Tidningsartiklar om järnvägsbygget.

Syd-Österbotten 23.10.1909:

Sydösterbottniska banan.

Arbetet vidtar antagligen 1 november. — Mellan 600 och 700 arbetare jämte hästar och nödiga arbetsredskap redan anlända till Östermyra.

Under förloppet av denna vecka har med nästan vart och ett av de ordinarie tågen norrifrån till Östermyra anlänt ett stort antal järnvägsarbetare för Östermyra -Kristinestads — Kaskö banbyggnad. Så ankom i torsdags på aftonen till orten inte mindre än i det närmaste 300 man. Totalt har hittills ungefär 600 – 700 arbetare anlänt. De flesta har dock fortsatt resan till Kurikka, Ilmola och andra orter vid den blivande järnvägslinjen. I Östermyra uppehåller sig för närvarande omkring 250 man av de nyligen anlända järnvägsarbetarna, men då de gifta av dessa medför både hustrur och barn belöper sig antalet invandrare till omkring 300 – 600 personer. I går på aftonen väntades ett extra godståg anlända till orten medförande hästar och diverse arbetsredskap. Arbetet vid banbyggnaderna antas med bestämdhet komma att påbörjas den 1 instundande november. Första likviden åt de nyanlända arbetarna har utlovats den 8 november.

I anledning av den stora arbetarinvasionen har Östermyra bryggeri på guvernörens i länet befallning stängts på två veckor, räknat från den 10 dennes. Extra länsmannen på orten har i Wasa anhållit om förstärkning av polisstyrkan med två konstaplar.

Förutom de till Östermyra ankomna järnvägsarbetarna har med tåg betydande arbetsstyrkor kommit till Vasa och Laihia. Dessa fortsätter antingen med häst eller med ångbåt de närmaste dagarna resan till Kristinestad och Kaskö.

Syd-Österbotten 26.10.1909:

Ångaren Fredrik Wilhelm medförde på sin senaste resa från Vasa ett antal järnvägsarbetare, uppgående med hustrur och barn till vidpass ett 80-tal. De flesta steg i land i Kaskö och till Kristinestad medföljde blott par tiotal. Med ångaren Norden anlände i dag till orten ett parti fordon och andra körredskap för järnvägsbygget.

Syd-Österbotten 6.11.1909:

Stadsfullmäktige härstädes sammanträdde senaste onsdag för att fatta beslut i anledning av en inkommen skrivelse med anhållan om rätt att utan föregående expropriation för järnvägsbyggnaderna få använda nödigt jordområde samt att från stadens mark få anskaffa grus, sten och annat byggnadsmaterial av dylikt slag. På beredningsutskottets förslag godkände fullmäktige den gjorda anhållan, samt uppdrog åt drätselkammaren att eventuellt vidta andra i samband härmed stående åtgärder.

Sedan torsdagen är några arbetare på Östra sidan i staden sysselsatta med uppförande av en smedja och arbetsskjul för järnvägens behov. Så fort ingenjör Sourander, som i staden kommer att leda arbetena, i nästa vecka återvänder från huvudstaden kommer samtliga hit anlända arbetare att sysselsättas.

Syd-Österbotten 16.11.1909:

Arbetena bedrivs denna vecka med en arbetsstyrka av i det närmaste 20 man. Den nya järnvägslinjen mellan staden och Tjöck höggs upp redan i slutet av förra veckan. Redan inom de närmaste dagarna torde arbetet komma att upptas i större utsträckning.

Syd-Österbotten 13.11.1909:

-Svenska ångaren Ellen medförde till staden i torsdags från Aalborg i Danmark 1,000 fat cement för järnvägsbyggnaderna härstädes.

-Guvernören i länet har med anledning av järnvägsarbetenas vidtagande i enlighet med Överstyrelsens för väg- och vattenbyggnaderna förslag funnit skäl att för ordningens upprätthållande bland järnvägsarbetarna tillsätta tre poliskonstaplar, av vilka en stationeras i närheten av Östermyra station, en i Kauhajoki socken och en i Perälä by i Östermark socken. Tjänsterna lediganslås genom annons i dagens blad att på Vasa landskansli ansökas inom tre veckor räknat från den 6 november.

