Västra långgatan 55, Bäckströms gård, nummer 68.

Sammanställt av Lasse Backlund i mars 2021, med hjälp av gamla mantalslängder och kyrkböcker. Vissa uppgifter är tagna ur Lily Nystens bok ”Blad ur stadens sjöfartshistoria” och Rafael Olin har bidragit med flera släktuppgifter.

Bäckströms gård fotograferad sommaren 2020. Den här gården som består av två olika byggnader uppfördes under åren 1833 och 1863. Båda delarna uppfördes av stadsfiskalänkan Catharina Åkersten (1797-1873) och den har efter det haft många olika ägare. Gården kan kallas allt från änkan Åkerstens gård, änkan Argilanders gård, handlande Guarnieris gård och handlande Bäckströms gård.
På stadsplanen från 1825 så är tomten 68 obyggd, precis som granntomterna 69, 70 och 71. Enligt kartan skulle en väderkvarn ha varit placerad på tomten.

På stadsplanen från 1825 så är tomten 68 obyggd, precis som granntomterna 69,70 och 71. Enligt kartan skulle en väderkvarn ha varit placerad på tomten.

Enligt mantalslängderna från 1830-1833 så är tomten fortfarande obyggd men från och med 1834 och framåt finns följande ägare och inneboare omnämnda.

År 1834 och framåt är tomt nr 68 däremot bebyggd och då bor där fiskalsänkan Catharina Åkersten (1797-1873). Hon hade varit gift med stadsfiskalen Johan Adam Åkersten, som skulle ha dött år 1828.

År 1845 ägdes gården fortfarande av fiskalsänkan Catharina Åkersten och med henne bodde dotter Amalia (f.1820). I gården bodde också sonen Alexander som var styrman. Alexander var född år 1822, gick till sjöss som 11-åring, blev styrman år 1841 och sjökapten följande år. År 1848 hade Alexander avancerat till skeppare. Alexander som blev sjuklig dog i staden år 1863, ogift och barnlös.

År 1855 är skepparen Alexander Åkersten antecknad som gårdsägare, som bor med sin mor som här kallas Kaisa. De har också en piga Johanna.

År 1860 är Alexander Åkersten antecknad som sinnessvag och gården ägdes då av modern Catharina. År 1863 byggdes den andra delen av gården i den norra ändan och den var nog ämnad åt dottern Amalia Argilander som just hade blivit änka.

År 1865 ägdes gården fortfarande av fiskalsänkan Åkersten. Hos henne bodde nu också dottern Amalia, som var änka efter skepparen Anders Henrik Argilander. Anders Henrik var född i staden på nuvarande Strandgatan 54 år 1823 och år 1852 gifte han sig med fiskalsdottern Amalia Åkersten. Anders Henrik var kapten på flera fartyg och han omkom i sinnesförvirring genom drunkning i Lissabon i Portugal år 1862. Anders Henrik och Amalia hade inga barn. På hyra i gården bodde sjömanshustrun Anna Ojanen och hennes son, sjömannen Anders Ojanen.

År 1870 hade gården övertagits av skeppareänkan Amalia Argilander. På hyra bodde sjömannen Herman Studd med hustrun Greta, liksom brandvakten Jakob Orrela med hustrun Fredrika.

År 1875 bodde sjömanshustrun Mathilda Holmberg på hyra i Amalia Argilanders gård.

År 1880 ägdes gården av Amalia Argilander och med henne bodde pigan Katharina Butts. På hyra bodde sjötullsvaktmästareänkan Fredrika Fock (f.1823) som var sjuklig och fattig. Där bodde också skeppareänkan Margaretha Lindahl (f.1822).

År 1885 ägdes gården av Amalia Argilander. På hyra bodde sjömansänkan Maria Holmberg (f.1820), liksom sjömannen Nils Jakob Bertula (f.1853) med hustrun Sofia (f.1854) och deras två barn. Också sjömannen Johan Petter Sjöblad (f.1862) bodde där med hustrun Olga (f.1862) och två barn.

År 1890 bodde vaktmästaredottern Eva Svedberg (f.1834) på hyra hos Amalia Argilander. Sjömansänkan Maria Holmberg (f.1820) bodde också på hyra liksom styrmansänkan Charlotta Schonfeldt (f.1815).

