (1964) gift med Anita Kristina Rönnqvist (f.1953) . Bosatta i Lappfjärd.  

-Malin Sofie (1996)Tabell 213 c

Från tabell 212.

Åsa Susanne Kvis (1966) gift med Roy Henrik Österberg (f.1962) . Bosatta i Lappfjärd.  

-Tony Henrik (1992)

-Tina Susanne (1995)


Tabell 213 d

Från tabell 212.

Pernilla Catharina Kvis (1970) gift med Tomas Eugen Teirfolk (f.1966) . Bosatta i Skaftung.  

-Natalie Catharina (1994)


Tabell 214

Från tabell 209.

Kurt Erik Långfors (1949) gift med Gunhild Rönnberg från Härkmeri(f.1948) . Bosatta i Klemetsändan, sedan i Solf i Korsholm.  

-Christian Matias (1978)

-Susanne Beatrice (1980)


Tabell 215

Från tabell 208.

Bertel Lennart Långfors (1911-2002) gift med Julia Lillkull från A-sidon (1914-2008) . Bosatta i Klemetsändan. Murare och bonde på del av Klemets hemman.

-Gretel Ingeborg (1934) se tabell 216

-Ann-Lis (1937) se tabell 218

-Jarl Bertel (1940) se tabell 219

-Britt-Inger (1941) se tabell 220

-Siv Lisette (1947) se tabell 221

-Iris Birgitta (1949) se tabell 222


Tabell 216

Från tabell 215.

Gretel Ingeborg Långfors (1934) gift 1955 med Nils Klåvus från Lappfjärd (1930 -). Bosatta i Lappfjärd. Frånskild 1987.

-Nils Stefan (f.1957)  se tabell 217 a

-Johan Henrik (f.1959) se tabell 217 b

-Harriet Ingeborg (f.1966) se tabell 217 c


Tabell 217 a

Från tabell 216.

Nils Stefan Klåvus (f. 1957) gift  med Ingrid Lena Margareta Andersson från Värmland. Bosatta i Täby i Sverige.

-Carl-Fredrik Viktor (f.1989)

-Ingrid Maria Josefin (f.1992)


Tabell 217 b

Från tabell 216.

Johan Henrik Klåvus (f. 1959) gift 1982 med Berit Marita Udd från Pörtom. Frånskilda. Varit bosatta på hemgården i Lappfjärd.

-Ulf Johan (f.1982)

-Mikael Henrik (f.1985)


Tabell 217 c

Från tabell 216.

Harriet Ingeborg Klåvus (f. 1966) gift 2013 med Niklas Jens Patrik Kankaanpää (f. 1985) från Perus. Niklas är yngsta son till Arnold Kankaanpää och Else-Len, f. Rosenstedt. Bosatta i Åbo.

-Elvira Ingeborg (f. 2001)


Tabell 218

Från tabell 215.

Ann-Lis Långfors (f. 1937) gift med Holger Ingvar Holm (f. 1932) från Lappfjärd. Bosatta i Sverige.

-Tommy Holger (f.1960)

-Hans Ove (f.1962)

-Carina Anne Maria (f.1964)


Tabell 219

Från tabell 215.

Jarl Bertel Långfors (f. 1940) gift 1. med Marie Virginia Sjögren (f. 1938) från Vörå. Bosatta i Sverige.

-Raymond Bertel (f.1962)

-Monica Elisabeth (f.1964)

Gift 2 med Lena Almlöf från Sverige.

-Peter (f.1967)


Tabell 220

Från tabell 215.

Britt-Inger Långfors (f. 1941) gift med Stig Back (f. 1934) från Oravais. Bosatta i Pensala.

-Tage Mikael (f.1962) gift med Anne, 3 barn


Tabell 221

Från tabell 215.

Siv Lisette Långfors (f. 1941) gift med Alf Tore Eriksberg (f. 1941) från Tjöck. Bosatta i Tjöck.

-Alf Tom Peter (f.1968) gift med Katja Hållfast från Lappfjärd (f.1974) 2 barn.


Tabell 222

Från tabell 215.

Iris Birgitta Långfors (f. 1949) gift med Stig Folke Snickars från Kristinestad (f. 1948). Bosatta i Sverige.

-Stig Roland (f.1970)

-Anna Maria Birgitta (1973)

-Hanna Cecilia (1980)


Tabell 223

Från tabell 208.

Adele Agneta Långfors (1912-1983) gift med Selim Eklund från Brobackan i Dagsmark (1912-1989). Bosatta på Korsbäckvägen, sedan på Åbackvägen och slutligen i Sverige.

-Göran Edvin (1941)

-Görel Solveig (1946-1983)  sonen Robert

-Stig Gustav (1951)


Tabell 224

Från tabell 208.