-Distriktsingenjören Sourander anlände i går till staden och arbetena torde komma att vidtas någon av de närmaste dagarna.

Syd-Österbotten 23.11.1909:

Vid banbyggnadsarbetet i staden är för närvarande cirka 60 man sysselsatta, sedan i går ungefär 30 nya arbetare antagits i tjänst. Totalt finnas det i staden och dess omnejd ungefär 200 arbetare, som tidigare deltagit i Kemi— Rovaniemi banans byggande. I slutet av senaste vecka påbörjades på ett par ställen mellan Mörtmark och Kristinestad utgrävningen av nödiga skärningar på den blivande banan. Uppförande av smedjor och redskapsskjul samt dikning längs banlinjen verkställs även. Efter hand och då en del förarbeten, som ännu återstår, hunnit slutföras kommer arbetet att upptas i större utsträckning och skall då tillfälle till arbetsförtjänst lämnas även ortsbor.

I motsats till vad som tidigare har uppgetts kommer en del förberedande arbeten på Kaskö bandel att vidtas efter par tre veckor, trots att det egentliga byggandet här uppskjutits till fram på våren. Detta kommer dock inte på något sätt att inverka på denna bandels färdigblivande, ty som bekant har man för avsikt att samtidigt öppna hela den nya järnvägen för trafik och inte någon del därav före en annan.

Enligt i dag på förmiddagen till oss ingångna meddelanden från Östermyra kommer därstädes från och med i morgon arbetet att bedrivas i större utsträckning än hittills, i det att då sandsläpning i stor skala vidtas. Sanden forslas i järnvägsvagnar från Alavo sandbruk och kommer närmast att användas för utfyllning av platsen vid den nya järnvägslinjens utgångspunkt från stambanan. I samma syfte har sprängningsarbeten redan i flera veckor pågått. Smedjor och arbetsskjul är redan uppförda och färdiga att upplåtas för sitt ändamål. Ortens järnvägsarbetare hade ett möte i går kväll, men vad som därvid förehades är oss ej bekant. Förmodligen hade mötet sammankallats i syfte att på något sätt påskynda arbetena för att tillfälle till arbetsförtjänst skulle lämnas en större arbetsstyrka än den som hittills tagits i anspråk vid järnvägsbygget.

Syd-Österbotten 27.11.1909:

Medellön och arbetsstyrka.

Från distriktsingenjören vid järnvägsbyggnaden mellan Seinäjoki samt Kristinestad och Kaskö har till överstyrelsen för väg- och vattenbyggnaderna ingått anmälan om medellönen och arbetsstyrkans storlek vid ifrågavarande järnvägsbyggnad för tiden 1 — 15 november. Vid dagsverkslikviden har medellönen under nämnda tid utgjort 2,91 mark för mansdagsverke och 5,20 mark för hästdagsverke samt vid betingslikvid 2,90 mk för mansdagsverke och 5,22 mk för hästdagsverke. Arbetsstyrkan, som den 1 november utgjorde endast 16 man, har på två veckor alltmera ökats och uppgick den 15 november till 339 man.

Kostnaderna enligt uträkning vid kejsardömets järnvägar 16,7 miljoner mark. Hemställan av överstyrelsen för väg-och vattenbyggnaderna. Senaten har i en skrivelse av den 2 oktober 1909 meddelat, att hans Kejserliga Majestät anbefallt byggandet av en järnväg från Seinäjoki station till Kristinestad och Kaskö städer för en beräknad kostnad av 15,2 miljoner mk och ett bispår från Kaskö station till en hamnplats vid Koberget för 62,000 mk. Som villkor har här fastställts, att skenvikten för banan skall utgöra 30 kg per löpmeter, ävensom att fria profilen skall vara den som används vid kejsardömets järnvägar. På därom gjord ansökan har överstyrelsen för väg- och vattenbyggnaderna numera till senaten insänt uppgift över de tillskottsanslag, som härav orsakas för arbetenas utförande.