År 1895 ägdes gården av skeppareänkan Amalia Argilander. På hyra bodde skeppareänkan Lovisa Ekström (f.1839). Lovisa var dotter till handelsbetjänten Johan Jakob Parman och hon arbetade som lärarinna på fruntimmersskolan i staden. Lovisa hade varit gift med sjökaptenen Erik Ekström (f.1836 i staden, död i lungsot år 1869). På hyra bodde också vaktmästaredotterm Eva Svedberg (f.1834) och sjömansänkan Johanna Rönnholm (f.1845).

År 1900 ägdes gården av skeppareänkan Amalia Argilander. På hyra bodde fröken Ida Ekman (f.1848), sjömansänkan Johanna Rönnholm (f.1845) och vaktaredottern Eva Svedberg (f.1834).

I april 1901 dog Amalia Argilander och gården ärvdes via hennes testamente av hennes kusiner. Handlandedottern Maria Ekström fick ena delen och Agatha Parmans barn Gustaf, Betty, Hilma och Anna den andra delen.

I juni 1902 sålde Maria Ekström sin halva gård åt sjökaptensdöttrarna Hilma och Anna Parman. Efter ett par månader sålde dessa gården vidare åt arbetaren Viktor Björk och hans hustru Wendla.

8.8.1904 sålde arbetaren Viktor och Wendla Björk gården åt sin dotter Wendla Maria (1878-1957) som var gift med italienska medborgaren Antonio Guarnieri. Köpesumman på 3 000 mark skulle betalas åt systrarna Parman för att kvitta den två år gamla skuldsedeln.

År 1904 ägdes gården av handlanden Antonio Guarnieri (f.1875) som var italiensk medborgare. Han bodde där med hustrun Vendla Maria (f.1878) som var dotter till arbetaren Viktor (f.1861) och Vendla (f.1851) Björk. I oktober 1904 gjorde han en näringsanmälan till magistraten att han tänker börja idka handel och stadens fullmäktige hade inget att invända mot det.

På hyra bodde mätareänkan Sofia Ahlberg (f.1840). Sofia Ahlberg bodde inte där längre år 1906, utan då bodde där arbetaren Matts Uppgård (f.1852) med hustrun Lena (F.1845) och barnen Maria (f.1884) och Lydia (f.1886). Tjänarinnan Ida Ulfves (f.1878) bodde också där med en yngre son.

År 1908 är det samma ägare. Den tidigare ägaren Viktor Björk har nu avlidit och där bor änkan Vendla Björk. På hyra bor arbetaren Isak Granfors (f.1849), arbetaren Johan Ojala (f.1841) med hustrun Greta (f.1847), och arbetaren Henrik Nordberg (f.1844) med hustrun Anna (f.1844).

År 1910 är det samma Antonio Guarnieri som äger gården och han bor med hustrun Vendla Maria och sin svärmor Vendla. På hyra bor arbetaren Isak Granfors (f.1849), sjömannen Karl Ivar Andersson (f.1872) med hustrun Johanna (f.1880) och en son. Där bor också maskinarbetaren August Svens (f.1877) med hustrun Tilda (f.1883) och en son.

År 1914 var det samma ägare men nu bodde arbetaren Josef Mangs (f.1865) på hyra med hustrun Mina (f.1859)  och sonen Karl (f.1884) som nu hade emigrerat till Amerika. På hyra bodde också Alma Andtfolk (f.1870) och i gården bodde också ägarens svärmor Vendla.

År 1918 till 1920 var det samma gårdsägare. På hyra bodde sjökaptensänkan Adelina Sundqvist (f.1852) och med henne bodde dottern Helga (f.1892). På hyra bodde också sömmerskan Alma Andtfolk (f.1870) liksom ägarens svärmor Vendla Björk.

I slutet av år 1920 såldes gården nr 68 åt verkmästaren Axel Damstén i Vasa, men han bodde inte själv där. Anton Guarnieri dog år 1924 och änkan Maria (f.1878) ärvde då gården. Med henne bor Olga Ignatjeff (f.1898, ser ut att vara Antonios barn från förr), gemensamma barnen Hilda (f.1902), Frans (f.1904) och Johan (f.1907) och ännu en ung dotter. Olga Ignatjeff fortsatte med Anton Guarnieris affär under eget namn till april 1926 då den övertogs av Vilhelm Sjöblom. Åtminstone under år 1927 drev Vilhelm Sjöblom denna affär men det är oklart hur länge han höll på.