Elvi Ingegerd Långfors (f. 1919) gift med Ragnar Näsberg (f. 1914). Bosatta i Sverige.

-Kjell (1952-1978)

-Lillemor (1957) gift med Conny Sjöberg


Tabell 225

Från tabell 208.

Boris Bertrand Långfors (f. 1925) gift med Gun-Lis Grans från Klemetsändan(f. 1938). Bosatta på Åbackvägen.

-Stig-Åke (1963) gift med Raili, 2 barn

-Jan Magnus (1964) ogift

-Henrik Johan (1968) gift med Gun-Marie Haglund från Härkmeri (1974), 2 barn


Tabell 226

Från tabell 208.

Torsten Tor Långfors (f. 1929) gift med Seija Pitkäkangas från Himanka (f. 1939). Bosatta i Sverige.

-Sonja Marita (1960)

-Mikael Torsten (1968-1975)


Tabell 227

Från tabell 202.

Selma Maria Långfors (1889-1975) gift med Erik Helsing, senare Andersson från Vörå (1888-1969). Vistades i Amerika, blev handlare i Storkulls affär, bodde slutligen på Bygränden.

-Florence Agneta (1916-1942) förlovad med Valter Rosengård från Brobackan.

-Jan (1919-1920)


Tabell 228

Från tabell 195.

Karl Erik Klemets, senare Ragnas (1857-1939) kallades för ”Klemes-Kalle”, gift med Josefina Josefsdotter Berg från Uttermossa (1856-1947). Vistades i Amerika 1888-1903, bonde på del av Klemets hemman i Ragnarsvik. Känd spelman.

-Karl Emil (1881-1882)

-Karl Emil (1884-1884)

-Ida Josefina (1885) se tabell 229

-Maria Amanda (1887-1888)

-Hulda Maria, Josefinasdotter (1897-1968) gift Wilson i Amerika. Bosatt i Kippling i Michigan.


Tabell 229

Från tabell 228.

Ida Josefina Klemets, el Ragnas (1885-1980) gift med Henrik Emil Båsk (1884-1976). Bonde på Åbackan, bodde 1923-1930 i Kristinestad, slutligen i Helsingfors.

-Einar (1909) se tabell 230

-Hjalmar (1911) se tabell 231

-Irma Helena (1913)

-Birger (1914) se tabell 232

-Thure (1917-1940) stupade 23 februari 1940 i vinterkriget

-Wilhelm (1918) se tabell 233

-Ethel Viola (1922) se tabell 234

-Filip (1924-1928) drunknade i Kristinestad


Tabell 230

Från tabell 229.

Einar Båsk (1909-2000) gift med Lisen Margareta Hagström (1916-1982). Bodde i Grankulla.

-Per-Olof Einar (1938) 2 barn

-Kristina (1941) gift med Pentti Juhani Virkkola, 2 barn

-Katarina (1948) gift Ekholm


Tabell 231

Från tabell 229.

Hjalmar Båsk (1911-1971) gift med Irene Vilhelmina Illmen (1908-1996). Bodde i Helsingfors.

-Birgit Ingeborg (1938) gift med Karl Johan Huldin, 2 barn

-Bjarne Ingemar (1939) gift med Marianne Nordström, 2 barn

-Inga-Lill Irene (1943)  gift 2 ggr, 2 barn


Tabell 232

Från tabell 229.

Birger Båsk (1914-2003) gift med Signe Sofia  (1906-1977). Bodde i Esbo.

-Inger Marianne (1943) gift med Reino Männikkö


Tabell 233

Från tabell 229.

Wilhelm Båsk (1918-2004) gift med Maj Lis Irene Kandolin (1919-2003). Bodde i Helsingfors.

-Lars Gustav (1948) gift med Irja Annikki Liipola (1948) 1 barn

-Kerstin Linnea (f. 1951) var under åren 1984-1989 gift med Evert Per-Edvin Persson. Kerstin tog år 1996 adoptivdotter Olga Lisa Wilhelmina, född Maslakova år 1987.


Tabell 234

Från tabell 229.

Ethel Viola Båsk (1922) gift med Sven Erik Ottenberg (1923). Bodde i Sverige.

-Peder (1952)

-Germund (1955)


Tabell 235

Från tabell 195.

Robert Josefsson Klemets (1859-1900) gift med Greta Sofia Utter (1861-1902). Bodde i Dagsmark, emigrerade till Amerika och fick 4 barn. Robert och Greta Sofia har många ättlingar i Amerika.


Tabell 236

Från tabell 195.

Valentin Josefsson Klemets (1864-1926) gift med Vendla Maria Norrgård från Gamlakarleby (1864-1933). Emigrerade till Amerika och fick 6 barn. Valentin och Vendla Maria har många ättlingar i Amerika.—---------------------------------------------------------------------------