På banbyggnadens byrå har uträknats de tillskottskostnader, som krävs på grund av förenämnda bestämningars genomförande och dessa utgör sammanlagt 1,3 miljoner mk. Inberäknat hamnspåret från Kaskö station till Koberget samt ombyggnaden av Uleåborgska banan närmast Seinäjoki station, kommer kostnaderna att stiga för hela banbyggnaden, utförd enligt de nya bestämningarna, till totalt 16,7 miljoner mk, mot tidigare beräknade 13,5 miljoner. Överstyrelsen för väg- och vattenbyggnaderna har till senaten insänt det nya kostnadsförslaget i och för stadfästelse.

Syd-Österbotten 4.12.1909:

De arbetslösa järnvägsarbetarna.

Med anledning av att arbetare, som inte kunnat erhålla arbete vid den nyligen påbörjade Seinäjoki— Kristinestads— Kaskö banan hos guvernören i länet anhållit om sådan tjänsteåtgärd att åt dem av arbetarna som inte kunnat tas i arbete vid järnvägsbyggandet, måtte utdelas något tillfälligt understöd såsom penningförskott eller att med arbete måtte så snart som möjligt vidtas i större utsträckning, så att de nödställda kunde med första få arbete, har guvernören gjort hemställan i saken hos överstyrelsen för väg- och vattenbyggnaderna, som i skrivelse till guvernören av den 25 november meddelar:

-Emedan nämnda arbetare till största delen kommit från Kemi— Rovaniemi banbyggnad, där de ända till slutet av oktober månad haft god förtjänst så borde deras ställning inte vara så dålig. Också om det faktiskt vore så, anser överstyrelsen sig inte kunna på något sätt understöda arbetarna, då arbetet inte kan börja i större omfång förrän senare på våren. Allra minst ser sig överstyrelsen kunna föreslå penningförskott, eftersom inget anslag för dylika ändamål finns upptaget i kostnadsförslaget. Dessutom anser överstyrelsen dylika understöd inte vara lämpliga, att de mera skada än gagna arbetarna, emedan arbetarna på detta sätt vänjas vid ett håglöst levnadssätt dag för dag och väntar på understöd av staten.

Säkerhetsåtgärder.

För ordningens upprätthållande bland arbetarna vid Seinäjoki—Kristinestads-Kaskö järnvägsbyggnad har guvernören den 30 november bland 36 sökande utnämnt 3 personer att vara poliskonstaplar.

Arbetena invid Östermyra.

Från Östermyra telefonerades till oss i går kväll: Banbyggnadsarbetena pågår i Östermyra med ökad arbetsstyrka. Denna vecka är här cirka 100 arbetare sysselsatta. Sandforslingen från Alavo till den blivande järnvägens utgångspunkt från stambanan bedrivs med tre tåg dagligen, varje om 16 vagnar. Med anledning av den nya järnvägen, kommer Uleåborgsbanans spår något att förflyttas för vinnande av större utrymme på stationsområdet. En av överstyrelsen för väg- och vattenbyggnaderna tillsatt värderingsnämnd, till vilken bland annat hör jordbrukare Malmberg från Ilmola och ingenjör Sjöstedt från Östermyra, har nyligen sammanträtt. Nämnden har där värderat bagaren Nygrens gård, som kommer att tas i anspråk för den nya järnvägen, till 28,500 mark.

Syd-Österbotten 31.12.1909:

På grund av det ringa antalet arbetare — ett 60-tal — som för närvarande sysselsätts vid järnvägsbygget emellan staden och Tjöck, kan man inte fordra att detta skulle skrida framåt med någon vidare fart. Dock är i alla händelser något uträttat, eftersom banvallen redan på ett par ställen kan skönjas och man kan med ögat följa linjen till en längd av vid pass 1,25 kilometer. Sprängning av sten pågår på två ställen och likaså arbete med skärningar, utfallsdiken, uthuggning m.m. Fasta berg torde på denna del av linjen bli ganska få, en sak som ju betydligt underlättar anläggningen.