På hyra bodde änkan Vendla Björk (f.1851) men inte längre sjökaptensänkan Adelina Sundqvist (f.1852).

I slutet av 1920-talet har gården på tomt nr 68 övertagits av brädgårdsförmannen Gabriel Vilhelm Sjöblom. Gabriel Vilhelm var född i Närpes år 1863 och år 1891 hade han gift sig med Anna Josefina Bergelin (1870-1921) från staden. De fick 10 barn och år 1921 dog Anna Josefina. I december år 1928 gifte Gabriel Vilhelm Sjöblom om sig med Antonios änka Vendla Maria. På hyra bodde arbetaren Frans Guarnieri (f.1904) och där bodde fortfarande arbetareänkan Vendla Björk. Också arbetaren Gunnar Bäckman (f.1904 i Lappfjärd) bodde där. Han hade i augusti 1926 gift sig med Antonios dotter Elisabeth (f.1902).

I mars 1931 öppnade mågen Gunnar Bäckman en egen affär i de gamla butiksutrymmena och i februari 1934 övertog han hela gården. Gunnar och Hilda Elisabeth bodde också där, liksom hyresgästen, gårdsägarehustrun Maria Sjöblom (f.1878) som ser ut att bo utan sin man Gabriel Vilhelm, som dog i staden år 1945. Med Maria bodde den ogifta dottern Gunhild Guarnieri (f.1914). På hyra bodde också butiksbiträdet Erik Evald Bäckström (f.1919). I mitten av 30-talet bodde också Anni Tarkka på hyra i gården men sedan flyttade hon till Aaltonens gård. Hon hade affär på Strandgatan åren 1926 – 1928, och i nuvarande Cornerhuset från 1929 och framåt.

I april 1937 öppnade Gunnar Bäckman en filial i Stenbergs gård på Östra Långgatan 26.

År 1939 i mantalslängden så äger Gunnar Bäckström gården. Han hade tydligen skilt sig eftersom hustrun Elisabeth i februari 1937 meddelade att hon har tagit flicknamnet Guarnieri tillbaka. Gunnar Bäckström gifte då om med sin hushållerska Ellen (f. Karlsson eller Appel år 1911 i Sideby) och de hade också en dotter född 1938. På hyra bor Gunnars förra hustru, fru Hilda Elisabeth Guarnieri (f.1902), gårdsägarehustrun Vendla Maria (f.1878) och butiksbiträdet Erik Evald Bäckström. I gården bor också Antonios dotter Gunhild Margareta (f.1914) som nu hade gift sig med målaren Toivo Johannes Mäkelä (f.1907 i Storå) och de hade också en dotter Leila (f.1837).

I början av 1940-talet ägdes gården av handlanden Gunnar Bäckström, som bodde med hustrun Ellen Maria. De hade barnen Gunn Mariann (f.1938) Per-Erik (f.1939) och Christina Margaretha (f.1943) men inga andra ser ut att bo i gården.

I slutet av 1940-talet hade gården samma ägare. På hyra bodde affärsbiträdet Hilja Elisabeth Forsblom från Borgå (f.1921).  På hyra bodde också arbetaren Josef Aron Andlin (f.1879) med hustrun Ester Eva (f. Ylsöbäck år 1890). Ännu långt in på 1950-talet hade samma inneboare.

Hösten 1970 slutade Gunnar Bäckström med sin affär, som han hade skött sedan 1931. Gunnar dog år 1983 och Ellen dog år 2004. Gården har sedan sålts utom släkten och den används som stadigvarande bostad. Den är fortfarande i gott skick, trots att den snart fyller 200 år.

Bäckströms gårdar på Västra Långgatan 55 fotograferad från sydost sommaren 2020.

Tidningsannonser.

Butiksinnehavarna annonserade flitigt i tidningarna, börjandes med Anton Guarnieri, sedan Olga Ignatieff och Vilhelm Sjöblom. År 1931 öppnade Gunnar Bäckström affär i gården och han var en av Syd-Österbottens flitigaste annonsör i tiderna. Här nedan några smakprov:

Annonser i Syd-Österbotten år 1931.
Några annonser ur Syd-Österbotten år 1934.
Några annonser ur Syd-Österbotten år 1936.
Gunnar Bäckström annonserade också i Suupohjan Sanomat, här ett par exempel från 1935.
År 1937 annonserade Gunnar Bäckström flitigt i Syd-Österbotten. Här bara några exempel.