Syd-Österbotten 22.1.1910:

Senaten har avslagit särskilda arbetslösas anhållan att antingen omedelbart erhålla arbete vid byggnadsarbetet på Seinäjoki-Kristinestad-Kaskö banan eller också erhålla hjälp i form av lån eller tillfälliga understöd.

Syd-Österbotten 29.1.1910:

I medlet av januari 1910 var vid Östermyra-Kristinestad-Kaskö banbyggnad med arbete sysselsatta inalles 1 086 arbetare och 793 hästar.

Syd-Österbotten 1.2.1910:

Överstyrelsen för väg- och vattenbyggnaderna hade av Forststyrelsen anhållit om ett parti om 25 000 stockar för att användas på järnvägsbygget. Dessa kunde dock avstå endast 14 000 stockar ur de angränsande kronoskogarna. Stockarna skulle användas för sleepers och för uppförande av byggnader.

Syd-Österbotten 15.2.1910:

Finsk folkskola i Kaskö för järnvägsarbetarna. Överstyrelsen för väg- och vattenbyggnaderna har beslutat att i Kaskö inrätta en finsk folkskola för järnvägsarbetarna. Skolan kommer att vara i verksamhet i 7 månader i året i Kaskö och dessutom 4 månader i Närpes.

Överstyrelsen har också utsett flera järnvägsläkare. Ilmola, Kurikka, Kauhajoki, Närpes, Östermark, Kaskö får egna läkare och till läkare i Kristinestads utsågs Ernst Wendelin.

Syd-Österbotten 22.2.1910:

Marknad i Finby. Då kassören för järnvägsbygget i lördags på Michels hemman i Finby verkställde likvid med banbyggnadens arbetare i Finby och Näsby, hade till platsen anlänt även en mängd handlande i olika branscher. Talrikast förekom matvaror och kläder. Då även köpare i massa hade infunnit sig hade de utbjudna artiklarna god åtgång. Intressant blir det att se om ”marknaden” kommer att upprepas varje gång som likvid i framtiden sker med ortens järnvägsarbetare.

Syd-Österbotten 26.3.1910:

Sydösterbottniska banbyggnaden.

Enligt det av senaten uppgjorda budgetförslaget för kommunikationsfonden under 1911 kommer under innevarande år bansträckan från Seinäjoki till Perälä förgreningsstation att i huvudsak bli terrasserad samt där befintliga trummor och broar uppmurade, varefter under vårvintern år 1911 nödig underballast utsläpas samt på sträckan befintliga större broar monteras.

Under sommarens förlopp skulle sedermera spåret utspikas på ifrågavarande sträcka, varjämte erfoderligt grus borde med lokomotiv utsläpas för spårets understoppning och justering till trafikabelt stick. Samtidigt med dessa arbeten uppförs nödiga boningshus och för trafiken erforderliga byggnader, vattentag m.m., så att provisorisk trafik på hösten samma år kan vidtas på bandelen ända till Perälä.

På bansträckningarna Perälä -Kristinestad och Perälä-Kaskö görs under år 1911 samtliga terrasseringsarbeten och bromurningar färdiga och husbyggnader upptimras även delvis, så att dessa bandelar under år 1912 kunde fås i trafikabelt stick.

I expropriationslösen för nämnda bana kommer år 1911 att utbetalas 1,700,000 mark: skenor och sleepers erfordras för c:a 1,300,000 mark, och borde av statsjärnvägarna beställas rörlig materiel för ca 1,000,000 mark, varför till direkta upphandlingar och utbetalningar erfordras sammanlagt omkring 4,000,000 mark. För arbetets utförande erfordras åter minst 2,000,000 mark, varför hela anslaget för ifrågavarande banbyggnad under år 1911 kommer att uppgå till 6,000.000 mark.

Syd-Österbotten 12.4.1910:

Stationerna.

Överstyrelsen för väg- och vattenbyggnaderna har i skrivelse till senaten föreslagit att följande stationer och hållpunkter måtte inrättas på Seinäjoki — Kristinestadsbanan. — Siffrorna inom parentes anger avståndet i kilometer från Seinäjoki.

Tuomikylä haltpunkt (10,47)
Ilmajoki V k1ass station (16,51)
Koskenkorva V klass station (24,53)
Kurikka IV klass station (34,10)
Mieto haltpunkt (39,20)
Luohiluoma V klass station (45,50)
Kauhajoki V klass station (54,81)
Kainasto V klass station (64,76)
Äystö haltpunkt (70,44)
Teuva V klass station (79,49)
Perälä IV klass station (96,19)
Mörtmark V klass. station (87,52)
Tjöck haltpunkt (106,05)
Kristinestad III klass station (111,66).

 

På Kasköbanan, som utgår från Perälä station, föreslår överstyrelsen för väg- och vattenbyggnaderna följande stationer och hållpunkter. — Siffrorna inom parentes anger avståndet i kilometer från Perälä station.

Karlå haltpunkt (5,51)
Närpes V klass station (l3,09)
Kaskö III klass station (24,98).

 

Syd-Österbotten 7.6.1910:

Vid bandelen mellan Kristinestad och Mörtmark var under tiden 15 maj – 1 juni totalt 177 arbetare sysselsatta, varav 150 fotkarlar och 27 hästkarlar. I arbetslöner utbetaldes vid den 1 juni verkställd likvid inalles 10 100 mark, varav för arbeten inom stadens område 2 800 mark. Betingsarbetarna hade i medeltal en inkomst av 4 mk 27 penni per fotdagsverk, och 6 mk 68 penni för hästdagsverke samt övriga arbetare 3 mk – 5 mk 50 penni.

Syd-Österbotten 2.8.1910:

Järnvägstelegrafen mellan Seinäjoki och Kristinestad har under de senaste veckorna uppsatts och blir i fullt färdigt skick så snart apparaterna anländer. Så länge som byggnadsarbetena pågår inkopplas apparaterna på vederbörande distanskontor.

Syd-Österbotten 23.8.1910:

Vid bandelen Kristinestad – Mörtmark var under tiden 1 – 15 augusti inalles 179 arbetare sysselsatta, varav 155 fotkarlar och 24 hästkarlar. I arbetslöner utbetaltes vid i går verkställd likvid inalles 10 540 mark, varav för arbeten inom stadens område 3 330 mark. Betingsarbetarna hade i medeltal en inkomst av 4,43 mark per fotdagsverke och 8,32 för hästdagsverke.

Syd-Österbotten 17.9. 1910:

Budgetförslaget för år 1911 slutar på 7,5 miljoner mark.

Överstyrelse för väg- och vattenbyggnaderna har numera utarbetat förslag till budget för Seinäjoki-Kristinestad-Kasköbanans byggande under år 1911 och förslaget slutar på en summa om 7,5 miljoner mark. De största posterna utgörs av expropriationsersättningar åt markägarna med omkring 1,5 miljoner. Inköp av syllar, skenor och stentillbehör får göras för omkring 2 miljoner och tillverkande av rörlig material, som lok och vagnar med 1 miljon. De återstående 3 miljonerna fördelas på administrations- och arbetskostnader.

Syd-Österbotten 12.11.1910:

Byggnadsarbetena vid Seinäjoki— Kristinestad— Kaskö banan har nu framskridit så långt, att största delen av banvallen mellan Seinäjoki och Perälä stationer är så gott som färdig. Stenarbetena på samtliga broar på denna sträcka är också fullt färdiga och endast järnkonstruktionerna saknas. För närvarande är man sysselsatt med att skenspika banan mellan Seinäjoki station och Seinäjoki å, varemellan avståndet dock är blott halvannan kilometer. I vår och nästa sommar fortsattes skenspikningen ända fram till Perälä. I fall allt går efter beräkning hoppas man nämligen att nästa höst kunna öppna bansträckan Seinäjoki— Perälä för provisorisk trafik. På Seinäjoki stationsområde pågår just nu omfattande utvidgningsarbeten i och för den nya järnvägen till Kristinestad och Kaskö.

På de övriga bandelarna är arbetena inte så långt framskridna, men även här är stora sträckor av banvallen utfyllda och flera skärningar är redan fullt färdiga. Dessutom pågår på flera ställen förberedande arbeten för de nya stationerna. Så har man också på Kristinestads blivande station börjat iordningställa stationsplanen.

Syd-Österbotten 7.1.1911:

Vid bandelen Kristinestad-Mörtmark var under tiden 16 – 31 december 1910 inalles 201 arbetare sysselsatta, därav var 161 fotkarlar och 40 hästkarlar. Arbetarna hade i medeltal en dagspeng om 3,06 mark och för ett hästdagsverke betalades 5,08 mark.

Syd-Österbotten 14.2.1911:

Enligt den av överstyrelsen för väg- och vattenbyggnaderna avgivna rapport över arbetenas fortgång på järnvägen från Seinäjoki till Kristinestad och Kaskö under senaste kvartalsperiod, har arbetena på sträckan Seinäjoki—Perälä fortskridit så långt, att banan numera är färdigt terrasserad. Trummor och broar har blivit uppmurade, dock med undantag av tre nytillkomna trummor och en underfart vid Teuva station. Efter inträffat slädföre har utsläpningen av underballast på sträckan även kunnat vidta och har arbetet fortgått med en jämförelsevis stor arbetsstyrka.

Även på bandelarna Perälä — Kaskö och Perälä— Kristinestad har terasseringsarbetena fortgått i mindre omfattning, då dessa sträckor inte är avsedda att stenläggas under år 1911. Dessutom har 20 trummor uppmurats och nödig sten till broarna har släpats fram till respektive broplats. Utom tidigare utförda husbyggnader har under senaste kvartal återstoden av byggnader på Seinäjoki— Perälästräckan blivit grundade och deras upptimring påbörjats. På Seinäjoki station har utspikats 18 växlar och spåren till dem har justerats. För banans behov har av enskilda leverantörer upphandlats 80,000 sleepers, varjämte 30.000 anskaffats från kronoskogarna.

Vid banbyggnaden ha använts 1,123 häst- och 25,597 fotdagsverken ävensom till betingsarbeten 27,646 häst- och 61,547 fotdagar. Under kvartalet har förekommit 7 olycksfall, medförande endast lindrigare kroppsskador.

Syd-Österbotten 7.3.1911:

Järnvägsbygget går med raska steg framåt, i synnerhet vad angår bandelen Seinäjoki — Perälä, som småningom börjar nalkas sin fulländning. För närvarande är man bland annat på denna sträcka sysselsatt med att utlägga broar. Bron över Östermyra å är sedan någon tid tillbaka fullt färdig. Arbetet på spännandet av Koskenkorva bro över Ilmola älv, den största på hela banan, pågår som bäst och torde vara slutfört inom kort.

Skenspikningen på bansträckan vidtar i vår och torde bandelen redan i juli månad vara i trafikabelt skick för att på hösten öppnas för provisorisk trafik. Uppförandet av stationshus och till dem hörande byggnader har sedan en längre tid tillbaka fortgått och flera av dessa byggnader är redan färdiga.

Arbetet på bandelarna Perälä — Kristinestad och Perälä — Kaskö är inte så långt framskridet, men även på dessa sträckor är redan åtskilligt utfört. Inom Kristinestads område har man sedan hösten sysslat med utfyllning av stationsplan samt diverse grävningsarbeten.

Notis i Syd-Österbotten 11.3.1911 från stadsfullmäktiges möte:

Järnvägens landsvägsövergång på Östra sidan. Förvaltningen för järnvägsbyggnaden hade hos stadsfullmäktige gjort en förfrågan, huruvida staden vore hugad att beställa ett valv till den blivande landsvägsviadukten på Östra sidan. Eftersom fullmäktige ansåg att det åligger staten att beställa valvet och bestrida kostnaderna för detta, så beslöts det att avböja förslaget.